palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program alapján megvalósítandó közvetett fellépésekre vonatkozóan–Biztonságosabb internet

safer-internetPályázat az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program alapján megvalósítandó közvetett fellépésekre vonatkozóan – Biztonságosabb internet (EGT-vonatkozású szöveg) (2010/C 48/07)

1. Az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1351/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 1 ) (Biztonságosabb internet) alapján az Európai Bizottság felkéri az érdeklődőket a program keretében finanszírozásban részesítendő fellépésekre vonatkozó pályázataik benyújtására.

A „Biztonságosabb internet” program a következő négy cselekvési irányvonalból áll:
a) a társadalmi tudatosság biztosítása;
b) a jogellenes tartalmak és a káros online magatartás elleni küzdelem;
c) az online környezet biztonságosabbá tételének előmozdítása;
d) tudásbázis létrehozása.
A program a „Biztonságosabb internet plusz” elnevezésű program (2005–2008) folytatása.

2. Az európai parlamenti és tanácsi határozat 3. cikkével összhangban az Európai Bizottság elkészítette a program 2010. évi végrehajtására szolgáló munkaprogramot ( 2 ). A munkaprogram további információkat tartalmaz e felhívás célkitűzéseiről, prioritásairól és indikatív költségvetéséről, a felhívás tárgyát képező fellépéstípusokról, valamint a részvétel feltételeit rögzítő szabályokról.

3. A pályázatok elkészítésének és benyújtásának módjáról, valamint az értékelési eljárásról a pályázati útmutató nyújt részletes felvilágosítást ( 3 ). Ez az útmutató, a munkaprogram, valamint a pályázati felhívással összefüggő minden további információ az Európai Bizottságtól szerezhető be, a következő címen:

European Commission
Directorate-General for the Information Society and Media
Safer Internet
EUFO 1195
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
Fax +352 4301-34079
E-mail: saferinternet@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/saferinternet

4. A pályázatokat az alábbiakban felvázolt témákban várjuk. A több téma iránt is érdeklődő pályázókat arra kérjük, hogy minden témában külön-külön nyújtsanak be pályázatot.

5. Az e pályázati felhívás alapján a 2010. évben nyújtható közösségi hozzájárulás céljára rendelkezésre álló indikatív keretösszeg 3 millió EUR.
A benyújtott pályázatok finanszírozása támogatási megállapodások alapján fog történni.
A Bizottság a pályázatok értékelése alapján összeállítja a támogatandó pályázatok jegyzékét. A Bizottság e jegyzék mellett egy tartaléklistát is összeállíthat azokból a pályázatokból, amelyek megfelelő minőségűek, és a rendelkezésre álló költségvetés függvényében támogatásban részesíthetők.

6. Az e munkaprogramhoz kapcsolódó pályázati felhívás keretében bármely, a tagállamokban letelepedett jogalany nyújthat be pályázatot. A pályázati lehetőség továbbá az EGT-megállapodásban részes EFTA államokban (Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában) letelepedett jogalanyok előtt is nyitva áll.

Ezen túlmenően a programot létrehozó határozat ( 1 ) 2. cikkében foglalt feltételekkel, kétoldalú megállapodás létrehozásával, harmadik országokban letelepedett jogalanyok is pályázhatnak. Ha a Bizottság ezen országok jogalanyai által benyújtott pályázatot választ ki finanszírozásra, akkor a támogatási megállapodás aláírására csak akkor kerül sor, ha lépések történtek annak irányába, hogy az érintett ország kétoldalú megállapodás aláírása révén csatlakozzék a programhoz. A programban részt vevő országok naprakész listája a program weboldalán olvasható: http://ec.europa.eu/saferinternet.
A projektekben – saját költségükre – a fent említett államokon kívüli nem EU-tag országok jogalanyai és nemzetközi szervezetek is részt vehetnek.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÉMÁI

1. és 2. fellépés: A TÁRSADALMI TUDATOSSÁG BIZTOSÍTÁSA és A JOGELLENES TARTALMAK ÉS A KÁROS ONLINE MAGATARTÁS ELLENI KÜZDELEM
Azonosító: 1.1. – INTEGRÁLT HÁLÓZAT: „BIZTONSÁGOSABB INTERNET” KÖZPONTOK
A tevékenységek összehangolása és a különböző érdekelteknek a fellépések végrehajtása és a tudásátadás elősegítése érdekében való mozgósítása céljából a program Európa teljes területén ösztönzi az úgynevezett „Biztonságosabb internet” központok kialakítását.
A „Biztonságosabb internet” központok feladata, hogy a szülők, a gondviselők, a tanárok és a gyermekek körében – európai, regionális és helyi szinten egyaránt szorosan együttműködve valamennyi fontos szereplővel – tudatosságnövelő tevékenységet folytassanak a gyermekek számára nem megfelelőnek ítélt tartalmakkal összefüggő kérdésekben. E kérdések között említhető a rasszizmus és az  idegengyűlölet, a megfélemlítés és a zaklatás, a gyermekcsábítás, a mellérendelésen alapuló (peer-topeer) szolgáltatások használata, a széles sávú videoszolgáltatások, a valós idejű üzenetváltások, a csevegőszobák, a közösségépítő weboldalak, valamint az internet, a mobiltelefon és a videojátékok gyermekek körében való gyors terjedése révén széles körben hozzáférhetővé vált tartalmak, interaktív információk és kommunikációs lehetőségek. A fellépéseknek a kapcsolódó fogyasztóvédelmi, adatvédelmi, információs és hálózatbiztonsági (vírusok, kéretlen üzenetek) szempontokat is figyelembe kell
venniük.
A „Biztonságosabb internet” központoknak emellett fenn kell tartaniuk: a) egy olyan forródrótszolgálatot, amelyen keresztül a felhasználók bejelentéseket tehetnek az illegális tartalmak és/vagy b) egy olyan segélyhívó szolgálatot, amelyen keresztül a szülők és a gyermekek tanácsadásban részesülhetnek az ártó szándékú kapcsolatfelvétellel (gyermekcsábítás), a káros magatartásformákkal (online zaklatás), a káros tartalmakkal és az online technológiák használata során szerzett kellemetlen vagy félelemérzetet keltő élményeikkel kapcsolatban.
A „Biztonságosabb internet” központok feladatait részletesebben a munkaprogram határozza meg.
A közösségi finanszírozás az elszámolható költségek 50 %-át (közszervezetek, kis- és középvállalkozások és nonprofit szervezetek esetében 75 %-át) fedezheti.

A 2010. évi felhívás keretében kizárólag az alábbi témákban várunk pályázatokat:

  • „Biztonságosabb internet” központok kialakítása azon országokban, amelyek területén nincs a 2009. évi pályázati felhívás keretében finanszírozásra javasolt „Biztonságosabb internet” központ,
  • forródrótszolgálatok létrehozása a 2009. évi pályázati felhívás keretében finanszírozásra javasolt „Biztonságosabb internet” központokban,
  • segélyhívó szolgálatok létrehozása a 2009. évi pályázati felhívás keretében finanszírozásra javasolt „Biztonságosabb internet” központokban.

3. fellépés: A JOGELLENES TARTALMAK ÉS A KÁROS ONLINE MAGATARTÁS ELLENI KÜZDELEM
8. Azonosító: 2.5. TEMATIKUS HÁLÓZAT: A BŰNÜLDÖZŐ HATÓSÁGOK EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA
E témában olyan tematikus hálózat létrehozására vonatkozó pályázatokat várunk, amely európai és nemzetközi szinten is előmozdítja a gyermekek szexuális bántalmazásához kapcsolódó anyagok előállítása és online terjesztése elleni küzdelemben részt vevő bűnüldöző szervek bevált gyakorlati megoldásainak határokon átnyúló, szervezett és kiterjedt cseréjét. A hálózat révén olyan európai és nemzetközi szintű, összehangolt megközelítésnek kell létrejönnie, amely a gyermekek szexuális bántalmazásához kapcsolódó anyagok terjesztésének korlátozására irányul, és amelynek segítségével csökkenthető a kommunikációs technológiák révén előállított és terjesztett ilyen anyagok mennyisége. Ennek az összehangolt megközelítésnek magában kell foglalnia a gyermekek szexuális bántalmazásáról készült felvételeket tartalmazó URL-ek európai jegyzékének összeállítását, és e jegyzéknek az országos bűnüldöző szervek számára történő hozzáférhetővé tételét.
A finanszírozás a tematikus hálózatok elszámolható költségei egy szűkített körének (a hálózat létrehozásának és koordinálásának közvetlen költségei) 100 %-os mértékű visszatérítése formájában történik.

