palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése pályázat

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése. AZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális-, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény , valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet , alapján nyílt pályázatot hirdet „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témakörben.

Kód: CSP-KÖZG-12

A komponens

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kívánja:

 • a 12-26 éves korosztályba tartozó fiataloknak, ezen belül, külön-külön lányoknak és fiúknak szóló képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a lányok és fiúk felkészítése a társas kapcsolatokra, párválasztásra, házasságra, családi életre, és amelyek a nők és férfiak közötti harmonikus együttműködést erősítik
 • szülővé válást segítő, szülőtámogató – ezen belül kiemelten az egyszülős és fogyatékos gyermeket nevelő szülőket segítő – és házasság erősítő programokat, képzéseket, tréningeket, klubokat, szolgáltatásokat
 • családi egészségfejlesztő programokat, a családok közös mozgásának elősegítését, valamint az egészséges életmódra nevelésben az iskolák és a családok együttműködését erősítő programokat, rendezvényeket
 • közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi együttléte és összefogása, a nemzedékek közötti együttműködés ösztönzése, családokat támogató társadalmi környezet kialakítása, közösségi háló megerősítése és helyi szövetségek létrehozása a családokért.

B komponens:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázat keretében támogat továbbá:

 • nők és férfiak társadalmi egyenlőségének és harmonikus együttműködésének elősegítésétszolgáló programokat, képzéseket, rendezvényeket
 • a nők közéleti, társadalmi szerepvállalását és/vagy a gazdasági életben, vállalkozásban való részvételét elősegítő programokat, képzéseket és rendezvényeket
 • az egyedülálló idős nőket támogató és elmagányosodásuk csökkentését szolgáló programokat
 • fogyatékossággal élő nőket (ezen belül kiemelten az anyákat) támogató programokat

Mindkét komponens esetében támogatunk:

 • kommunikációs programokat, melyek témájukban a pályázat céljaihoz kapcsolódnak (például:tematikus írások és cikksorozatok, egyedi műsorok, műsorblokkok, internetes tartalmak, írott éselektronikus kiadványok, stb.)

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 60 000 000 Ft, azaz hatvanmillió forint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium XX. fejezet 20/16/7 címrendi besorolású, „Családpolitikai célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 296524) terhére.

A keretösszegen belül a két komponens közötti tervezett megoszlás: A komponens: 3/4, B komponens: 1/4, azonban ez az arány a beérkezett pályázatok függvényében módosulhat.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton maximum 800.000 Ft, azaz nyolcszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.

Elszámolhatóak a pályázati program, lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások:

 • Helyiség- és eszközbérlet, rezsiköltségek a program teljes költségvetésének legfeljebb 5 %-áig, előadók és trénerek, jeltolmácsok díjazása és szükség esetén utazási, ill. szállásköltségei, szállítási költségek, önkéntesek ellátásának költségei, kommunikációs és postaköltségek, hirdetési költségek, kiadvány szerkesztési, nyomdai és fénymásolási költség, rendezvényekhez kapcsolódó kisebb vendéglátási költségek, tananyagok, kiadványok költségei, irodai fogyóeszközök, írott és elektronikus médiában megjelenő műsorok, írások, szpotok előállítási költségei.
 • Kis értékű tárgyi eszközök körében (100 000 Ft alatti tárgyi eszközök): szolgáltatások, képzések helyszínének berendezéséhez szükséges berendezési tárgyak és eszközök, szemléltető eszközök, illetve egyéb, a program szempontjából kellően indokolható költség.

A támogatott tevékenységeket és a pályázaton igényelhető kiadástípusokat részletesen a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyert-e támogatást a TÁMOP 5.5.1.B pályázaton hasonló programokra. Nyertes TÁMOP pályázat esetén a pályázat a jelen keretből nem támogatható.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató szerint. Az Ávr. 78. § (2) bekezdése értelmében előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.

A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. február 1. és 2013. június 30. közé eső időszak.

A pályázati program megvalósítása a pályázó felelősségére a támogatási döntést, ill. szerződéskötést megelőzően megkezdhető, azonban a támogatás odaítélésére ez a tény garanciát nem jelent.

Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, vagy az A komponensre, vagy a B komponensre.

Pályázati díj

Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő

Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pld.: CSP-KÖZG-12-1234) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.

A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
 • egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet)
 • médiatartalom-szolgáltatók, sajtótermék kiadók, internetes tartalomszolgáltatók

Továbbá, amelyek:

a Lebonyolító internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak. A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

Előnyt élvez az a pályázat, amelyben a pályázó szervezet a programja megvalósítása során együttműködik a helyi közélet egyéb szereplőivel, pl. az önkormányzattal, a helyi sajtóval és médiával, illetve helyi oktatási intézménnyel, civil és/vagy egyházi közösséggel, egészségügyi intézménnyel stb. és erről szándéknyilatkozatot vagy együttműködési megállapodást is csatol pályázatához.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
 6. csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
 10. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 11. akinek a pályázati programja nem a megadott időszakban valósul meg.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. január 7. 23.59 óra

Lebonyolító

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6753
palyazat@ncsszi.hu

A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Lebonyolító internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutatóban meghatározott szempontrendszer szerint.

Amennyiben a Lebonyolító a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a Pályázati Felhívásban, Pályázati Útmutatóban és az internetes űrlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:

 1. nem a 9.1 pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
 2. az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes pályázatkezelő rendszerben;
 3. teljesen üres csatolt dokumentum (ok) esetében;
 4. programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható be egyértelműen;
 5. a pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát a Pályázatkezelő rendszerben;
 6. papíros úton benyújtott pályázat esetében.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Lebonyolító megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutatóban meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére azonban nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

A pályázók döntést követő kiértesítése

A szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a www.ncsszi-pr.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2013. február 19.

Szerződéskötés

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Lebonyolító köti meg. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja tartalmazza.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap. A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMI fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló EMMI rendelet előírásai alapján módosításra kerülhetnek.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető awww.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a www.ncsszi-pr.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.