palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Kultúra Magyar Városa 2010 pályázat

A Kultúra Magyar Városa pályázatAz Oktatási és Kulturális Minisztérium együttműködésben a Külügyminisztériummal, az Önkormányzati Minisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt.-vel, valamint a Megyei Jogú Városok Szövetségével és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével pályázatot hirdet „A Kultúra Magyar Városa 2010” cím elnyerésére. LEJÁRT PÁLYÁZAT !!!

A pályázat tárgya, célja
Az oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.§ (1) bekezdésének megfelelően szakmai címet adományoz.
A 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 22/I. § (1) alapján a Kultúra Magyar Városa cím – az adományozás évének megjelölésével – olyan városi helyi önkormányzat elismerése, amely kulturális, művészeti életét kiemelkedően fejleszti, támogatja és kulturális értékeit példaértékűen mutatja be.
A Kultúra Magyar Városa cím adományozásának célja a kultúra gazdasági, társadalmi és térségi összefogást erősítő (kistérségi, regionális) jelentőségének elismertetése és a kultúra helyi és térségi közösségfejlesztő szerepének elmélyítése mind a városok döntéshozói, mind pedig az állampolgárok szemléletében. A cím elsősorban eszmei értékű, s a városok elmúlt két-három évben nyújtott kulturális teljesítményének, valamint fenntartható fejlesztéseket elősegítő kulturális programjainak értékelésére és elismerésére szolgál.
A cím elnyerése pályázat útján történik. A cím évente egy alkalommal, három kategóriában adományozható.

A pályázók köre

A cím elnyerésére a városok önkormányzatai nyújthatnak be pályázatot az alábbi pályázati feltételek és csoportok szerint:
a.    megyei jogú városok,
b.    tízezer lakosúnál nagyobb városok ,
c.    tízezer lakosúnál kisebb városok.
A címet elnyert város önkormányzata a cím újabb elnyerésére legkorábban a cím adományozását követő ötödik évben pályázhat.

A pályázat szakmai, tartalmi követelményei

A. A városok által eddig elért kulturális szint
A./1. A város adottságai és hasznosításuk, kihasználtságuk ismertetése (max. 4 lap)
a.    a város történelmi és jelenkori kulturális szerepe
b.    az épített és szellemi örökség és értékek (kastély, vár, történelmi városmag, világörökség, híres személyek, a városhoz fűződő hagyományok, kreatív iparágak stb.) bemutatása
c.    egyedi kulturális értékek és hasznosításuk bemutatása
A./2. A város kulturális aktivitása (max. 5 lap)
a.    középtávú városfejlesztési tervek kulturális elemei
b.    kulturális beruházások (az előző 3 év adatai alapján: város-rehabilitáció, múzeumi fejlesztések, befektetések stb.)
c.    a város költségvetésében a kulturális területre fordított támogatás százalékos aránya (táblázatos formában, az előző 3 év adatai)
d.    saját forrásból nyújtott támogatás (az előző 3 év adatai táblázatban)
e.    kulturális fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati aktivitás: az önkormányzat, az intézmények, szervezetek benyújtott pályázatainak aránya és a sikeresek száma (az előző 3 év adatai táblázatban)
f.    magántőke bevonása a kulturális életbe (beruházások, szponzoráció, PPP, az előző 3 év adatai alapján)
g.    civil szervezetek részvétele, magánkezdeményezések száma és tartalma
A./3. Kulturális élet és fogyasztás (táblázatos formában, illetve vizuális anyagok segítségével)
a.    a városban található kulturális intézmények bemutatása: művészeti intézmények (színházak, art mozik, stb.), közművelődési intézmények, közgyűjtemények (muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak, levéltárak), illetve annak ismertetése, hogy mindezek közül melyek tevékenységére van a pályázónak közvetlen vagy közvetett hatása
b.    2008-2009 új, egyedi, illetve rendszeresen ismétlődő kulturális programjainak bemutatása (pl.: nagyrendezvények, művészeti seregszemlék, bemutatók, fesztiválok, rendezvénysorozatok stb.)
c.    a kulturális intézmények és események látogatottsága (legalább a 2008-as évet illetően); különösen a helyiek és a látogatók számának és arányának bemutatása
A./4. A város külső-belső kapcsolatai (max. 3 lap)
a.    együttműködés a civil szervezetekkel, nem saját fenntartású muzeális és közművelődési intézményekkel
b.    a történelmi egyházak kulturális örökségségének megjelenítése a pályázatban
c.    a nemzetiségek, kisebbségi önkormányzatok szerepe, kulturális tevékenységének támogatása
d.    testvérvárosi, partnervárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok száma és kulturális tartalma
e.    kistérségi, regionális kulturális együttműködés eredményei (programok, továbbképzések, stratégiák, pályázati együttműködések)

B. Turizmus
B./1. Turisztikai infrastruktúra állapota (max. 3 lap)
a.    kereskedelmi és magán (falusi és fizetővendéglátás) szálláshelyek száma, kategóriája, összes kapacitása (2009-es adatok),
b.    elmúlt évek jelentősebb turisztikai beruházásai (az elmúlt 3 évben)
c.    információs rendszer (eligazító tábla, honlap, kiadványok)
d.    egyéb turisztikai szolgáltatások (pl. vendéglátóhelyek, nem kulturális látnivalók, vonzerők)
e.    kapcsolódó szolgáltatási háttér (pl. elérhetőség, parkolás)

C. Horizontális követelmények
C./1. A kultúra szerepe a városmarketingben (max. 2 lap)
a.    a kulturális célú és tartalmú marketingeszközök ismertetése, (piacok, kiadványok, hirdetések, kiállítási megjelenés, szállás-vendéglátóhely katalógus, honlap – figyelembe véve a helyi emblematikus sajátosságok megjelenésének tartalmát és minőségét, stb.)
b.    városmarketingre és ezen belül a kulturális tartalmú marketingre fordított összeg és ennek aránya a költségvetésben
C./2. Esélyegyenlőség érvényesülése (max. 3 oldal)
a.    sajátos igényű, szociálisan, mentálisan hátrányos helyzetűek részére szervezett rendezvények száma, aránya, hozzáférhetősége
b.    gyermekprogramok száma és aránya, művészeti csoportok, alkotókörök
c.    ifjúság, diákok szerepe a város kulturális életében
d.    a kultúrához és a kulturális javakhoz történő való azonos esélyű hozzáférés biztosítása (nemzetiségek, kisebbségek szerepe a kulturális életben, különös tekintettel a roma lakosság kulturális programokhoz kapcsolódására)

D. A pályázó motivációja
a.    2009. évi kulturális tevékenysége, illetve tervei alapján fogalmazza meg, miért tartja fontosnak a Kultúra Magyar Városa cím elnyerését a város fejlődése, jövője szempontjából? (max. 2 lap)
b.    nyertes pályázat esetére vállalt, a KMV cím elnyerését és a város kulturális aktivitását bemutatni célzó kommunikációs terv ismertetése (a kommunikációban alkalmazott tartalmak kiemelésével)

A Kultúra Magyar Városa cím adományozásának formája és előnyei
A Kultúra Magyar Városa címet az oktatási és kulturális miniszter adományozza évente, pályázati kategóriánként egy-egy városi önkormányzat részére.

A cím megszerzésével járó előnyök:

 1. a cím elnyerését igazoló oklevél,
 2. a cím használata a város önkormányzatának, illetve hozzájárulásával más városi szervezet marketingjében, kommunikációjában,
 3. a cím használata a városi önkormányzat, valamint intézményei által, továbbá az önkormányzat hozzájárulásával városi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon,
 4. a cím használata önkormányzati (önkormányzati intézményi) pályázatok benyújtásánál,
 5. A Kultúra Magyar Városa logójának/emblémájának használata a b-d.) pontokban írtakhoz kapcsolódóan
 6. megjelenési lehetőség a www.kulturamagyarvarosa.hu honlapon
 7. a kategória-győztesek 1 500 000 Ft – tehát másfél millió forint – pénzjutalomban részesülnek
 8. külföldi partnerekkel való kapcsolatfelvétel lehetősége a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli hálózatán keresztül
 9. a Magyar Turizmus Zrt. által felajánlott promóciós lehetőségek

A címet a nyertes városok – kizárólag az adományozás évének megjelölésével – korlátlan ideig használhatják.

A pályázat benyújtásának módja, formai követelmények

 1. A pályázat magyarul, kizárólag az e pályázathoz készített pályázati űrlappal együtt nyújtható be. A pályázati űrlap tartalmazza a beadandó dokumentumok formai követelményeit. Az űrlapnak sem tartalmát, sem formáját nem szabad megváltoztatni. A pályázati űrlap az OKM Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át, vagy az OKM honlapjáról (www.okm.gov.hu) tölthető le, s a www.itthon.hu; www.mjvsz.hu és www.kulturamagyarvarosa.hu honlapokon is elérhető.
 2. A pályázat csak postai úton – tértivevényes küldeményként – adható be a következő címre:
  Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
  Budapest 1011, Corvin tér 8.
  Kérjük, hogy a borítékra írja rá a pályázati felhívás címét:
  „A Kultúra Magyar Városa 2010” cím
 3. A pályázatokat 2 elkülönített példányban (1 eredeti, 1 másolat), de egy csomagban kell beadni, valamint a megadott határidőig elektronikus úton (PDF) is el kell juttatni a következő címekre: ujfalusig@mmi.hu és arato.gyorgy@okm.gov.hu. Az eredeti pályázati példányt kérjük, jelöljék meg „EREDETI” felirattal. Az ehhez tartozó összes dokumentumot okiratszerűen, zsinórral kell összefűzni. A zsinórt az első oldalon összekötve, körcímkével leragasztva a polgármester vagy alpolgármester aláírásával és pecsétjével kell hitelesíteni.
 4. A pályázat benyújtásának határideje (a postára adás dátuma): 2009. december 4.
  Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő után, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a bírálóbizottság nem veszi figyelembe.
 5. A pályázattal kapcsolatban további információkért az OKM Közművelődési Főosztályához lehet fordulni a (06-1) 473-7616, vagy a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz a (06-1) 225-6020-as telefonszámon.

A bírálati eljárás

A.
1.    A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által fölkért bírálóbizottság értékeli.
2.    A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rendszerben történik.
3.    Érvénytelen a pályázat, ha
a.    a Kultúra Magyar Városa címre jogosulatlan pályázó nyújtotta be;
b.    határidőn túl nyújtották be;
c.    a pályázatot a pályázati űrlap nélkül, nem megfelelő, vagy hiányosan kitöltött adatlapon nyújtották be;
d.    a pályázat nem felel meg az űrlapon feltüntetett formai követelményeknek.
Az érvénytelen pályázatokat a bírálóbizottság a pályázatban leírt pályázati cél vizsgálata nélkül elutasítja.

B.
A bírálat szempontrendszere
Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra:

A) A város kulturális tevékenységének szakmai értékelése 50 pont
1.    A város adottságai – 10 pont
2.    A város kulturális aktivitása – 10 pont
3.    Művészeti élet és fogyasztás- 20 pont
4.    Külső-belső kapcsolatok – 10 pont
B) Turisztikai szempontok értékelése 20 pont

C) Horizontális követelmények értékelése 20 pont
1.    Városmarketing, kommunikáció – 10 pont
2.    Esélyegyenlőség – 10 pont
D) A pályázó önértékelése 10 pont

A bírálóbizottság fenntartja magának a jogot, hogy a díj adott kategóriában való odaítélését ne javasolja.

C.
Döntés, díjátadás

A bírálóbizottság a pályázat benyújtási határidejét követő 20 munkanapon belül készíti el a pályázati döntéshez szükséges javaslatát. A bizottság javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter a javaslattételtől számított 30 napon belül dönt. Az eredményről a döntést követő 10 munkanapon belül a pályázó önkormányzat értesítést kap, az eredményt pedig az OKM nyilvánosságra hozza.

Az ünnepélyes díjátadásra 2010. januárban, a Magyar Kultúra Napjához kötődően kerül sor.

Forrás: http://www.kulturamagyarvarosa.hu/