palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Művészeti területen fő tevékenységet végző civil és egyéb szervezetek részére, működési költségeik támogatására

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő tevékenységet végző civil és egyéb szervezetek részére, működési költségeik támogatására.

Pályázat kódja: MMA-20-OMM

A pályázat célja

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján működési támogatást.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat alapján gazdálkodó szervezetek részére 180 000 000 Ft áll rendelkezésre.

Támogató a pályázatokat a beérkezési sorrendnek megfelelően, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig fogadja be.

A támogatás összege és formája
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alapjául szolgál a pályázó szervezet előző évi árbevétele.

 1. Maximum 16 millió forintos 2019. évi árbevétel esetén – Legfeljebb 800.000 Ft támogatás igényelhető
 2. 16 millió forintot meghaladó 2019. évi árbevétel esetén – Legfeljebb 1.500.000 Ft támogatás igényelhető

A támogatottak köre

Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

Támogatásban részesíthető a kultúra vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen fő vagy cél szerinti tevékenységét végző gazdálkodó szervezet – kivéve a 4.2. pontban felsoroltak –, ha az arra jogosult hatóság/bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette.
Figyelem! Azok a gazdálkodó szervezetek, akik az MMA-20-OMM kategóriában rendelkeznek nyertes pályázattal, nem jogosultak pályázat benyújtására.

Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):

 • párt által alapított alapítvány,
 • párt részvételével létrehozott egyesület,
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
 • biztosító egyesület,
 • adószámos magánszemély,
 • egyéni vállalkozó,
 • jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság, továbbá
 • központi költségvetési intézmény.
 • egyház, egyház jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

Továbbá nem kerülhet befogadásra azon szervezet pályázata, amely:

 • lejárt köztartozással rendelkezik,
 • korábbi években elnyert támogatási összegével nem vagy nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
 • nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1)a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ban foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • az Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
 • nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely(nek):

 • a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 • a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a Támogatói okirat kiállításának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 • nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
 • a pályázat benyújtását követően magyarországi adószáma megszűnt.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom
 • más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A támogatási időszak és a támogatás formája

A kiíró által megjelölt, 2020. március 1. – 2020. augusztus 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, működéséhez nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése legkésőbb 2020. szeptember 15-ig megtörténik.

Az elszámolható és a nem elszámolható költségek köre

Elszámolható költségek

Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok

Dologi kiadások:
Ingatlanüzemeltetés költségei
Bérleti díj
Közüzemi díjak, fűtőanyag
Javítás, karbantartás költségei
Üzemeltetés költsége
Biztosítás
Egyéb

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
Eszközök, berendezések bérleti díja
Javítás, karbantartás költségei
Számítástechnikai fogyóeszközök
Üzemanyag
Egyéb

Adminisztráció költségei
Nyomtatvány, irodaszer
Adminisztrációs szolgáltatások
Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
Pénzügyi szolgáltatások díja
Hatósági díjak, illetékek
Egyéb

Kommunikáció költségei
Postaköltség
Telefonköltség
Internetköltség
Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
Belső kommunikációs kiadványok
Egyéb

Szállítás költségei
Fuvarozás
Raktározás

Logisztikai szolgáltatások
Egyéb
Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
Védőruházat, védőfelszerelés
Munkaruha
Jelmez
Formaruha

Javítás, karbantartás, készítés költségei
Egyéb
PR, marketing költségei
Hirdetés, reklámköltségek
PR, marketing kiadványok
Arculati elemek
PR, marketing szolgáltatások
Egyéb

Utazás, kiküldetés költségei
Szállásdíj
Utazási költség
Személygépkocsi költségtérítés
Személyszállítás
Egyéb

Jármű-üzemeltetés költségei
Bérleti díj
Üzemanyag

Javítás, karbantartás költségei
Parkolási, úthasználati díj
Biztosítás
Egyéb

Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
Egyéb anyagok
Tagdíjak
Nevezési díjak

Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
Biztosítási díjak
Reprezentáció
Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj számlás kifizetés)
Egyéb

A támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt kezdési és befejezési határidő alatt felmerült költségekre használható fel, a Támogatói okiratban és az ÁSZF-ben meghatározott módon. A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakban keletkezett számlák számolhatók el (irányadó a számlán, bizonylaton szereplő kiállítás dátuma), amelyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) legkésőbb 2020. szeptember 15-ig meg kell történnie.

Nem elszámolható költségek

Beruházási kiadások
Ingatlanbeszerzés, -létesítés
Gépjárműbeszerzés, -készítés

Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület-változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjárműfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrészcsere, használhatóságának jellegváltása)

Adók
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjárműbeszerzés
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)

Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér

Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei

Adósságszolgálat teljesítése
Hitel-, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése

Dohányáru
Alkohol
Tárgyi eszköz
Immateriális javak beszerzése
Szellemi termék
Vagyoni értékű jogok

Egyéb feltételek

A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Vonatkozó állami támogatási szabályok

A Felhívás keretében nyújtott európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20. 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.6.26. 1.o.) (a továbbiakban: ÁCSR), és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

Támogatáshalmozódás

Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

Bejelentési határérték
A 651/2014/EU bizottsági rendelet nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetében meghaladják a vállalkozásonként évente 75 millió EUR határértéket.

