palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020

interregeHU-CrA Miniszterelnökség és a Horvát Köztársaság Területfejlesztési és EU Támogatások Minisztériuma meghirdette az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 első pályázati felhívását.

A kiírás indikatív értéke 26,5 millió euró, amely három különböző prioritást támogat.

 • 2-es prioritás: A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása;
 • 3-as prioritás: Együttműködés; valamint
 • 4-es prioritás: Oktatás.

2. prioritási tengely: A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása

Specifikus célkitűzés:

1.) A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése a régió természeti és kulturális örökségének értékei turisztikai látnivalókká való fejlesztésén keresztül, jövedelemtermelő képességgel.

Támogatható tevékenységek például

 • A természeti és kulturális örökség közös vagy egymást kiegészítő elemeibe történő befektetés a megőrzést, megóvást, felújítást érdekében, a természeti és kulturális értékek vonzóbbá tétele illetve a turisztikai információszolgáltatás elérhetősége a szélesebb közönség számára.
 • Kisléptékű infrastrukturális beruházások a természeti és kulturális kincsek emelt szintű bemutatása érdekében.
 • Közös vagy hálózatba szervezhető turisztikai attrakciókat érintő koordinált beruházások a természeti és épített környezet fenntartható használata érdekében és vonzóbb turisztikai csomagok összeállítása, szélesebb közönség bevonása a vendégéjszakák növelésének elérése céljából.
 • Kisléptékű beruházások a turisztikai és természeti értékek könnyebb elérhetősége érdekében.
  A környezeti sokszínűség helyreállítása a határrégióbanbiológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a NATURA 2000 és a zöld infrastruktúrák révén

2.) A környezeti sokszínűség helyreállítása a határrégióbanbiológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a NATURA 2000 és a zöld infrastruktúrák révén

 • A határmenti NATURA 2000-es területek, kiemelt vagy egyéb védelem alá eső területek közös kezelési terveinek kidolgozása, beleértve a közös menedzsment terveket is a kulcsfontosságú fajok és élőhelyek megőrzésére, valamint a táj jellegének megőrzése vagy helyreállítása.
 • Közös kutatómunka, adatgyűjtés és monitoring tevékenységek és rendszerek megvalósítása a biodiverzitás megőrzése, növelése érdekében.
 • A természet és környezetvédelem szempontjából fontos, kisléptékű infrastrukturális beruházások.
 • A határrégió természetvédelmi intézményei (például a védett területek kezelői) közötti jobb együttműködés, valamint sűrűbb tapasztalat- és tudáscsere, beleértve a természetvédelemmel és vízüggyel foglalkozó intézmények kapacitásfejlesztő tevékenységeit.

3. prioritási tengely: Együttműködés

Specifikus célkitűzés:  Több társadalmi és intézményi szereplő bevonása a határon átnyúló együttműködésbe
A támogatható szervezetek köre igen széles, de alapvetően azok a helyi közigazgatásban, társadalomszervezésben jártas/érdekelt csoportok különböző szintjei, amelyek együttműködése elősegíti a régió fejlődését a megértés, a társadalmi csoportok közti interakciók és a helyi ügyintézés megkönnyítése tekintetében.

Támogatható tevékenységek például

 • A civil szervezeteket (környezetvédelmi-, kulturális-, kisebbségekkel foglalkozó szervezeteket) és önkormányzatokat illetően a közös kulturális- és sportesemények tartoznak a támogatandó tevékenységek körébe, amelyek során sor kerülhet az emberek közötti interakcióra („people-to-people” tevékenységek).
  • A hátrányosan megkülönböztetett csoportok felzárkóztatásával, a munkaerő-piacba történő bevonásukkal kapcsolatos közös fejlesztési elképzelések, megközelítések.
  • A határ menti alap egészségügyi és szociális ellátás közös fejlesztése az infokommunikációs eszközök segítségével.
  • A természetvédelmi-, vízügyi szervek kapacitásbővítése (jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje, képzések, kutatások).
  • Helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek, fejlesztési- és energetikai ügynökségek közös tervezési tevékenységei, projektjei a megújuló energiahasznosítással, és a hatékonyabb energia felhasználással kapcsolatban.
  • A munkaerő-piaci szolgáltatások az igényeknek megfelelő korszerűsítése, például a kis- és mikro regionális foglalkoztatási szerződések kidolgozása, munkaerő-piaci információ és adatgyűjtés.
  • A határ menti régi munkaerő-piacának segítése, közös adatbázisok, eljárásrendek kialakításával, hogy a munkaadók és munkavállalók könnyebben egymásra találhassanak.
  • Képesség- és tudásfejlesztések (a nyelvismeretek fejlesztését beleértve), amelyek jó alapot képeznek a különböző intézmények számára a határon átnyúló együttműködések folyamatos kiszolgálásához.

