palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Miniszteri ösztöndíj a 2010/2011 horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára

okm pályázatokA Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2010/2011-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

 • nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésre,
 • nappali tagozatos mesterképzésre

felvételt nyert, valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre jelentkező horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

Letölthető dokumentumok

Felhívás
melléklet

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma, a Balassi Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Eszéki Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alatt álló határon túli magyar nemzetiségű személyek az oktatásért felelős miniszter által évente meghatározott számban vehetnek részt a magyarországi felsőoktatásban államilag támogatott képzésben. Az államilag támogatott képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók az államilag támogatott képzésben résztvevő magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos feltételekkel folytathatják tanulmányaikat.
 • Az államilag támogatott képzésben a 2010/2011-es tanévben résztvevő határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatási és kulturális miniszter által tíz hónapra – a 2010/2011-es tanév időtartamára – adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat.
 • A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben az államilag támogatott képzésre felvételt nyert határon túli magyar hallgatóknak további, felsőbb éves tanulmányaik során a miniszteri ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk.
 • A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó határon túli magyar személyek, amennyiben
  • nem államilag támogatott képzésre jelentkeztek, illetve
  • államilag támogatott képzésre jelentkeztek, de a felvételi eljárás során nem érték el az államilag támogatott ponthatárt kizárólag költségtérítéses képzésben vehetnek részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a 2010/2011-es tanév során nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.
 • A miniszteri ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és a 2010/2011-es tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • A felsőoktatási képzések esetében a miniszteri ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el.
 • A Balassi Intézet az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül – a 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései alapján – szerződést köt személyenként a miniszteri ösztöndíjasokkal. E szerződés rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A Balassi Intézet további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
 • Az előkészítő képzés esetében a szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Intézet felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését (4. pályázati kategória), mely a nappali tagozatos alapképzéssel (1., vagy 3.* pályázati kategória) egyidejűleg is megpályázható.

* Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó alap-, egységes (osztatlan) képzésre nyert felvételt.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázó pályázata benyújtásával – a magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre benyújtott pályázatok kivételével – felhatalmazza az Oktatási Hivatal, hogy felvételi eredményét továbbítsa a pályázat lebonyolítását végző Eszéki Információs Iroda és a Balassi Intézet illetékes munkatársaihoz, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az adminisztráció megkönnyítése végett felvételi adatai kikéréséhez a Balassi Intézet az Oktatási Hivataltól kapott regisztrációs számát felhasználhassa.
 • A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok kivételével a beérkezett pályázatok értékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Eszéki Információs Iroda végzi. A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Intézet végzi.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Csapó Nándor) és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Szantner Viktor, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának titkárságvezetője; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Sipos Gábor, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóságának igazgatója és Szalai Gyula, a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzéseinek tagozatvezetője) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
 • A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről az Eszéki Információs Irodánál lehet érdeklődni. A Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács pályázati elbírálási eredményéről az Eszéki Információs Iroda a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 3 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt, melynek időpontjáról az Eszéki Információs Irodánál érdeklődhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázóval az Oktatási és Kulturális Minisztérium által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél – száma) és ezekben bekövetkező változásokra;
  • idegenrendészeti státuszának megváltozása (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
  • címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása. Az ösztöndíjas pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Eszéki Információs Iroda, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi, az ösztöndíjas jogviszony működtetéséhez szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó (1-3. pályázati kategória) részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 15. § (1) bekezdése szerint az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege 119.000,- forint, ennek alapján a miniszteri ösztöndíj havi összege ennek 15 %-a, azaz a 2010. évben 17.850,- Ft/hó). A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A miniszteri ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2010/2011-es tanévben államilag támogatott formában vesz részt, a miniszteri ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban, illetve rendszeres vagy rendkívüli szociális támogatásban) is.
 • A Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésére ösztöndíjat elnyerő (4. pályázati kategória) pályázó részére az államilag támogatott előkészítő képzés időtartama alatt a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi összege megegyezik a miniszteri ösztöndíj fent jelzett mértékével.
 • Amennyiben a Balassi Intézetbe magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésére ösztöndíjat elnyert hallgató az eredetileg általa megjelölt felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzéses szakhoz tartozó érettségi vizsgatárgyakból a Balassi Intézet által szabályzatban meghatározott feltételek szerint sikeres záróvizsgát tesz, akkor tanulmányait a következő tanévben az általa eredetileg megjelölt felsőoktatási intézményben és szakon, nappali tagozaton, államilag támogatott formában, miniszteri ösztöndíjas I. évfolyamos hallgatóként folytathatja.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2010/2011-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, vagy a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésére jelentkezik.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) képzésre és nappali tagozatos mesterképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag támogatott ponthatárt.
 • Felsőfokú szakképzésre, illetve levelező tagozatos felsőoktatási képzésekre jelentkezők nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) képzés, nappali tagozatos mesterképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag támogatott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató köteteiben és ezen kiadványok hivatalos kiegészítéseit tartalmazó közleményekben, vagy a www.felvi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2010/2011-es tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve mesterképzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1.  Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés – 5 fő*
A pályázónak a 2010. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban (ld. a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kötet, 25. oldala) nappali tagozatra, állami támogatású alapképzésre vagy egységes (osztatlan) képzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők, valamint a pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban.

