palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az iskolai tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Ausztriában az iskolai tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására .

A pályázat célja: a 2013/14-es tanévben az identitás megerősítését szolgáló tanórán kívüli közoktatási jellegű programok támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Ausztria területén működő oktatási profilú határon túli magyar civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok, alapítványok, közalapítványok), oktatási intézmények, pedagógiai intézetek, egyházak, egyházi intézmények.

Általános tudnivalók: 

 • A támogatás forrása: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli oktatási feladatok támogatása”, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. (Áht azonosító: 295 002).
 • A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti  kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat a Balassi Intézet megküldi a központi nyilvántartást vezető szervezet  részére.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 18 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 100 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: anyagköltségek, fogyóeszközök, a program eredményét bemutató záró rendezvénnyel kapcsolatos költségek, országon belüli utazás költségei, előadói- és tiszteletdíjak, étkezési költségek, rezsiköltségek.  * Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa.
 • A pályázat benyújtásának feltétele: a magyarság szellemi értékeinek megerősítését, fejlesztését szolgáló, az önazonosság-tudatot erősítő, minimum 18 foglalkozásra lebontott részletes program kidolgozása és beküldése. 
 • A program megvalósításának ideje: 2013/14-es tanév. 
 • A foglalkozások kötelező minimum száma: 18 alkalom. 
 • A programban résztvevő diákok létszáma 10 főnél nem lehet kisebb. 
 • A programok folyhatnak szakkör, önképzőkör, kiegészítő foglalkozás keretében.  
 • A program jellegétől függően  maximum 2 alkalommal tervezhető  1-1 napos honismeretei kirándulás költsége.  
 • Magyarországi kirándulás költségei nem támogathatók.
 • Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be
 • A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért  felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Zsámboki Marcell, tagok: Gyetvai Árpád, Hógenburg Tamás, Király Annamária) javaslata alapján 2013. október 20-ig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása (ha viszont ezt megadják, banki kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását). Természetbeni önrészt (saját szállás, terem biztosítása) nem számítunk önköltségnek. 
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2013. november 20-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.     
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2013. szeptember 1.,  véghatárideje szerződés szerint, de legkésőbb 2014.  június 15.
 • 2014-re átnyúló finanszírozás esetén a program 2013. évi indítású kell, hogy legyen.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet honlapján közzé teszi.  

A pályázatok benyújtása, határidő

A pályázatokat kizárólag az arra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani, amely a hozzá tartozó nyilatkozattal együtt a csatolt fájlból érhető el.

A kitöltött pályázati adatlapokat 2 eredeti példányban – az előírt mellékletek csatolásával a  Balassi Intézetbe (1519 Budapest, Pf. 385.) Zsolnai Ákosnak címezve kérjük eljuttatni, továbbá egy-egy példányt elektronikusan az alábbi címekre: Zsolnai Ákos: akos.zsolnai@bbi.hu, illetve Király Annamária:   annamaria.kiraly@emmi.gov.hu  2013.szeptember 30-ig (a postai bélyegző kelte).

Figyelem! Csak azokat a pályázatokat tudjuk érvényesnek tekinteni, melyeket elektronikusan is megküldenek 2013. szeptember 30-ig a fent megadott két címre.

A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:

– a mellékletként csatolt adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal 2 példányban;

– a szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása egy példányban;

– a szervezet létezését igazoló – határon túli szervezet esetében a pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi – eredeti okirat (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból,), vagy annak közjegyző által hitelesített másolata és annak magyar nyelvű fordítása1 példányban,

– a szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya;

– amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata.

A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során a Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012 (V.15.) Korm. rendelet alapján eltekint a biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől, amennyiben a Támogatandó írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre vonatkozó igazolást a bank nem ad ki.

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
 • várható szakmai hasznosulás,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra: azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Emberi Erőforrások Minisztériuma és annak jogelődjével, illetve a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha

 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 4. naptári napig van lehetőség egy alkalommal.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2013. október 30- ig küldünk értesítést. 

A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a Balassi Intézet (www.balassi-intezet.hu és  www.martonaron.hu)  honlapján tesszük közzé.

A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet felvilágosítást: 

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium / Zsolnai Ákos +36 30 450 3539

A pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak
Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya
Balassi Intézet /Márton Áron Szakkollégium

Pályázati adatlap letöltése:

Pályázati adatlap –  az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására

Forrás: http://www.bbi.hu