Idősbarát Önkormányzat Díj 2011

kormányzati portál pályázatA Nemzeti Erőforrás Miniszter és a Belügyminiszter az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2011. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére.

Háttér
Az idősek száma az elmúlt 40 év alatt az Európai Unióban majdnem megduplázódott. Hazánkban a születéskor várható élettartam – a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint – 2009-ben férfiak esetében 70,05 év volt, nőknél 77,89 év, a 60 éves korban várható élettartam férfiak esetében 16,61 év, nőknél 21,51 év. A 2008-as Eurostat adatok alapján elmaradásunk a születéskor várható élettartam esetén az EU-átlagtól férfiak esetén 6,4 év, nők esetén 4,1 év. 60 éves korban várható élettartam esetén elmaradásunk az EU-átlagtól kisebb: férfiak esetén 4 év, nők esetén 2,94 év.

Az 1991-ben megfogalmazott ENSZ Idős Emberekkel Foglalkozó Alapelvek szerint olyan időspolitikára van szükség, amely az egész élet során biztosítja a függetlenséget, a részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. Az Országgyűlés ennek szellemében a 81/2009. (X. 2.) OGY határozatával elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát, amelynek központi eleme annak a paradigmaváltásnak az elfogadtatása és érvényre juttatása, amely szerint az idősekről való gondoskodásban a korábbi, veszteségekre történő összpontosítás helyett a meglévő képességek megőrzésére, a szunnyadó készségek előhívására érdemes koncentrálni.

Az Európai Unióban egyre nagyobb hangsúlyt kap az idősödés és a generációk közötti szolidaritás. A 2012-es évet az EU az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritásnak szenteli. Az átfogó cél a figyelemfelkeltés, a jó gyakorlatok gyűjtése, a tapasztalatcsere és az, hogy az EU politikai lendületadás révén ösztönözze és támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális partnerek, a civil társadalom és az üzleti szféra azon erőfeszítéseit, amelyeket az aktív idősödés ösztönzése érdekében tesznek. A célkitűzés az, hogy a társadalom felismerje és elismerje az idősekben rejlő potenciált, így ösztönözve annak kiaknázását, valamint az idősebbekkel szembeni sztereotípiák visszaszorítását. Mindezek révén egy, az összes korosztály számára megfelelő társadalom kialakulása segíthető elő.

Az önkormányzatok már eddig is jelentős eredményeket értek el a helyi időspolitika területén. Helyi, települési szinten az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet az idősek társadalmi aktivitásának fenntartásáért, fizikai és intellektuális képességeik megőrzéséért. Különösen a helyi társadalomnak az idősek és a társadalom egészének érdekeit szolgáló mozgósításáért, az idősek esélyegyenlőségének kiteljesedéséért, a korszerű helyi időspolitika megvalósításában résztvevők szemléletének formálásáért, tevékenységük szervezéséért, cselekvésük összehangolásáért.

Célkitűzés
Az alapítók azt a célt tűzik ki, hogy a Díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és a mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit.

Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom gyakorlóinak figyelme minél szélesebb körben forduljon az idősödés kihívásaira. Intézkedéseikkel, programjaikkal innovatív módon segítsék elő az Idősügyi Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek az idősek igényeihez igazodó érvényesülését.

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:

 1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
 2. megvalósítják az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben meghatározott alábbi általános követelményeket:
  1. aktív tevékenységükkel – különösen a pályázati lehetőségek kihasználásával – elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,
  2. példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel,
  3. a helyi közéletbe, illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,
  4. foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük javítását,
  5. az a) – d) pontokban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.

A díj odaítélésekor előnyt jelent:

 • legalább két évre szóló helyi idősügyi önkormányzati stratégia (program, munkaterv, stb.) – idősek véleményének kikérésével történt – elfogadása, és a pályázatban bemutatott idősügyi tevékenységgel való összhangja,
 • új együttműködési formákat kereső idősügyi civil érdekérvényesítő szerveződések létrehozásának segítése, települési, kistérségi idősügyi tanácsok (fórumok) működtetése,
 • a településen megvalósuló jó gyakorlatok szakszerű bemutatása az önkéntesség, szeniorsport, aktív idősödés és az idősek biztonságérzetének növelése érdekében,
 • a felhívásban közzétett formai követelmények megtartása.

