palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Comenius tanárasszisztensi gyakorlat külföldön leendő tanárok részére

Comenius tanárasszisztensi gyakorlat külföldön leendő tanárok részére. A tanárasszisztensi alprogram két fő célja, hogy a leendő tanárok lehetőséget kapjanak pedagógiai, nyelvi és kulturális kompetenciáik és ismereteik bővítésére, azaz módszertani tapasztalatokra tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről; és a a fogadó intézmények hasznosítsák az idegen anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és ismereteit.

Fogadó országok:

 • az Európai Unió 27 tagállama
 • az EGT- és EFTA-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia
 • a tagjelölt országok: Horvátország, Törökország
 • Svájc
 • Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegro és Szerbia 

A plakát a képre kattintva tölthető le

A pályázatra jogosultak köre

A pályázásra az jogosult, akik a pályázat beadásának idején:

 • hallgatói jogviszonnyal rendelkezik egy olyan Magyarországon akkreditált felsőoktatási képzési formában, amely tanári szakképesítést ad. Arról, hogy a pályázó tanár szakos képzésben vesz részt, csatolni kell a tanulmányi osztály által kiállított igazolást.
 • a kétciklusú képzést megelőző pedagógus képzésben legalább 4 lezárt szemeszterrel rendelkezik (egyetemi vagy főiskolai képzés), vagy a kétciklusú képzésben legalább 4 lezárt szemeszterrel rendelkezik az alapképzésben és a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő kurzusokból legalább kettőt elvégzett, vagy a kétciklusú képzésben master képzésben tanári képesítést adó szakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Ebben az esetben csatolni kell a tanulmányi osztály igazolását vagy a leckekönyv másolatát.
 • már rendelkezik tanári diplomával, de a diplomáját nem korábban, mint a 2009-2010-es tanév őszi félévének végén szerezte, és még nem tanított hivatásszerűen. Ez utóbbi esetben az intézmény pecsétjével és az intézményvezető aláírásával ellátott igazolás nem formai követelmény, azonban a diploma fénymásolatát csatolni kell a pályázati anyaghoz.
 • nem nyelvtanár szakos hallgatóknak legalább középszintű (B2) idegennyelv-tudással kell rendelkezniük, amelyet nyelvvizsga bizonyítvánnyal, leckekönyvmásolattal vagy egyéb hitelt érdemlő módon kell igazolni.
 • magyar állampolgár vagy a fenti kategóriák bármelyikének megfelelő nem magyar állampolgár, de Magyarországon érvényes letelepedési vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy menekültstátusszal él. Nekik csatolniuk kell a tartózkodási / letelepedési engedély másolatát is pályázatukhoz.

A Comenius tanárasszisztensi alprogram keretében a pályázók csak egyszer részesülhetnek támogatásban. Azok az asszisztensek, akik felsőoktatási tanulmányaik befejezése előtt kapnak Comenius ösztöndíjat, a felsőoktatási intézményükkel történt megállapodás alapján a külföldön végzett tanítási gyakorlatot beszámíthatják itthoni tanulmányaikba.

Támogatható tevékenységek

A Comenius tanárasszisztensi akció keretében leendő vagy frissen végzett tanárok a programban részt vevő országok valamely közoktatási intézményében 13-45 hét időtartamú tanárasszisztensi megbízást nyerhetnek el. Az asszisztensi tevékenység heti 12-16 órában zajlik és a pályázat beadását követő tanévben folyhat.
A támogatott tanárasszisztensek pályázhatnak az Erasmus programban szervezett Intenzív Nyelvi Kurzuson való részvételre is, ha ezt az asszisztensi időszak kezdő időpontja lehetővé teszi.

Támogatási feltételek

A pályázó az űrlapon megfelelő mélységben bemutatja az alábbi pontokat:

 • a tanárasszisztensi pályázat motivációja
 • alkalmazkodókészség az új környezethez
 • képesség a fogadó intézmény diákjaival történő együttműködésre
 • a gyakorlatra történő kulturális, pedagógiai és (ha szükséges) nyelvi felkészülés terve
 • hozzájárulás a fogadó intézmény működéséhez (pl. a tervezett tanórai és tanórán kívüli tevékenységek)
 • a helyi közösséggel való kapcsolattartás terve

A Comenius tanárasszisztensek szerepe

A fogadó oktatási intézménybe történő megérkezése után a tanárasszisztens – az intézmény által kijelölt vezetőtanárral egyeztetve – a tanítási gyakorlat időtartamára munkaprogramot dolgoz ki, amelyben meghatározzák az asszisztens feladatait.
A tanárasszisztensnek nemcsak az a feladata, hogy idegen nyelvet (anyanyelv és az EU egy más hivatalos nyelve) vagy valamely tárgyat idegen nyelven (a fent felsorolt nyelveken) tanítson, hanem általános országismereti tudnivalókat is át kell adnia a hazájáról. A tanárasszisztens a tanórán lehetőség szerint támogatja a diákok közti csoportmunkát, iskolai projektek megvalósítását, segít a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában.
A fogadó intézményt a beérkezett intézményi pályázatok alapján a nemzeti irodák választják ki.

A nemzeti iroda az alábbi prioritásokat határozta meg a 2013-as évre

 • A pályázó leendő vagy frissen végzett óvodapedagógus vagy tanító
 • A pályázó olyan leendő vagy frissen végzett pedagógus, aki egy nyelv- és egy nem nyelv-szakon is diplomát szerez/szerzett
 • A pályázó leendő vagy frissen végzett pedagógus, aki egynél több nyelven beszél legalább B2-es szinten
 • A pályázó leendő vagy frissen végzett pedagógus, aki hátrányos helyzete miatt ösztöndíjban részesül (a támogató által kiállított igazoló dokumentumot csatolni kell a pályázathoz)
 • A pályázó leendő vagy frissen végzett nem nyelv-szakos pedagógus, aki valamely tantárgy idegen nyelvű tanítására is képesítést szerez/szerzett

Az elnyerhető támogatás összege

A Comenius tanárasszisztensek támogatást kapnak megélhetési és utazási költségeikhez, valamint a pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészüléshez. A megélhetéshez adott támogatás összege célországonként változik, az ezeket tartalmazó táblázat letölthető a pályázati dokumentumok között.

A pályázás menete

A beérkezett pályázatok a regisztrációt követően formai bírálaton esnek át, mely során a pályázati felhívásban, a pályázati űrlapon és annak magyar nyelvű kitöltési útmutatójában szereplő formai követelmények teljesítését ellenőrizzük. Tartalmi bírálatra csak a formai szempontból kifogástalan pályázatok kerülnek. A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el, ugyanakkor az előbírálati határidőig beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását a hivatalos pályázati határidőig.
Kérjük, hogy azonos vagy nagyrészt megegyező szövegű pályázatokat ne adjanak be, mert azokat automatikusan elutasítjuk.

A pályázat benyújtásának határideje

Pályázati határidő: 2013. január 31. (postai bélyegző dátuma)
Felhívjuk kedves pályázóink figyelmét, hogy január 31-én, csütörtökön 17.00-ig áll módunkban szakmai és technikai tanácsadást biztosítani.
Előbírálati határidő: 2013. január 17. (beérkezés dátuma)

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot a pályázati dokumentumok közt található útmutató segítségével on-line kell kitölteni és elektronikus úton benyújtani. Ezt követően postai úton is el kell küldeni 1 példányban a Tempus Közalapítvány postacímére: 1438 Budapest 70., Pf.: 508. Kizárólag postai úton is beküldött pályázatokat tudunk elfogadni. Az űrlapon több célnyelv megjelölésére is lehetőség van, így egy pályázó egy pályázati évben csak egy pályázatot adhat be. A pályázathoz csatolni kell az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a diploma másolatát vagy az igazolást arról, hogy a pályázó tanár szakos képzésben vesz részt (lásd! a pályázatra jogosultak köre), valamint azoknak a pályázóknak, akik hátrányos helyzetük miatt valamilyen ösztöndíjban részesülnek, az erről szóló igazolást is.

A pályázati űrlap és a hozzá tartozó dokumentumok honlapunkról tölthetők le várhatóan 2012 december elejétől a pályázati dokumentumok oldalon.

 Forrás: http://www.tpf.hu