Az ösztöndíjak odaítélésekor kiemelt előnyben részesülnek azok a személyek, akik középiskolai tanulmányaikat szülőföldi (horvátországi) magyar tannyelvű tanintézményben végezték, valamint a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. További kiemelt előnyben részesülnek azok a személyek, akik a megpályázott szakhoz a felvételi eljárásban érettségi követelményként támasztott tantárgyból (tantárgyakból) Magyarországon 2005. január 1. napja után emelt szinten legalább 30 %-os eredménnyel érettségi vizsgát tettek le.

Pályázni minden, a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kötet 1. számú táblázatában (133-145. oldal) szereplő alap- illetve egységes (osztatlan) képzési szakkal lehet, az alábbiak kivételével:

 • szlavisztika szak horvát, szerb és szlovén szakirányai; közszolgálati; pénzügy és számvitel; turizmus-vendéglátás (angol nyelven), bűnügyi igazgatási; igazgatásszervező; igazságügyi igazgatási; munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási; nemzetközi igazgatási; rendészeti igazgatási; had- és biztonságtechnikai mérnöki.
 • a nemzetvédelmi és katonai képzési terület összes szakja (e képzési terület szakcsoportjába tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – érettségizetteknek kötet 1. számú táblázat, 140-141. oldalain találhatók),
 • a művészeti képzési terület összes szakja (e képzési terület szakcsoportjába tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – érettségizetteknek kötet 1. számú táblázat, 139-140. oldalain találhatók). A művészeti képzési terület szakjaival a 3. pályázati kategóriában lehet pályázni.

Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (ld. a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kötet 1. számú táblázatában /133-145. oldal/) keretszámaira a beérkezett pályázatok függvényében a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja (pl. a bölcsészettudományi képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi ösztöndíjat javasol pl. az anglisztika szakkal pályázók részére).

A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács a képzési területek keretszámának meghatározásakor – amennyiben az 1. pályázati kategóriára javasolt ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória teljes keretszámát –

 • a nappali tagozatos mesterképzés (2. pályázati kategória) kerete, és/vagy
 • a művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (3. pályázati kategória) kerete

javára is  javasolhatja az  ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2010. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

2.    Nappali tagozatos mesterképzés – 3 fő*
Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai vagy bachelor fokozatot nyújtó diplomával rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő vagy mester (magiszteri) képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben nappali tagozatos mesterképzésben mester szintű diplomát kívánnak szerezni.