4. prioritási tengely: Oktatás

Specifikus célkitűzés: Az oktatási intézmények és szellemi központok szerepének javítása a konkrét helyi tudásbázis bővítése érdekében

Támogatható tevékenységek például

 • Közös tananyagok/képzési programok kidolgozása és lebonyolítása helyi és régiós felsőfokú oktatási intézmények által.
 • Beazonosított jó gyakorlatok szakmai lektorálása (peer review), amelyek az oktatók és oktatási intézmények kölcsönös kulturális ismereteinek megosztására alapuló oktatási módszerekre irányulnak a határ két oldalán.
 • Olyan képzési tananyagok kidolgozása és bevezetése, amelyek a régió kultúrájának jobb megismerését célozzák.
 • Oktatási helyszínek képzési szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó szükséges felújítások és eszközbeszerzések.
 • Közös ösztönző programok kidolgozása és megvalósítása (gyakornoki, elhelyezkedési- és diákmunka lehetőségek), amelyek elősegítik, hogy a határ egyik oldalán tanuló diákok gyakorlati ismereteket szerezzenek a határ másik oldalán.
 • Közös programok kifejlesztése és megvalósítása a duális képzésekben, a szakmai gyakornok csere lehetőségek elterjedése valamint a foglalkoztatói szektor megerősítése érdekében a határ mindkét oldalán.
 • Különböző ösztönző programok kidolgozása, események szervezése az alulreprezentált csoportok oktatásban való részvételének előmozdítása érdekében.
 • Iskolák és testvériskolák kapcsolatépítését és hálózatosodását elősegítő ösztönző programok kidolgozása a jó gyakorlaton alapuló tudás transzfer biztosítása érdekében.

Speciális tevékenységekre kerül sor, amelyek a társadalom szélére sodródott csoportoknak, így a szegénységben élők számára vagy a romák számára nyújtanak segítséget az (újra)integrációhoz. Többek között a következő példák lehetségesek:

 • Mentori rendszer kidolgozása és működtetése a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók részvételének elősegítésére a kidolgozandó konstrukciókban (képzésekben).
 • A hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusoknak szóló, személyre szabott képzésekkel kapcsolatos mentori rendszer felépítése és támogatása.
 • Speciális tájékoztató rendezvények a magas roma létszámmal működő iskolák részvételének támogatása érdekében.

Az első pályázati felhívás 2016. május 31-ig, közép-európai idő szerint 17.00 óráig áll nyitva, vagyis ez az egykörös kiírás beadási határideje.

Letölthető dokumentumok

A pályázati felhívás részletes szabályait, a támogatásra jogosult területet, az elszámolhatósági és benyújtási szabályokat, valamint a pályázatértékelési eljárás részleteit a Pályázati útmutatóban találhatja, amely innen tölthető le. A teljes pályázati csomag, beleértve a pályázati formanyomtatványt és a nyilatkozat-mintákat az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program hivatalos honlapján érhető el.

A támogatásra jogosult terület:

Magyarországon:  Baranya megye, Somogy megye és Zala megye mint NUTS III régiók
Horvátországban: Međimurska (Muraköz), Varaždinska (Varasd), Koprivničko-križevačka (Kapronca-Körös), Bjelovarsko-bilogorska (Belovár-Bilogora), Virovitičko-podravska (Verőce-Drávamente), Požeško-slavonska (Pozsega-Szlavónia), Osječko-baranjska (Eszék-Baranya), Vukovarsko-srijemska (Vukovár-Szerémség) megyék.

Támogatási források: A program Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatása 60,8 millió euró, amelyet a két ország nemzeti finanszírozási hozzájárulása egészít ki.
Az első pályázati felhívás keretében megnyíló összes támogatás összege 26,5 millió euró.

A program weboldala: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program