Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj 2011

lektorátus pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL) pályázatot hirdet fiatal, alkotó iparművészek részére a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az 1976. január 1. után született kézműves-iparművészek, akik önálló művészi tevékenységet tudnak felmutatni.
Diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni. Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú intézménybe beiratkozott hallgató, államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 13 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Az ösztöndíj önálló kézműves-iparművészeti programmal pályázható meg.

Az ösztöndíjat a kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével bemutatott beszámoló kiállítás elbírálása alapján további két alkalommal, összesen három ösztöndíjas intervallumra meghosszabbíthatja.
Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott évi pályázati kiírás szerint. Az új pályázati időszakról szóló munkatervet (amely lehet az előző időszakban megvalósított munkaterv folytatása is) az új pályázattal együtt, a kiírásban előírt dokumentumokat mellékelve (természetesen a már beadott beszámoló kivételével) kérjük benyújtani. Az előző ösztöndíjas időszak alatt készített munkák és a portfolió – későbbi időpontban – a beszámoló kiállításon mutatandók be. A beszámoló értékelése alapján dönt a Kuratórium az ösztöndíj további 1 ösztöndíjas időszakra történő meghosszabbításáról.
Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

Benyújtandó

 1. A pályázat mellékleteként megjelent adatlap 1 példányban,
 2. az 1. számú melléklet, a nyilatkozat 1 példányban.
 3. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban,
 4. Diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolatát, (ha van) 1 példányban,
 5. Munkatervet (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírását) 9 példányban,
 6. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentációt (portfolió),
 7. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

A pályázatok és a művek beadásának időpontja: 2011. március 2-3. (szerda-csütörtök) 9.30-15.00 óra között.
Helye: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, zsűriterem (1014 Budapest, I. Úri u. 54-56.).
A művek visszaadásának időpontja: 2011. március 9-10. (szeda-csütörtök) 9.30-15.00 óra között.
Felelős munkatárs: Virág Mária művészeti tanácsadó, telefon: 356-7444/ 121. mellék

Letölthető dokumentumok

Felhívás, adatlap, nyilatkozat

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlapról is.)

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg
 • hiányos a mellékelt dokumentáció
 • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjainak névsora február 15-ig közzétételre kerül a www.lektoratus.hu honlapon.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az MMIKL főigazgatóságára lehet benyújtani.
Az MMIKL az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MMIKL ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről – várhatóan 2012 márciusában – kiállításon kell beszámolnia. A beszámoló kiállításra kizárólag a 2011. évi ösztöndíjas időszak alatt készült műveket lehet beadni. Az érvényes beszámolóhoz kiegészítő anyag (írásos beszámoló és portfolió, esetleg videó, stb.) benyújtása kötelező.

A beszámoló értékelése alapján dönt majd a kuratórium ösztöndíjának következő ösztöndíjas időszakra történő odaítéléséről.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.
A logó a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Virág Mária művészeti tanácsadó, MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Alkalmazott Művészeti Osztály (tel.: 356-7444/121 mellék, e-mail: lektoratus@lektoratus.hu).

A pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozat letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról is: www.nefmi.gov.hu

További pályázatok