palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közoktatási megállapodás 2012 pályázat

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkára a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 38. § (11) bekezdésében foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet a közoktatási közszolgálati feladatok megvalósításában való részvétel tárgyában 2012. augusztus 31. és 2017. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan.

 

A pályázat célja: A közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, országos nemzetiségi önkormányzatok, azaz a nem állami, nem önkormányzati fenntartók által fenntartott közoktatási intézmények tevékenységének, működésének támogatása. A pályázat célja, hogy támogassa az átalakuló közoktatási-köznevelési rendszer állami feladatainak átvállalásával, az abban való részvétellel járó feladatok finanszírozását, elsősorban a közoktatási intézmények sajátos nevelési igényű, hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók egyénre szabott fejlesztésével, integrációjával kapcsolatos tevékenységét, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésével összhangban a 121. § (1) bekezdés 27., 45. pontjai szerint térségi, országos, vagy a pedagógiai programja szerinti kiemelkedő jelentőségű feladatot ellátó közoktatási intézményeknek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elveivel  egyező sajátos oktató-nevelő tevékenységét.

 A pályázók köre: A pályázat jellege nyílt. A pályázat keretei közötti a nem állami, nem önkormányzati közoktatási intézményfenntartó (közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, országos nemzetiségi önkormányzatok) az általa fenntartott olyan közoktatási intézmény feladatainak a támogatásához igényelhet állami támogatást amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdésével összhangban és a 121. § (1) bekezdés 27., 45. pontjai szerint térségi, országos, vagy a pedagógiai programja alapján kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el. A pályázaton azok az előbbiekben meghatározott feltételeknek megfelelő fenntartók is részt vehetnek, amelyeknek a pályázattal érintett időszak vonatkozásában érvényes közoktatási megállapodásuk van az oktatásért felelős miniszterrel, és egyúttal előzetesen hozzájárulnak eredményes pályázat esetén, az oktatásért felelős miniszterrel kötött korábbi – a pályázati döntés meghozatalakor érvényes – közoktatási megállapodásuk 2012. augusztus 30-ai keltezésű kétoldalú felbontásához

A pályázat forrása: 2012. augusztus 31. és 2012. december 31. közötti időszakban a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet „Normatív finanszírozás” alcím „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” jogcímcsoport előirányzata 480  millió forint támogatási összegben, 2013. január 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakban legfeljebb a közoktatási megállapodásban meghatározott maximális létszámnak az adott évi (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.) költségvetési törvényben meghatározott egyházi kiegészítő támogatással számított összege.

Az elnyert támogatás felhasználható: a pályázó a pályázaton igényelt támogatással érintett gyermek, tanulólétszámra vonatkozóan elnyert támogatást az általa fenntartott közoktatási intézmény működési költségeinek finanszírozására használhatja fel azzal a kitétellel, hogy a pályázati összeg nem fordítható nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére. Az elnyert támogatást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium havonkénti bontásban bocsátja a pályázó rendelkezésére, aki negyedévente (március 5-ig, június 5-ig, szeptember 5-ig, december 5-ig) a Minisztérium által meghatározott elektronikus rendszeren keresztül köteles bejelenteni a támogatással érintett tanulóinak aktuális létszámát.

Az elnyerhető támogatás összege: a támogatás egy főre jutó éves összege legfeljebb a mindenkor hatályos éves költségvetési törvényben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás fajlagos összegével megegyező összeg.

A támogatás formája, a finanszírozás módja: öt évre biztosítandó vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználással és elszámolással kapcsolatos részletszabályait (visszafizetési kötelezettség, stb.) a támogatott pályázóval kötött közoktatási megállapodás határozza meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a kitöltött pályázati adatlapot,
  • a pályázói nyilatkozatot (fenntartó és intézmény által is kitöltve)
  • az intézmény pedagógiai programja alapján térségi, országos vagy a pedagógiai programja szerint kiemelkedő jelentőségű tevékenységének bemutatását legfeljebb 5 A/4-es oldal terjedelemben,
  • az intézmény pedagógiai programja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, és/vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos tevékenység bemutatását legfeljebb 5 A/4-es oldal terjedelemben,
  • a székhely szerint illetékes települési önkormányzatnak vagy kormányhivatalnak az állami feladat átvállalásának elismerésén alapuló ajánlását,
  • ha van a fenntartónak az oktatásért felelős miniszterrel a pályázattal érintett időszak vonatkozásában érvényes közoktatási megállapodása, akkor a fenntartó részéről annak kétoldalú közös felbontásáról szóló hozzájáruló nyilatkozatot.

Amennyiben a pályázó a pályázati felhívásban meghatározott nyilatkozatokat nem csatolja a pályázatához, vagy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, illetve az abban foglaltakat nem teljesíti, továbbá a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat határidőre nem küldi meg a NEFMI Közoktatás Irányítási Főosztály címére, a pályázat automatikusan elutasításra kerül és a támogatási szerződés nem jön létre.

Letölthető dokumentumok

pályázati csomag

A pályázati eljárás

A pályázat benyújtási határideje (a postára adás napja): 2012. június 11.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A NEFMI honlapjáról letölthető pályázati adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt papír alapon egy eredeti és egy – a pályázó képviselőjének aláírásával és körbélyegzővel hitelesített – másolati példányban, valamint elektronikus formátumban a pályázat lebonyolítója címére kell megküldeni:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Közoktatás Irányítási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A borítékra írják rá: „KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 2012” pályázat.

Az elektronikus formátumban benyújtandó mellékleteket a kozoktatasimegallapodas2012@nefmi.gov.hu címre kell küldeni.

A pályázatról további információ

  • Tolnai Mártontól (Tel.: +36-1-795-4766)
  • Jordán Zsuzsannától (Tel.: +36-1-795-4005) kérhető.

Forrás: Kormányzati portál