A díjak és a díjátadás

A fenti célok elérését a következőkkel kívánja elismerni a pályáztató: A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtójának a 2011. évi “Idősbarát Önkormányzat Díj”-at adományozza és az Idősek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és kitüntetési ünnepség keretében, díjazottanként 1 000 000 Ft jutalomban részesíti.

A pályázó önkormányzatok egyúttal meghívást nyernek az Idősügyi Világnaphoz kapcsolódó központi rendezvényen történő részvételre.

A pályázatokat a kiírók által létrehozott bíráló bizottság értékeli, amelynek javaslata alapján a díjakról a kiírók döntenek.

Pályázók köre: bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek.

Pályázat tartalma

A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységek rendszerét, és a fentiekben meghatározott általános, és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. A pályázatban kerüljön bemutatásra a helyi önkormányzat kötelező feladatain felül végzett idősügyi tevékenysége. A pályázat emelje ki az önkormányzat idősügyi tevékenységét meghatározó értékeket, elveket, a kialakított együttműködéseket, a már elért eredményeket.

Főbb értékelési szempontok

A pontos értékelési szempontokról és az értékelés menetéről az Értékelési szempontsor című dokumentumból tájékozódhat.

Alapelv, hogy csak olyan pályázó díjazható, amely a jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, az idősek függetlenségét, társadalmi részvételét, önmegvalósítását, méltóságának megőrzését és aktivitását biztosító tevékenységek megvalósulását segíti.

A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak a helyi időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást, és azt, hogy az önkormányzat az elfogadott idősügyi alapelvekkel összhangban a programokat hogyan valósítja meg, valamint ezek az intézkedések hogyan járulnak hozzá az idősek jól-létéhez. Továbbá a pályázó jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen kezdeményezéseket támogatott az idős lakosság életkörülményeinek javítása, biztonságérzetük növelése, függetlenségük biztosítása, társadalmi életben való aktív részvételük növelése, a generációk közötti szolidaritás elősegítése és az idősek emberi méltóságának megőrzése érdekében. A pályáztató az értékelés során figyelembe veszi, hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól – településmérettől, demográfiai helyzettől, rendelkezésre álló erőforrásoktól, stb. – függően hogyan valósítja meg idősügyi tevékenységét.

Letölthető dokumentumok

Idősbarát Önkormányzat Pályázat

A pályázat benyújtásának módja

A pályaműveket a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni.

A pályamű maximum 10 oldal (a tartalmi szempontok megismétlése és az 1.1-1.3. pontok megválaszolása nélkül) terjedelmű – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel elkészített -, nyomtatott írásmű lehet.

A 10 oldal terjedelembe nem számítanak bele az esetleges mellékletek – például: idősügyi szervezetek, idősügyi tanácsok véleménye a helyi önkormányzat idősügyi munkájáról, önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás az idősügyhöz kapcsolódóan, az önkormányzatok idősügyi programja, testületi döntések, konkrét események dokumentálása -, amely mellékletek száma maximum 10 db lehet. A mellékleteknek a pályázatban benyújtott tevékenységekhez kell szorosan kapcsolódniuk (a képek mérete egyenként ne haladja meg az 1280*1024-es méretet és a 2 MB file méretet, a dokumentumoknál pedig a DOC, illetve PDF formátumot részesítsék előnyben).

A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával ellátva, elektronikus módon, valamint 3 nyomtatott példányban (egy eredeti és két másolat), tértivevénnyel, postai úton kérjük benyújtani az alábbi címre.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Idősbarát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottság
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

(A pályázat személyesen nem adható be!)

Kérjük a borítékon az “Idősbarát Önkormányzat Díj” feliratot feltüntetni szíveskedjenek.

A pályázatok postára adásának napja: 2011. július 7.

A pályázatokat elektronikusan az idosbarat@nefmi.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, legkésőbb 2011. július 7-én.

Forrás: Kormányzati Portál

További pályázatok