9. Azonosító: 2.6. A PEER-TO-PEER HÁLÓZATOKON TALÁLHATÓ JOGELLENES ANYAGOK VONATKOZÁSÁBAN A BŰNÜLDÖZŐ SZERVEK ÁLTAL FOLYTATOTT ELEMZŐMUNKA ELŐSEGÍTÉSE
E témában a bűnüldöző szerveknek a gyermekek szexuális bántalmazásához kapcsolódó anyagokra vonatkozó elemzőmunkáját elősegítő célzott projektre várunk pályázatokat; a projekt célja a rendőrség különleges igényeihez igazodó – a peer-to-peer hálózatokon található, bizonyítékként használható anyagok beazonosítását és elemzését szolgáló – technológiai eszközök fejlesztése és javítása. Ezek az eszközök a peer-to-peer hálózatokon található, jelentős mennyiségű jogellenes anyag kezelését hivatottak elősegíteni azáltal, hogy a valószínűsíthetően jogellenes – és a bűnüldöző szervek további vizsgálatát igénylő – anyagok felismerését szolgáló módszereket hoznak létre és fejlesztenek tovább, valamint lehetővé teszik a különálló bizonyítékelemek összekapcsolását.
Tartalom alapú adat-visszakereséssel (content based information retrieval), számítógépes látással (computer vision) és különösen arcfelismeréssel, képen vagy videofelvételen alapuló életkor-meghatározással, mintafelismeréssel (pattern recognition), földrajzi helymeghatározó eljárásokkal és torzított képek vagy videofelvételek helyreállításával (image enhancement) stb. foglalkozó bűnüldöző szervek, (köz- és magántulajdonú) kutatóintézetek, technológiaszolgáltatók és mérnöki vállalkozások pályázatait várjuk.
A közösségi finanszírozás az elszámolható költségek 50 %-át (közszervezetek, kis- és középvállalkozások és nonprofit szervezetek esetében 75 %-át) fedezheti.

4. fellépés: TUDÁSBÁZIS LÉTREHOZÁSA
10. Azonosító: 4.1. ISMERETBŐVÍTŐ PROJEKT: AZ INTERNETFÜGGŐSÉG

A kiskorúak internetfüggőségével foglalkozó ismeretbővítő projektre várjuk a pályázatokat. A projekt célja annak megállapítása, hogy az internetfüggőség az európai kiskorúak körében mennyiben jelent online kockázatot, akár intenzitását és prevalenciáját, akár kialakulásának és megelőzésének módját tekintve.
A projekt keretében tett megállapítások a gyermekjóléti munkában és a problémakörrel kapcsolatos társadalmi tudatosság mélyítésében hasznosulnak, valamint a későbbi fellépések és elemzések témáinak meghatározásához járulnak hozzá.
A projekt módszertanának kvantitatív és kvalitatív megközelítést is alkalmaznia kell. A kvalitatív részbe be kell vonni olyan kiskorúakat, akik az internetfüggőség jeleit mutatják.
A tudásnövelő projektek finanszírozásának mértéke a támogatási megállapodás-mintában szereplő
fogalommeghatározás értelmében vett, közvetett (általános) költségeket nem tartalmazó elszámolható közvetlen költségek 100 %-áig terjedhet.

11. Azonosító: 4.2. TEMATIKUS HÁLÓZAT: AZ ÚJ MÉDIÁK GYERMEKEK ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK ÖSZTÖNZÉSE ÉS ÖSSZEHANGOLÁSA
Olyan tematikus hálózat kialakítására várunk pályázatokat, amely az online gyermekbiztonsággal foglalkozó társadalomtudósokat és szakértőket európai szinten fogja össze, és célja az új médiák használatára
– és különösen gyermekek általi használatára – vonatkozó tagállami vizsgálatok ösztönzése és összehangolása, a gyermekbiztonság tekintetében különösen aggályos területek azonosítása, valamint a problémakörrel kapcsolatos társadalmi tudatosság mélyítését elősegítő hatékony módszerek és további gyakorlati fellépések megfogalmazása.
A hálózat feladata az Európai Unióban már létező kutatások összegyűjtése (közös adattár révén is) és a kutatási tevékenység előmozdítása, az eredmények elemzése, valamint a tudásalap kulcsfontosságú hiányosságainak feltérképezése.
A hálózatnak biztosítania kell a szakértelem-megosztást, valamint a kiváló minőségű és innovatív kutatási szabványok kidolgozását, illetőleg azok naprakész alkalmazását.
A hálózatnak elő kell segítenie az új európai kutatásoknak az összehasonlíthatóságon alapuló végrehajtását, figyelembe véve az EUKidsOnline projekten belül kidolgozott módszertani keretet (kutatási útmutatót). A hálózat tagjainak kapcsolatot kell kiépíteniük a tagállamukban működő más kutatói csoportokkal, és együtt kell működniük az országos „Biztonságosabb internet” központtal (különösen a tudatosságnövelést szolgáló központokkal). A finanszírozás a tematikus hálózatok elszámolható költségei egy szűkített körének (a hálózat létrehozásának és koordinálásának közvetlen költségei) 100 %-os mértékű visszatérítése formájában történik.

