palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Civil Konzultációs Testületben való részvételre

Az  alapvető  jogok  biztosa  a  kínzás  és  más  kegyetlen,  embertelen  vagy  megalázó bánásmód  vagy  büntetés  elleni  egyezmény  fakultatív  jegyzőkönyvének  kihirdetéséről  szóló 2011.  évi  CXLIII.  törvény  3.  cikke  szerinti  nemzeti  megelőző mechanizmusként,  a  Magyarországon  nyilvántartásba  vett  és  működő  szervezetek szabadságuktól  megfosztott  személyekkel  való  bánásmód  területén  szerzett  kiemelkedő  gyakorlati  és/vagy  magas  szintű  elméleti  ismereteinek  hasznosítása  céljából  Civil Konzultációs  Testületet  hoz  létre.  A  civil  konzultációs  testület javaslataival  és  észrevételeivel  segíti  a  nemzeti  megelőző  mechanizmus  munkáját.  A  CKT meghívott és pályázat útján kiválasztott tagokból áll.


Az alapvető jogok biztosa felhívással fordul  azokhoz  a  hazai  civil  szervezetekhez,  amelyek  a  nemzeti  megelőző  mechanizmus feladatainak ellátását a CKT pályázat útján kiválasztott tagjaként segíteni kívánják.

A CKT működése
A  CKT  üléseit,  szükség  szerint,  de  legalább  évente  két  alkalommal,  a  helyszín,  az időpont és a napirend megjelölésével az alapvető jogok biztosa  hívja össze. A  CKT nem jogi személy, működésének személyi és tárgyi feltételeiről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.

A tagokat e tevékenységükért sem díjazás, sem költségtérítés nem illeti meg.

A Civil Konzultációs Testület tagjai:

  • javaslatot  tehetnek  a  nemzeti  megelőző  mechanizmus  éves  látogatási  tervének tartalmára, valamint a vizsgálati prioritásokra;
  • indítványozhatják egyes fogva tartási helyek meglátogatását;
  • a  fogva  tartási  helyek  sajátosságaira  tekintettel,  speciális  ismeretekkel rendelkező szakértő felkérését javasolhatják, aki az általuk képviselet szervezet munkatársa is lehet;
  • véleményezik a nemzeti megelőző mechanizmus  munkamódszereit,  jelentéseit, tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit;
  • megvitatják  a  nemzeti  megelőző  mechanizmus  feladatainak  ellátására felhatalmazott  munkatársak  képességeinek  fejlesztéséhez  szükséges  képzési tervet;
  • lehetőségeik  szerint  részt  vesznek  a  nemzeti  megelőző  mechanizmus  által szervezett  konferenciákon,  műhelybeszélgetéseken,  kiállításokon  és  más rendezvényeken.

A tagság időtartama: 3 év

A jelentkezés feltételei:
A  Civil  Konzultációs  Testület  pályázat  útján  kiválasztott  tagja  lehet  bármely, Magyarországon  nyilvántartásba  vett  civil  szervezet,  amelynek  tevékenysége  a  pályázat kiírását megelőző öt évben,  a  szabadságuktól megfosztott személyek jogainak,  és  érdekeinek védelmére  irányult,  illetve  Magyarországon  az  OPCAT  4.  cikke  szerinti  fogva  tartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot vizsgálta.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • A  pályázó  szervezet  nyilvántartásba  vételét  igazoló  jogerős  bírói  végzés másolatát.
  • A  pályázó  szervezetnek  a  hazai  fogva  tartási  helyeken  tartózkodó  személyek jogainak  és  érdekeinek  védelmére  irányuló  tevékenységéről  szóló  beszámolót, amelynek tartalmaznia kell a  pályázat kiírását megelőző öt évben  meglátogatott fogva tartási helyek felsorolását.

A  pályázatokat  írásban  az  Alapvető  Jogok  Biztosának  Hivatalához  /1051  Budapest,  Nádor utca 22. Fax: 06 1 269-1615/ kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. október 30.

Letölthető dokumentumok

CKT pályázati felhívás

CKT ügyrend tervezet

Hiánypótlás: a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásnak helye nincs. A  nyertes  pályázókat  az  alapvető  jogok  biztosa  a  Civil  Konzultációs  Testület  munkájában történő  részvételre  –  a  pályázat  elbírálását  követő  15  napon  belül  –  írásban  kéri  fel.  A kiválasztott szervezetek tagsága a felkérés elfogadásával  jön létre, azonban annak  időtartamát a Civil Konzultációs Testület első ülésének időpontjától kell számítani.

LINK: Pályázat Civil Konzultációs Testületben való részvételre