palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a hazai nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok intézményei és szervezetei részére

A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága kezelésében lévő Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása” előirányzat terhére pályázatot írt ki. A Szakállamtitkárság támogatni kívánja a kisebbségek kulturális autonómiájához kapcsolódó intézményi rendszer megerősödését és kiszélesítését. Célja, hogy folytatódjon a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális autonómiájához kapcsolódó intézményi rendszer megerősödése és kiszélesítése. A támogatás a kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított, vagy fenntartásba átvett kulturális, oktató-nevelő és tudományos intézmények működését, fejlesztését kívánja szolgálni.

Az előirányzatból a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai által benyújtott egyedi kérelmek alapján támogatás nyújtható:

a)            a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más szervezetekkel közösen alapított saját, vagy részbeni fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktató-nevelő és tudományos intézmények működéséhez, valamint fejlesztéséhez;

b)            ilyen intézmények alapításának elősegítéséhez, valamint

c)            országos és/vagy térségi, illetve körzeti tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételéhez.

Az egyedi kérelemnek tartalmaznia kell:

a)            a kérelmet benyújtó nevét, székhelyét (postai címét), telefon-és telefaxszámát, valamint e-mail címét, adószámát (adóazonosító jelét) és a bejegyzés tényét igazoló nyilvántartási számát, továbbá a kérelmet benyújtó képviseletére jogosult személy nevét és lakcímét;

b)           az igényelhető támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését;

c)            a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, külön feltüntetve az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, a részletes költségvetési tervet és a saját forrás mértékét;

d)           a megvalósítás és finanszírozás időbeni ütemezését.

Az egyedi kérelemhez csatolni kell:

a) kérelmet benyújtó bankszámláit vezető hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszámok megjelölésével – a kérelmet benyújtó bankszámláinak vezetéséről;

b) közjegyző vagy az adott ország jogrendszere szerinti más hatóság által, illetve az igazolás kiadására jogosult szervezet részéről kiállított, hitelesített aláírási címpéldányt;

c) a kérelmet benyújtó létesítő okiratáról/alapszabályáról készített egyszerű másolatot;

d) a kérelmet benyújtó nyilatkozatát, vagy 30 napnál nem régebbi igazolást az adóhatóságtól arról, hogy köztartozással nem rendelkezik, továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkaügyi kapcsolatai rendezettek;

e) a kérelmet benyújtó cégszerűen aláírt nyilatkozatát:

ea) a kérelmében foglalt adatok, információk, dokumentációk teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről,

eb) arról, hogy az általános forgalmi adó (ÁFA) levonására jogosult-e,

ec) hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az adószámát (adóazonosító jelét), társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Magyar Államkincstár, illetve a támogatási szerződést kötő támogató szerv felhasználhatja a lejárt köztartozások teljesítése, és az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,

ed) arról, hogy a kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelenti, ha ellene végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult, illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett,

ee) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,

ef) arról, hogy a magyar államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs és munkaügyi kapcsolatai rendezettek,

eg) arról, hogy a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában más szerv által közzétett pályázaton részt vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,

eh) arról, hogy a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,

ei) a saját forrás rendelkezésre állásáról, és annak módjáról.

A támogatások iránti egyedi kérelmek és a pályázatok az előirányzott költségvetési források felhasználására is figyelemmel folyamatosan, de legkésőbb 2009. november 1-jéig nyújthatók be a Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2. címre.

A kérelmek elbíráláshoz a döntéshozó további dokumentumokat is bekérhet. A kérelmek 2009. november 1-ig, illetve a keret kimerüléséig nyújthatók be. Bővebb információt a 06-1/441-2211-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

( Forrás: http://www.nek.gov.hu )