Nyilatkozattételi kötelezettség
Minden év április 30-ig a megelőző évben a keretszerződés alapján nyújtott támogatásokról nyilatkozatot kell eljuttatni a TVI részére az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 34. §-a alapján.

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezete és III. fejezetének 53. cikke, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként a következőkhöz nyújtható:

a) művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet,
b) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
c) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
d) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
e) zenei és a fordításokat is magában foglaló irodalmi írói, szerkesztői, gyártói, forgalmazói, digitalizálói és kiadói tevékenység.

A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és észszerű nyereséget fedező összeget. A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

Letölthető dokumentumok

Kiírás MMA-20-OMM_2

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2020. szeptember 8. és 2020. szeptember 21. között nyújtható be.

http://tamogatas.mma.hu/Login

A pályázatban be kell mutatni: a pályázó szakmai tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó szervezet, létesítő okiratát (alapszabály, alapító okirat, stb., ami tartalmazza a szervezet fő/cél szerinti tevékenységét)
 • utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolót (2019. évi beszámoló)
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó szervezet 2019. évéből származó összbevételének legalább 60%-át elérte a kulturális vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti tevékenységből származó bevétel (A nyilatkozat letölthető a https://www.mma.hu/palyazatok oldalról)

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató

A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).

A pályázat érvényességének megállapítása, formai vizsgálata

A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő 10 munkanapon belül érvényességi és formai szempontból is ellenőrzi, majd a vizsgálat eredményéről a pályázatkezelő rendszeren keresztül e-mailben értesíti a pályázó szervezetet.

A formai bírálat szempontjai:

 • a pályázó megfelelőségének vizsgálata a jelen felhívás 4.2. pontja alapján,
 • pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
 • a mellékletek megfelelősége,
 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Amennyiben a pályázó megfelelőségének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a pályázó a jelen pályázati felhívás 4.2. pontja alapján a pályázók köréből kizárt szervezetnek minősül vagy pályázata nem befogadható, a pályázat – hiánypótlás nélkül – érvénytelen.

Hiánypótlás

Formai hiba esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázatkezelő a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja.

A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

A kiírásra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke a formailag érvényes pályázatok beérkezését követő 15 napon belül dönt.

Pályázók döntést követő kiértesítése

Az elnök döntését követő 5 napon belül a Titkárság közzéteszi az MMA honlapján a pályázati eredményt, majd ezt követően 5 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a támogatói döntésről.

A pályázó a támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói okiratok kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást nyújthat be.

Támogatói okirat kiadása

A Támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén az MMA Titkársága támogatói okiratot bocsát ki a kedvezményezett részére 8 munkanapon belül.

Támogatói okirat nem állítható ki azon szervezet részére

 • amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van,
 • amellyel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve amelyet hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
  Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a Támogatói okirat kiállítása a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A meghiúsulásról a Titkárság a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesíti a pályázót.

A támogatás folyósítása

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a Támogatói okirat kiállítása a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A meghiúsulásról a Titkárság a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesíti a pályázót.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

 kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a Támogatói okirat és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, amelyről az elszámolási útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a támogató dönt.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás tartalma:

A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a teljeskörűen kitöltött és a kedvezményezett képviseletére jogosult személy által aláírt tételes számlaösszesítőt, valamint az ezekhez tartozó dokumentumokat. A számlaösszesítő tartalmazza a támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket.

Az elszámolás keretében be kell nyújtani:

 • az eredeti érvénytelenített – záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) hitelesített másolatát,
 • kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is; amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
 • a szállítás és fuvarozás, a bérlet, lakásbérlet, irodabérlet, egyéb ingatlan bérlet, haszonbérlet, a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül csatolni kell.

Lezárás

A pályázat lezárása – a támogatott pályázati cél Támogatói okirat szerinti megvalósulását követően –a pályázat teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás ellenőrzése alapján történik. A pályázat lezárásának tényéről az MMA Titkársága elektronikus úton értesíti a kedvezményezettet.

Értelmező rendelkezések:

 • „állami támogatás”: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 • „gazdálkodó szervezet”: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bek. 6. pontja szerinti szervezet,
 • „támogatási intenzitás”: támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
 • „támogatástartalom”: a kedvezményezett számára akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdése alá tartozó esetekben nem nyújtható támogatás, különösen:„nehéz helyzetben lévő” vállalkozás részére (az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,);
  olyan szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 • A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti akkor nyújtható támogatás, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt benyújtotta a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét.
 • Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás gyártás-előkészítésre
 • A támogatás nem korlátozható a saját állampolgárokra és nem követelhető meg a kedvezményezettektől, hogy a nemzeti kereskedelmi jog értelmében alapított vállalkozásként működjenek.

Pályázati oldal: https://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/ujranyitott-palyazati-kiiras-mma-20-mhm-