palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vissza nem térítendő támogatás elnyerésére

kebaközép-európai brókerképző alapítvány pályázatA Közép-Európai Brókerképző És Értékpapír piaci Ismeretterjesztő Alapítvány Kuratóriuma vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot hirdet évente két alkalommal.

Következő pályázási lehetőség: 2011. április 30.

A pályázatokra fordítható éves keret összegéről a kuratórium dönt a rendelkezésre álló eszközök függvényében, figyelembe véve az alapítvány előző éves közhasznú eredményét.
A döntő bizottság négy kuratóriumi tagból és az alapítvány titkárából áll, aki jegyzőként részt vesz a döntő értekezleten.  A pályázat eredményéről az alapítvány titkára a beadási határidőt követő 60. naptári napig írásban küld értesítést, a pályázatban megjelölt témavezető nevére és megadott e-mail címére.
A pályázható összeg nincs korlátozva, de a bizottság fenntartja a jogot, hogy a pályázatok részletes ismeretében csak részösszeget ítéljen meg. Nagyszámú pályázat érkezése esetén előnyben részesíthetők a szakirányú képzéssel foglalkozó oktatási intézmények és a középiskolák, melyek csapatot indítanak az alapítvány aktuális évi értékpapír-piaci témájú tanulmányi versenyén. Részletek a www.kebaverseny.hu oldalon!

Pályázhatnak mindazok, akiknek tevékenysége elősegíti az Alapítvány céljainak megvalósulását:

 • Egyetemi munkatársak, ajánlással
 • Jogi személyek
 • A Ptk. szerint gazdálkodószervezetek

Az Alapítvány céljai

1. Oktatás, ismeretterjesztés a pénzügyi kultúra, az értékpapír-piaci ismeretek fejlődése érdekében

 • értékpapír-piaci szakemberképzés
 • a kelet- és közép-európai országokból jelentkező oktatási igények kielégítése
 • külföldi szakértők, előadók meghívása szakmai továbbképzés tartására, ennek támogatása
 • ismeretterjesztő rádiós és tv-programok készíttetése, segítése
 • a felsőoktatási és a középiskolai pénzügyi, értékpapír-ismeretek oktatásának segítése

2. Tudományos tevékenység, kutatás

 • tanulmányok készítése, készíttetése az oktatásban való felhasználásra, kiadványok, publikációk készítése, készíttetése, kiadása és terjesztésük megszervezése
 • szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, ennek támogatása
 • konferenciák szervezése, az abban való közreműködés

A pályázati adatlapnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a pályázó neve, bejelentett székhelye, cégbírósági vagy Apeh bejelentés szerint
 • elérhetőségei, levelezési cím
 • a témafelelő neve és elérhetősége (e-mail címe)
 • a pályázó bankszámlaszáma
 • a pályázat témaköre, konkrét célja
 • a kért támogatás összege, vagy keretösszege
 • más forrásból meglévő rész, saját vagy egyéb külső forrás
 • a pályázat rövid tartalma (max. 10 sorban leírva)

A pályázat mellékletei:

 • A támogatandó pályázati cél részletes leírása (max. 5oldal A4 lap)
 • Költségvetés, nevesítve az egyes tételeket, fix vagy tervezett kiadás
 • Egyetemi munkatársak egyéni pályázatához, kutatói munkához, a foglalkoztató intézmény ajánlása; szakmai önéletrajz; ha van, korábbi publikációs jegyzék

A pályázatokat e-mailen és 1 példányban – cégszerűen aláírva – postán is el kell juttatni az alapítványhoz. Postára adás határideje a beadási határidő. Hiányosan beadott vagy határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadunk el!

Levelezési cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 43.
E-mail cím: hay.andrea@brokekrepzo.hu

További információk: Hay Andrea, alapítványi munkatárs
tel.: +361-279-0818; e-mail: hay.andrea@brokerkepzo.hu

Figyelem! Az Alapítvány, a pályázati határidő lejártáig meghosszabbíthatja a beadási határidőt, visszavonhatja a pályázati felhívást, módosíthatja a felhívásban meghatározott feltételeket. Bármilyen változás esetén a már regisztrált pályázók témafelelősét e-mailen értesíti és honlapján a www.brokerkepzo.hu oldalon, közzé teszi. Továbbá az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot minden indoklás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek, illetve eredményhirdetés nélkül megszűntnek nyilvánítsa. A pályázati felhívás módosítására, visszavonására, a személyi, tárgyi és időbeli hatály egyoldalú módosítására, a kiírás érvénytelenítésére, az Alapítvány bármely jogkövetkezmény nélkül jogosult, semmilyen felelősség, illetve kártérítési kötelezettség nem terheli, ideértve a biztatási kárt is.

Pályázati felhívás eredménytelensége

 • Abban az esetben, ha a benyújtási határideig egy vagy egyetlen egy pályázat sem érkezik az Alapítvány a felhívást eredménytelennek minősíti
 • a döntő bizottság dönthet úgy, hogy a beérkezett pályázatok közül egyiket sem támogatja, ebben az esetben a pályázati felhívás eredménytelen

Adatvédelmi nyilatkozat:

Az Alapítvány vállalja, hogy a beérkezett pályázatokat, annak adatait és az abban leírt információkat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem továbbítja, nem adja át, továbbá magára nézve is kötelezőnek tartja és betartja  a titoktartási szabályokat.

Forrás: http://www.brokerkepzo.hu/