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elve alapján történik. Az értékelést a Bizottság független szakértők bevonásával végzi. Az egyes benyújtott pályázatok értékelése háromféle értékelési kritérium: jogosultsági, odaítélési és kiválasztási kritériumok alapján történik. A jogosultsági kritériumokat nem teljesítő pályázatok a további értékelésben nem vehetnek részt. Az értékelési kritériumokat a következő rész mutatja be.

Jogosultsági kritériumok
A beérkezés után minden egyes pályázat esetében megvizsgáljuk a jogosultsági kritériumok, vagyis a felhívásban megfogalmazott követelmények és a benyújtásra vonatkozó eljárási szabályok teljesülését.

A következőket ellenőrizzük:

  • a pályázat a felhívásban megállapított napon és időpontban vagy azt megelőzően érkezett-e be a Bizottsághoz,
  • a pályázat teljességét. A lényeges hiányosságokat mutató pályázatokat, tehát azokat, amelyek nem tartalmaznak elegendő információt a partnerek kilétének és jogállásának megállapításához, illetőleg a projekt javasolt tevékenységének értékeléséhez, kizárjuk az eljárásból.

Ezen túlmenően a pályázóknak igazolniuk kell, hogy esetükben nem áll fenn olyan körülmény, amely a munkaprogram értelmében kizárást vonna maga után.

Odaítélési kritériumok
A beérkező pályázatokat tartalmi szempontból, típusonként (integrált hálózatok, célzott projektek, tematikus hálózatok) különböző súlyozás alkalmazásával, eltérő odaítélési kritériumok alapján értékeljük.
Az odaítélési kritériumok részletes leírását a „Biztonságosabb internet” program 2010. évi munkaprogramja tartalmazza.

Kiválasztási kritériumok
A kiválasztási kritériumok annak biztosítására szolgálnak, hogy a pályázók rendelkezzenek a projekt finanszírozásához szükséges saját forrásokkal, és szakmailag megfelelően felkészültek és kellően képzettek legyenek a feladat sikeres elvégzéséhez.
A kiválasztási kritériumok értékelése a pályázatban megadott információk alapján történik. Ha ennek alapján kétséges a pályázók pénzügyi kapacitása vagy szakmai felkészültsége, a Bizottság igényelheti pénzügyi garancia nyújtását vagy egyéb kiegészítő követelmények teljesítését. A tárgyalási folyamatra meghívott sikeres pályázatok formális jogi és pénzügyi validáláson vesznek részt, ami feltétele a támogatási megállapodás aláírásának.
A kiválasztási kritériumok részletes leírását a „Biztonságosabb internet” program 2010. évi munkaprogramja tartalmazza.

ADMINISZTRATÍV ADATOK ÉS HATÁRIDŐ
A pályázatokat a pályázati útmutatóban található űrlapokon kell elkészíteni, és papíron egy (1) eredeti és öt (5) másolati példányban, valamint elektronikus másolat formájában CD-ROM-on kell beküldeni a Bizottságnak a következő címre:

European Commission
Directorate-General for the Information Society and Media
Safer Internet
Office EUFO 1194
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG

A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. május 27., luxembourgi helyi idő szerint 17.00 óra.
A határidő után, valamint a faxon vagy e-mailben beérkező pályázatok az értékelésben nem vehetnek részt.

Az értékelés és a kiválasztás várható ütemezése: az értékelésre a pályázati felhívás jelentkezési határidejétől számított két hónapon belül kerül sor. Az értékelés lezárását követően a pályázók tájékoztatást kapnak a pályázatuk által elért eredményekről. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra, egyes új projektek kezdési időpontját a Bizottság a folyamatban lévő szerződések figyelembevételével fogja meghatározni.

Kérjük, hogy az ezzel a felhívással kapcsolatos mindennemű levelezésben (például információkérés esetén vagy a pályázat benyújtásakor) feltétlenül jelöljék meg a téma fenti azonosítóját.
A pályázat benyújtásával a pályázók elfogadják az ezen felhívásban és a benne hivatkozott dokumentumokban leírt eljárási szabályokat és feltételeket.
Az Európai Bizottság a beérkező pályázatokat szigorúan bizalmasan kezeli.
Az Európai Közösség az esélyegyenlőség politikáját követi, ennek megfelelően a nőket különösen bátorítja, hogy nyújtsanak be pályázatot, vagy vegyenek részt pályázatok benyújtásában.

Letölthető dokumentum

Forrás: EUR_LEX