palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA képzőművészeti szakmai kollégium pályázat

nka pályázatokPályázat professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatásra, kizárólag új alkotások létrehozására, Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatásra a kortárs képzőművészetet feldolgozó új művek létrehozására, Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására közgyűjtemények számára, Kortárs képzőművészeti egyedi – első kiadású – könyv, monográfia (tehát nem katalógus) nyomdai vagy interneten történő megjelentetésére.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

I. Alkotói támogatásra

Figyelem!

Nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás annak az alkotónak, aki a tárgyévet megelőző három éven belül az adott Szakmai Kollégiumtól alkotói támogatásban már részesült. (2008., 2009. vagy 2010. évi döntés)

I./a) Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására

A feladat megvalósítási határideje 2012. január 1.-2012. december 31.

A kiosztható keret összege: 45 millió Ft

Altéma kódszáma: 1602

Az I./a pontra nem pályázhat:

 • aki felsőoktatási hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők)
 • aki az NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiumától korábban kiemelt alkotói támogatásban részesült, nem adhat be pályázatot újra kiemelt támogatásra.

Tájékoztatás: 2012-ben a pályázó nem részesülhet egyidejűleg Derkovits Gyula-, illetve Pécsi József- ösztöndíjban, és NKA alkotói támogatásában.

Pályázni lehet:
a) maximum 600 000 forintra/év (egy összegben folyósítva)
b) kiemelt támogatás havi 200 000 forintra (2 400 000 Ft/év)

Az utóbbi támogatást („b” pont) maximum 5 fő nyerheti el.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni.

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

 • részletes munkaterv, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt műalkotások műfaját és körülbelüli mennyiségét, valamint lehetőség szerint a munkatervhez kapcsolódó vizuális terveit,
 • külön csatolt szakmai életrajz,
 • a pályázó utóbbi 2 évben készült alkotásainak reprodukcióit vagy digitálisan CD-én (maximum 10-20 db jpg-file, képenként maximum 2 MB méret) /A képmellékleteta” és „b” pontra is beadott pályázat esetén elegendő csak az „a” pályázathoz csatolni!/
 • tervezett önálló kiállítás esetén a kiállítóhely befogadó nyilatkozatát.

Az elbírálás szempontjai:

1) a folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység,
2) 2012. évi kiállítási részvétel,
3) a vállalt feladat megvalósításának realitása.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek az elkészült új mű (művek) – papír alapú – dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.

I./b)  Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs képzőművészetet feldolgozó új művek létrehozására

A kiosztható keret összege: 8 millió Ft

Az I./b) pontra nem lehet pályázni:

 • PhD és DLA témával,

Tájékoztatás: 2012-ben a pályázó nem részesülhet egyidejűleg Kállai Ernő-ösztöndíjban és NKA alkotói támogatásában.

Pályázni lehet:
a) maximum 600 000 Ft-ra/év (egy összegben folyósítva)
b) kiemelt támogatás havi 200 000 Ft-ra (2 400 000 Ft/év)

Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 2 fő nyerheti el.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni.

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

 • részletes munkaterv, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt mű, kutatási téma szinopszisát, fontosságának leírását,
 • szakmai életrajzot, publikációs jegyzéket,
 • tervezett kötet esetén a kiadó szándéknyilatkozatát.

Az elbírálás szempontjai:
1) a folyamatos, magas szintű szakírói tevékenység,
2) alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló monografikus feldolgozása,
3) a vállalt feladat megvalósításának realitása,
4) a kiadói terv megalapozottsága.

A támogatott pályázók kötelesek az elkészült kéziratot papír alapon (mellékletek nélkül „a”pont esetében minimum 60 000, „b” pont esetén minimum 120 000 karakter) és elektronikus formátumban mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet.

II. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására közgyűjtemények számára

A feladat megvalósítási határideje 2012. január 1.-2012. december 31.

A kiosztható keret összege: 18 millió Ft

Altéma kódszáma: 1609

A pályázaton hazai, kortárs, országos gyűjtőkörű képzőművészeti közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok és közalapítványok vehetnek részt.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell a kiválasztott műtárgyak:

 • listáját, a cím, méret, anyag, technika és évszám feltüntetésével,
 • a mű fotóját digitálisan, jpg-formátumban, maximum képenként 2 MB méretben, CD-n, a cím megjelölésével,
 • és javasolt árát.

Támogatás kérhető a következő jogcímre:

 • műtárgyvásárlás

Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el!

Az elbírálás szempontjai:
1) a megvásárlásra javasolt műtárgy művészi színvonala,
2) a pályázó intézmény gyűjtési koncepciójának minősége,
3) a minél magasabb önrészt vállalása.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a vásárlás írásos dokumentumainak másolatait (számla, illetve adásvételi szerződés másolata, a kifizetés bizonylatának másolata, valamint az állományba vételt igazoló dokumentum másolata).

III. Kortárs képzőművészeti egyedi – első kiadású – könyv, monográfia (tehát nem katalógus) nyomdai vagy interneten történő megjelentetésére (minimum 500 példány, illetve egyéves hozzáférés)

A feladat megvalósítási határideje 2012. január 1.-2012. december 31.

A kiosztható keret összege: 18 millió Ft

Altéma kódszáma: 1612

Pályázatot kiadó vagy a szerző nyújthat be vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

 • a mű szinopszisát vagy kéziratát,
 • a művészeti szakma egy tekintélyes képviselőjének ajánlását vagy kiadói lektori véleményt,
 • hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a betétlapot,
 • nyomdai árajánlatot,
 • illetve internetes megjelentetés esetén részletes költségvetést (részletes költségvetés= adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése).

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:
Hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a pályázati adatlap csak a kitöltött betétlappal együtt érvényes!

 • szerzői honorárium (írói, műtárgyfotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szövegbevitel (írás)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Internetes megjelentetés esetében:

 • szerzői honorárium (írói, műtárgyfotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)
 • frissítés

Figyelem!
A támogatott pályázóknak a pályázat eredeti költségvetésében szereplő szerzői honoráriumot legalább a megítélt támogatás arányában ki kell fizetniük a szerzőknek, és ezt az elszámolásukban igazolniuk is kell. Nem vonatkozik ez a kötelezettség azokra az esetekre, ahol a szakmai kollégium az előző évben alkotói támogatásban részesítette a szerzőt a kiadvány megírására.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

A pályázat bírálati szempontjai:
1) a kiadvány hiánypótló jellege,
2) a rendelkezésre álló egyéb forrás megléte,
3) a megjelent kiadvány terjesztési lehetősége.

A szakmai beszámolóhoz mellékelni kell hagyományos megjelentetés esetén a megjelent kiadvány 1 példányát, a támogatott nyilatkozatát a példányszámról és a terjesztési módról, továbbá kötelező feltüntetni a kötetben és az elszámolásban az OSZK nyilvántartási számot (ISSN vagy ISBN), internetes megjelentetés esetén pedig a kiadvány elérhetőségét.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (a portfólió és a kézirat kivételével) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. szeptember 21-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.