palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat falugondnokok és tanyagondnokok megyei egyesületeinek állami támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztere a falu- és tanyagondnoki szolgálatok szakmai tevékenységének koordinálása érdekében nyílt pályázatot hirdet falu- és tanyagondnoki egyesületek állami támogatására.

A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén működő falu és tanyagondnoki szolgálatok által létrehozott egyesületek szakmai támogató és hálózatfejlesztési programjainak támogatása a falu- és tanyagondnoki szolgálatok országos hálózatának működtetése és koordinálása érdekében.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 17 800 000 Ft.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény NEFMI XX. fejezet 20/16/1” Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása” című fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosítója:271256) soron áll rendelkezésre.

Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok az egyesületek:

 • amelyeket falu- és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó szervezetek, személyek alakítottak,
 • melyek célja a falu- és tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének erősítése, fejlesztése, a szakmai érdekvédelem,
 • tevékenységüket legalább öt éve végzik,
 • melyek szakmai támogató tevékenységük támogatásához 2011. évben a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetségen keresztül állami támogatásban részesültek.

Támogatható tevékenységek:

Támogatási igény az alábbi két tevékenységcsoportra nyújtható be:

 • A/ minden pályázó által kötelezően ellátandó feladatok,
 • B/ választható feladatok.
 • A/ Kötelező feladatok

Minden pályázónak kötelezően biztosítania kell az illetékességi területén működő falu- és tanyagondnokságok, valamint a tanya- és falugondnokok és közösségeik, szerveződéseik szakmai segítését, a szolgálatok hálózatának működtetését.

A kötelezően ellátandó feladatok részleteit és megvalósítását minden pályázó a pályázathoz csatolt szakmaim programban határozhatja meg.

A/ kötelező feladatok ellátására egy pályázó által igényelhető maximális összeg:

Alaptámogatásként maximum 350 000 Ft/pályázó, valamint ehhez kapcsoltan maximum az Alapító Okiratban szereplő működési/illetékességi területen működő szolgálatok, az alábbi táblázatban megadott száma szorozva 4 252 Ft-tal. Egy megye szolgálataira csak egy pályázónak nyújtható támogatás. Az így meghatározott maximális összegnél azonban a pályázat alapján a támogató alacsonyabb támogatást is megítélhet.

B/ Választható feladatok

Az alábbi tevékenységek megvalósítása nem kötelező, arra a pályázó saját döntése alapján jelentkezhet.

B/1. Egynapos szakmai nap(ok) szervezése az alábbi témák valamelyikéről:

 • a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás működése, szakmai tartalma, esetleg szükséges módszertani változtatások megfogalmazása,
 • a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás helye a szociális szolgáltatások rendszerében, a más szolgáltatásokkal való kapcsolat, együttműködés értékelése, szükséges fejlesztési területek azonosítása,
 • a falu-és tanyagondnokok hálózatának helyzete, működése, lehetséges fejlesztések, változások azonosítása,
 • kistelepüléseken és a tanyavilágban élők helyzete, a szociális ellátások elérhetősége, valamint a falu és tanyagondnoki szolgálatok hozzájárulása a szolgáltatások elérhetővé tételéhez.

Elvárt eredmény: Az egyesületek, illetékes szolgáltatások, hatóságok és szakemberek részvételével szakmai anyagok készítése a következő tartalommal: jelen helyzet bemutatása, értékelése, lehetséges, szükséges átalakítások, jogszabály módosítási javaslatok, fejlesztési lehetőségekre javaslatok a működő uniós pályázati programok elemzésével.

A támogatás felhasználható:

 • A szervezés, a részvétel valamint a szakmai anyagok elkészítéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásaira.
 • Az igényelhető támogatás maximális összege ezen feladatra: szakmai naponként 400 000 Ft.

B/2. A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás hatékonyságának vizsgálata

Elvárt eredmény: Tanulmány készítése, melyben szerepel a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás hatékonyságának vizsgálata objektív mutatók alkalmazásával, a rendelkezésre álló adatok feldolgozásával, szükség esetén az egyesületektől kért adatok összegzésével, értékelésével. Javaslat olyan indikátorokra, melyek alkalmazásával lehetőség nyílik a szolgálatok tevékenységének rendszeres, objektív kritériumok alapján történő értékelésére.

A támogatás felhasználható:

A feladathoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra.

Az igényelhető támogatás maximális összege ezen feladatra: 1 100 000 Ft.

B/3. A falu- és tanyagondnoki szolgálatokat és azok előnyeit bemutató kiadvány készítése

Elvárt eredmény: A Minisztérium számára legalább 400 példányban olyan kiadvány elkészítése, mely lehetővé teszi a falu- és tanyagondnoki szolgáltatásnak, mint a kistelepülések és tanyavilág nehézségeinek enyhítését lehetővé tevő, a helyi közösségek megerősítését segítő szolgáltatás széles körben, a nem szakemberek számára is érthető módon történő megismertetését, népszerűsítését. A kiadvány koncentráljon konkrét példák, történetek ismertetésére, példaértékű falu- és tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének bemutatására. Külön térjen ki a határon túli magyarlakta területeken működő szolgálatok bemutatására. A készítés folyamatában a Minisztérium számára folyamatosan biztosítani kell a véleményezés lehetőségét. A kiadvány elkészültét követően annak ismertetése a sajtó képviselőinek meghívásával, a Minisztériummal közösen.

A támogatás felhasználható: A kiadvány szerkesztésének, megírásának, illusztrálásának, nyomtatásának, terjesztésének valamint a bemutató megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra.

Az igényelhető támogatás maximális összege ezen feladatra: 3 000 000 Ft.

A választható feladatokra beadott pályázatokból az egyes feladatoknál csak egy, a B/1 pontban pedig szakmai naponként egy pályázat nyerhet el támogatást. A támogatás elosztása a beérkező pályázatokban megfogalmazott szakmai tartalom, a tervezett tevékenységek és a beadott költségvetési terv alapján történik.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. július 1. és 2013. május 31. közé eső időszak.

A pályázathoz szükséges adatok és dokumentumok csatolása.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • • az egyesület szakmai programját,
 • • 2011. évről készített szakmai beszámolót,
 • • munkatársak rövid bemutatását (létszám, végzettség, szakmai tapasztalat, tevékenységi kör, stb.)
 • • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása,
 • •a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelmét,

A pályázatok benyújtásának határideje és módja:

 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be a jelen felhíváshoz csatolt adatlapon.
 • A pályázatban lehetőség van olyan költségek támogatására is, melyek a pályázat beadását megelőzően, a pályázott szakmai program megvalósításához kapcsolódóan de legkorábban 2012. július 1-től keletkeztek.
 • A program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1 000 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
 • ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.
 • A pályázat nem kíván meg önerőt, a bírálat során előnyt azonban élveznek azok a pályázatok, amelyek megvalósításához a pályázó szervezet önerőt biztosít. Önerő elsősorban készpénzt jelent, de indokolt esetben beszámítható egyesületi tagok, támogató szervezetek, személyek felajánlásai, önkéntes felajánlása, önkéntes munkája is.

A pályázat benyújtásának módja, határideje: 2013. január 31-ig

A pályázatokat postai és elektronikus formában egyaránt a következő módon kell benyújtani: A pályázati adatlapot és a pályázathoz csatolandó összes mellékletet 1 db eredeti és 1 db másolati – az eredetivel mindenben megegyező – példányban (azaz összesen 2 példányban), valamint elektronikus formában 1 db cd-n, vagy pendrive-on, tértivevényes postai küldeményként kell benyújtani a következő címre:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Főosztálya
1054, Budapest, Akadémia u. 3.

A borítékon kérjük, jelöljék: 2012-13. FG Pályázat

 • Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a pályázatokkal kapcsolatos hivatalos értesítések (a hiánypótlásokról, a támogatási döntésről szóló értesítések, és a támogatási szerződés is) kizárólag elektronikus formában kerülnek megküldésre a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. Ezért kérjük a pályázókat, hogy olyan e-mail címet adjanak meg az adatlapon, melyet napi rendszerességgel figyelnek.

A benyújtás időpontja a postára adás időpontját jelenti. A postára adás időpontját a postai dátumbélyegző igazolja. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat eredeti és másolati példányának formailag és tartalmilag mindenben megegyezőnek kell lennie, a két példányt egyenként összefűzve (összekapcsolva), egy postai küldeményként kell megküldeni. Az eredeti példányt a pályázó hivatalos képviselőjének aláírásával, bélyegzőjével kell hitelesíteni, és nagy „E” betűvel jelölni.

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet.

A postán és az elektronikusan beérkezett pályázati adatlap tartalmi eltérése esetén a papír alapú, eredeti példányban foglaltak tekintendők az érvényes pályázati programnak, azonban a pályázónak – az erre szóló felszólítást követő 8 napon belül – javítania kell a hibás elektronikus példányt.

 • Pályázati regisztrációs díj nincs.
 • A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja: A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A teljes dokumentáció letölthető az Emberi Erőforrás Minisztérium honlapjáról: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

Pályázat érvényesség vizsgálata: A benyújtott pályázatokat a támogató formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül.

A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:

 • a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte,
 • b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Ha nem a pályázati kiírásának megfelelő szervezet nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye. A bírálat részletes szakmai szempontrendszerét a pályázati felhívás vonatkozó pontjai tartalmazzák.

Hiánypótlás módja

Hiányosan beadott pályázat esetén a Támogató Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Főosztálya a pályázót egy alkalommal a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre a pályázati űrlapon megadott fenntartói kapcsolattartó e-mail címre. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 24.00 óráig) elektronikus úton a hiánypótlási felhívást kiküldő e-mail címre megérkezik. Ezúton hívjuk fel a pályázatot benyújtani kívánó fenntartók figyelmét arra, hogy az eredményes pályázatok érdekében a pályázati időszakban elektronikus üzeneteiket folyamatosan kövessék nyomon.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, akkor a támogató megállapíthatja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okát, Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A támogató a mérlegelés során nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely

 • a) a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
 • b) a szakmai programját nem a cél megvalósítására vonatkozó tevékenységekből állította össze
 • c) nem magalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be: a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak,
 • d) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • e) korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 • f) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban.

A lezárult hiánypótlást követő 15 munkanapon belül a Miniszter dönt a pályázók támogatásáról. A támogató a döntést követő 8 napon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:

 • a támogatott szervezet neve,
 • a támogatás célja,
 • a megvalósítás helye,
 • a támogatási összeg.

Szerződéskötés: A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie. A támogató a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a pályázó szervezetet egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A finanszírozás módja: A nyertes pályázókkal kötött támogatási szerződés alapján a szerződésben meghatározott, vissza nem térítendő támogatási összeget a támogató előfinanszírozással biztosítja. A támogatási szerződés támogató által történő aláírását követő 30 napon belül átutalja a támogatott szervezet pályázati dokumentációban e célra megjelölt számlájára.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése A folyósított támogatási összeg felhasználásának határideje 2013. május 31. A támogatási összegre vonatkozóan a pályázónak 2013. június 15-ig kell a teljes körű elszámolását benyújtania a támogató részére.

Az elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező számlaösszesítő/adatlap kitöltésével és a felhasználást igazoló bizonylatokkal együttesen kell benyújtani. A benyújtott elszámolásokat a támogató a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja és az elfogadásról vagy elutasításról szóló értesítőt a fenntartó részére megküldi. Az elszámolásról, az ellenőrzésről és a visszafizetési kötelezettségről szóló rendelkezéseket a támogatási szerződés erre vonatkozó pontjai tartalmazzák.

Letölthető dokumentumok

Adatlap
Falugondnoki pályázati felhívás

További információk

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást a támogató Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának alábbi munkatársai nyújtanak:

Szakmai munkatárs neve: Ghyczy Gellért
Telefonszám: 795-3143

E-mail cím: gellert.ghyczy@emmi.gov.hu

 Forrás: EMMI

 

Friss