A pályázónak a 2010. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban (ld. a Magyarországon kiadott 2010. évi Mesterképzések Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatója – 2010. szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kötet 23. oldala) nappali tagozatra, állami támogatású mesterképzésre kell jelentkeznie. A költségtérítéses képzésre jelentkezők, valamint a 2010. februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban vagy a 2010. évi pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek nem részesülhetnek ösztöndíjban.

Pályázni a Magyarországon kiadott 2010. évi Mesterképzések Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatója – 2010. szeptemberben induló képzések diplomásoknak kötetben (172-179. és 185. oldalak), valamint a fenti kiadványnak – az Oktatási és Kulturális Minisztérium által később kiadott – hivatalos kiegészítésében szereplő nappali tagozatos, állami támogatású mesterképzési szakkal lehet (az államilag támogatott szakok mindkét kiadványban a mesterképzési szakok intézményenkénti feltételek c. részében találhatók).
Nem lehet pályázni a nemzetvédelmi és katonai képzési terület szakcsoportjába tartozó szakokkal valamint a művészet képzési területhez tartozó szakokkal sem. (A művészet képzési területhez tartozó mester szakokkal a 3. pályázati kategóriában lehet pályázni!).

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (ld. a Magyarországon kiadott 2010. évi Mesterképzések Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatója – 2010. szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kötet 1. számú táblázata) keretszámaira a beérkezett pályázatok függvényében a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható ösztöndíjak számát maximálhatja. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács a képzési területek keretszámának meghatározásakor – amennyiben a 2. pályázati kategóriára javasolt ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória teljes keretszámát –

 • a nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés (1. pályázati kategória) kerete, és/vagy
 • a művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (3. pályázati kategória) kerete

javára is  javasolhatja az  ösztöndíj(ak) átcsoportosítását.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2010. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

3.    Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alap- és egységes /osztatlan/ és mesterképzés – az ukrán, szerb és horvát állampolgárságú jelentkezők együttes kerete 10 fő*).
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó államilag támogatott, nappali tagozatos alap-, egységes, osztatlan vagy mesterképzéses szakra (ld. a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kötet 139-140. oldalai, valamint a 2010. évi Mesterképzések Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatója – 2010. szeptemberben induló képzések diplomásoknak c. kötet 1. számú táblázat 154-158. oldalai valamint ezen kiadványok – az Oktatási és Kulturális Minisztérium által később kiadott – hivatalos kiegészítése) valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt, továbbá megfelelnek

 • alap- és egységes (osztatlan) képzés esetében az 1. pályázati kategóriánál,
 • mesterképzés esetében a 2. pályázati kategóriánál

ismertetett egyéb feltételeknek.
E pályázati kategóriában nem lehet pályázni a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakokkal!

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága az általa felkért szakértők, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2010. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

Amennyiben az elbírálás során az 1-3. pályázati kategóriákban megadott miniszteri ösztöndíjas összesített keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó miniszteri ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2010/2011-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzésben részt vevő szerb és ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára miniszteri ösztöndíjra meghirdetett pályázatokra.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2010. július 19-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. augusztus 2., helyi idő szerint 16.00 óra.

A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Oktatási Hivatalt, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Eszéki Információs Iroda és a Balassi Intézet illetékes munkatársaihoz továbbítsa.

Figyelem! Amennyiben a pályázó a pályázati határidőig nem tudja (nem tudja biztosan), hogy mely szakra/képzésre nyert felvételt, ez esetben kérjük, hogy a pályázati adatlapon jelezze a felvételi eljárásban szereplő államilag támogatott szakjainak összességét – azok sorrendjét is megjelölve -, a pályázatát e megjegyzésekkel együtt a fenti beérkezési határidőig adja/küldje be!  Ennek segítségével a pályázatot lebonyolító Eszéki Információs Iroda és a Balassi Intézet a megadott adatok alapján lekéri az Oktatási Hivataltól a pályázó felvételi eredményét, és a pályázatban automatikusan az adott pályázati kategórián belül a felvételt nyert szakot szerepelteti. Amennyiben a pályázat a beérkezési határidőig nem érkezik be, azt a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács nem veszi figyelembe!

Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2010. augusztus 6. 12.00 óráig van lehetőség!

4.    A Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzése –12 fő*
Azok a személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázatok az Intézet által meghatározott igazolások és mellékletek alapján, szülőföldi középiskolai tanulmányi eredményük figyelembe vételével kerülnek elbírálásra.
Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakhoz tartozó érettségi vizsgatárgyakból a Balassi Intézetben záróvizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén felsőoktatási nappali tagozatos alapképzéses tanulmányaik első évfolyamán, a 2011/2012-es tanév alatt miniszteri ösztöndíjban részesülnek. A Balassi Intézetben magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésben részvevőknek a felsőoktatási felvételi eljárásban való részvételét a Balassi Intézet koordinálja, ennek során a hallgatóknak is be kell fizetniük a felvételi eljárás díját, melynek összegéről a 2011. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató c. kiadványból lehet majd tájékozódni.

Pályázni lehet minden olyan, a Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kötet 2. számú táblázatában (146-159. oldal) szereplő, alap- illetve egységes (osztatlan) képzési szakkal, amelyet tartalmaz jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra az azokhoz meghatározott felvételi (érettségi) tantárgyakkal lehet pályázni.
Nem lehet pályázni a művészeti és a művészetközvetítési képzési területhez tartozó szakokkal valamint a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez tartozó szakokkal (Magyarországon kiadott 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek c. kötet 2. számú táblázat, 152-154. oldalak). Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthető a pályázat 1. számú mellékletében.

A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (ld. jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete) keretszámaira a letett felvételi vizsgák eredményeinek függvényében a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot.
A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható előkészítős ösztöndíjak számát maximálhatja (pl. a bölcsészettudományi képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi előkészítős ösztöndíjat javasol pl. az anglisztika szakkal pályázók részére).

*Tervezett keret, mely az államháztartás 2010. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

Amennyiben az elbírálás során a 4. pályázati kategóriákban megadott előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2010/2011-es tanévre a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében részt vevő szerb és ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatokra.

E pályázati kategóriában a pályázatokat 2010. április 29-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2010. május 21.,  helyi idő szerint 16.00 óra

Hiánypótlásra – a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével – 2010. május 28., 12.00 óráig van lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske
Eszéki Információs Iroda
HR – 31 000 Osijek Bartola Kašića 64

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske
Eszéki Információs Iroda
HR – 31 000 Osijek Bartola Kašića 64
Tel: +385-031-275-134
Tel, fax: +385-031-204-011
E-mail: informaciosiroda@net.hr

Pályázni az Eszéki Információs Irodában beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az Eszéki Információs Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:
Bankszámla tulajdonos neve: Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske
Bankszámlaszám: Zagrebačka Banka 2360000-1101505109

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésre, valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében (1., 3.* és 4. pályázati kategóriák):
* Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó alap-, egységes (osztatlan) képzésre nyert felvételt.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
 • az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-től ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) egyszerű másolata
 • kézzel írt önéletrajz
 • **min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás  másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • **a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • **tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • **nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • **művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázók esetében a művészeti tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell).

A Balassi Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2010-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, a szülőföldi érettségi bizonyítványt és az utolsó tanévük bizonyítványát esetükben legkésőbb azok kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell benyújtani. Az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani.

** a két csillaggal jelzett igazolásokat a csak a Balassi Intézetbe jelentkezőknek nem kell benyújtaniuk!

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos mesterképzésre pályázók esetében (2. és 3.* pályázati kategóriák):
* Abban az esetben, ha a művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázó a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó mesterképzésre nyert felvételt.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!);
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index egyszerű másolata
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.) A publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása az Eszéki Információs Iroda munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
 • művészeti tehetséggondozó ösztöndíjra pályázók esetében a művészeti tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell).