palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj

Bethlen Gábor Alap pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. együttműködve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal immár harmadik éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A Budapesti Ügyvédi Kamara az idei évben is vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.

Az Alapkezelő évente 25 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.

A támogatásban részesülő hallgató munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.

A legfeljebb 6 hetes nyári gyakorlatukat az Alapkezelő által megjelölt időpontban – szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató ügyvédi irodáknál töltik. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti régiónkénti keretszámok a következők:

 • Erdély: 10 fő,
 • Felvidék: 5 fő,
 • Vajdaság:3 fő,
 • Kárpátalja:3 fő,
 • Horvátország: 2 fő,
 • Szlovénia: 2 fő

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

 A pályázati felhívás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2014/2015-ös tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére.

A pályázók köre: A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2014/2015-ös tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

 Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek
 • a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek
 • a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben résztvevő hallgatók
 • más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók
 • elsőéves szülőföldi jogászképzésben résztvevő hallgatók

 Igényelhető támogatás:

 • A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2014/2015. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.
 • A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt pénzforgalmi számlára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
 • A támogatás, az adott tanév 12 hónapjára szól. A támogatás összegének átutalása három ütemben történik:
  • első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2014. november 15-ig
  • második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2015. március 15-ig (Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.)
  • harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2015. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. (Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése.)
 • A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását 3 szakmai beszámoló (I. szakmai beszámoló: 2015. január 31. II. szakmai beszámoló: 2015. június 30. III. szakmai beszámoló: 2015. szeptember 30.) benyújtásával kell igazolni.
 • A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott benyújtja az Alapkezelő részére a 2014/2015-ös tanév őszi, majd a későbbiek során a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának fennállásáról szóló intézményi igazolást.

 A pályázat megvalósítási paraméterei:

 • Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 15 millió Ft
 • A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2014. május 23., benyújtási határidő: 2014. június 23. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint (elektronikus pályázat benyújtása esetén).

 A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása 1 példányban elektronikus formában történik. A pályázatot az Alapkezelő honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

bernadett.kovacs@bgazrt.hu

Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati csomag postára adásának napja.

Postacím: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, 1250 Budapest, Pf. 32.

A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség

A pályázat formai követelményei:

 • Elektronikus levélben kérjük csatoltan megküldeni:
 • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (elérhető: www.bgazrt.hu). Tekintettel arra, hogy a pályázat hitelességét a pályázó aláírása igazolja, kérjük a kitöltött adatlapot aláírással ellátva, pdf-formátumban csatolni.
 • Géppel írt, strukturált szakmai életrajz
 • Pályázati kérelem indoklása (min. 1 oldal terjedelemben)
 • Aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás és ennek magyar nyelvű fordítása (2013/2014-es tanév)
 • Szándéknyilatkozat a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan (A pályázó 1 db nyilatkozata arról, hogy a 2014/2015-ös tanévben folytatja tanulmányait a felsőoktatási intézmény jogi karán, továbbá arról, hogy az aktív hallgatói jogviszonyának igazolását mikor nyújtja be az Alapkezelőhöz.
 • Az utolsó két lezárt tanulmányi félévének indexmásolatát és ezek magyar nyelvű fordítását
 • Az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
 • Ajánlólevél (1 db, Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy a felsőoktatási intézmény oktatója által kiadott ajánlás, amely igazolja a pályázó eddig kiemelkedő tevékenységét, illetve alkalmasságát az ösztöndíj elnyerésére. Ha szükséges a dokumentumhoz csatolni kell a pályázó által készített magyar nyelvű fordítást.) 
 • Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 naptári nap áll rendelkezésre.
 • Minden kitöltött dokumentumot pdf vagy doc-formátumban kérünk megküldeni.
 • A nyertes pályázók esetében a későbbiek során a dokumentumokra eredeti formában is szükség lesz. Ezért szíveskedjenek megőrizni azokat és szerződéskötéskor egy példányt minden dokumentumból eljuttatni az Alapkezelőhöz.

További csatolható mellékletek:

 • Elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent szakkönyv, publikáció, monográfia első oldalának valamint a tartalomjegyzékének fénymásolata
 • Hazai és külföldi szakfolyóiratban vagy szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok első oldalának, valamint a folyóirat tartalomjegyzékének fénymásolata
 • Elismert szakfolyóiratban megjelent fordítások, recenziók: az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzékének a fénymásolata, és a publikált anyag első oldalának fénymásolata
 • Szakmai konferencián, versenyen, találkozón bemutatott poszterek, animációk, tervek, a rendezvényről szóló igazolás meghívó, emléklap stb.
 • Tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozat egy oldalas kivonata, a megszerzett oklevélről készített fénymásolat.
 • Tudományos kutatóprojektekben, workshopokon való részvétel hitelt érdemlő igazolásai
 • Magyar diákszervezeti tagság igazolása, tevékenységi beszámoló a betöltött tisztségekről
 • Nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás (doc)
Pályázati adatlap (doc)
Szándéknyilatkozat (doc)
Pályázati útmutató (pdf)

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken munkanapokon:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatásfinanszírozátóság

Kovács Bernadett
e-mail: bernadett.kovacs@bgazrt.hu
Tel: +36-1-79 53218