palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Közép-Európai Brókerképző Alapítvány pályázata

brokerkepzo palyazatAz Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. Pályázhatnak mindazok, akiknek tevékenysége elősegíti az Alapítvány céljainak megvalósulását.


Az alapítvány évente 2 alkalommal ír ki pályázatot (tavasz és ősz, április vége és október vége). A beadási határidőt követően 60 nap az elbírálási határidő. A döntő bizottság 4 tagból áll + az alapítvány titkára jegyzőként részt vesz a döntő értekezleten, majd a hivatalos értesítőket kiküldi a pályázóknak.

A pályázatokat elektronikusan is (e-mail-ben) és 1 példányban a jogosult képviselő aláírásával ellátva postán is kérjük a meghirdetett időpontig részünkre megküldeni.

Az új pályázatok beadási határideje: 2010. április 30.


Az Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
Pályázhatnak mindazok, akiknek tevékenysége elősegíti az Alapítvány céljainak megvalósulását.

A következő jogalanyok pályázhatnak:

 • egyetemi munkatársak,
 • jogi személyek,
 • a Ptk. szerint gazdálkodó szervezetek.

Az Alapítvány céljai

Oktatás, ismeretterjesztés a pénzügyi kultúra, az értékpapír-piaci ismeretek fejlődése érdekében

 • értékpapír-piaci szakemberképzés
 • a kelet- és közép-európai országokból jelentkező oktatási igények kielégítése
 • külföldi szakértők, előadók meghívása szakmai továbbképzés tartására, ennek támogatása
 • ismeretterjesztő rádiós és tv-programok készíttetése, segítése
 • a felsőoktatási és a középiskolai pénzügyi, értékpapír-ismeretek oktatásának segítése

Tudományos tevékenység, kutatás

 • tanulmányok készítése, készíttetése az oktatásban való felhasználásra, kiadványok, publikációk készítése, készíttetése, kiadása és terjesztésük megszervezése
 • szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, ennek támogatása
 • konferenciák szervezése, az abban való közreműködés

A megpályázható összeg nincs korlátozva, de a Kuratórium fenntartja a jogot, hogy – a pályázóval való egyeztetést követően – részösszeget ítéljen meg. A kuratórium a pályázatra fordítható összegről a rendelkezésre álló eszközök függvényében és a beérkezett pályázatok ismertében dönt. Nagyszámú pályázat esetén előnyben részesíti a szakirányú képzéssel foglalkozó oktatási intézményeket. A középiskolák közül előnyben részesülnek azok, melyek csapata elindult az értékpapír-piaci témájú tanulmányi versenyen. Erről a www.brokerkepzo.hu honlapon lehet tájékozódni.

A pályázatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a pályázó neve címe, elérhetőségei cégbírósági vagy Apeh bejelentkezés szerint,
 • a témafelelős neve a cégjegyzési jogosultság igazolással,
 • a pályázó bankszámlaszáma,
 • a pályázat témaköre, konkrét célja,
 • a kért támogatás összege vagy keretösszeg,
 • a más forrásból már meglevő rész,
 • – saját forrás – külső – elnyert – forrás
 • a pályázat rövid kivonata, tartalma

A pályázat mellékletei

 • a támogatandó pályázati cél leírása és költségvetése
 • egyéni pályázó esetében, ha tudományos kutatómunkához kér támogatást, szakmai önéletrajza és publikációs jegyzéke

Hiányosan beadott, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

További információ: Hay Andrea, Tel.: 061-2790-818, E-mail: hay.andrea@brokerkepzo.hu

A pályázatokat aláírva kérjük elküldeni az Alapítvány címére, 1118 Bp., Kelenhegyi út 43., és e-mail-en, hay.andrea@brokerkepzo.hu

Az eljárás eredményéről a pályázókat írásban értesíti az Alapítvány.

Az Alapítvány a pályázati határidő lejártáig meghosszabbíthatja a beadási határidőt, visszavonhatja a pályázati felhívását, illetve módosíthatja a felhívásban meghatározott feltételeket. Amennyiben az Alapítvány meghosszabbítja a határidőt, visszavonja a felhívását, illetve módosítja a felhívásban meghatározott feltételeket, úgy ezekről a Pályázókat a honlapján illetve emailben értesíti. Továbbá, az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot minden indoklás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek, illetve eredményhirdetés nélkül megszűntnek nyilvánítsa. A pályázati felhívás módosítására, visszavonására, a személyi tárgyi és időbeli hatály egyoldalú módosítására, vagy a kiírás érvénytelenítésére, az eljárás megszüntetésére az Alapítvány bármely jogkövetkezmény nélkül jogosult, semmilyen felelősség, illetve kártérítési kötelezettség nem terheli, ideértve a biztatási kárt is.

Az Alapítvány dönthet úgy a pályázatok kiértékelésének eredményeként, hogy egyik pályázatot sem fogadja el.

Abban az esetben, ha a benyújtási határidő lejártáig egyetlen pályázat sem, vagy csak egyenetlen ajánlat érkezik be, úgy az Alapítvány a felhívást eredménytelennek minősíti.

Az Alapítvány vállalja, hogy a beérkezett pályázatokat bizalmasan kezeli, az abban leírt információkat harmadik személynek nem adja át, továbbá magára nézve is kötelezőnek tartja és betartja a titoktartási szabályokat.

Forrás: http://www.brokerkepzo.hu/