palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat lakóközösségi épületek felújítására, környezetének javítására – Társ a házban 2009

A pályázat célja: A lakóközösségek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázat tárgya: A lakóközösségek támogatása a „Pályázati díj és kategóriák” alcím alatt megnevezett kategóriákban.

A pályázók köre: A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik Allianz vagy Hungária lakóközösség-biztosítással, valamint nincs biztosítási díjhátraléka.

Ezen belül az Allianz Bank különdíjra az a lakóközösség pályázhat, amely rendelkezik Allianz Társasházi Számlával, és a számláról legalább két csoportos beszedési megbízást (biztosítási díjat vagy más számlát) fizet.

A pályázati díj formája: vissza nem térítendő támogatás.

Pályázati kategóriák: pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

§         Zöld program: Közösségi használatú zöldterület kialakítása, felújítása; parkosítás, kertépítés, kertrendezés; belső udvar rendezése; folyosók/ lépcsőházak/közös területek és helyiségek zöldesítése; virágládák kihelyezése; dísznövények, virágok ültetése; zöldtető felújítása; kerti berendezések felújítása, létesítése.

§         Játszó program: Gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése.

§         Közös program: A lakóközösség minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely, stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése.

§         Gondoskodó program: A lakóközösség biztonságát és védelmét szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsőház, lépcsők balesetmentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerűsítése. Környezetvédelemmel, energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos beruházások támogatása: pl. szelektív hulladéktároló kialakítása; világítótestek, világítási rendszerek korszerűsítése, mozgásérzékelők kiépítése; fűtési és melegvízrendszerek korszerűsítése.

Díjazás: kategóriánként maximum 3.000.000 Ft

Allianz Bank különdíj: A Társ a házban 2009 pályázat különdíja, amely a díjazott pályamunka megvalósításának támogatását jelenti, maximum 1.000.000 Ft összegig.

A részvétel feltételei:

§         A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló

helyiségekre vonatkozhat, amelyre kiterjed a Hungária vagy az Allianz lakóközösség-biztosítási szerződés.

§         A pályázat benyújtásáról és annak tartalmáról készüljön 2009-re vonatkozó érvényes egyetértő közgyűlési határozat.

§         A pályázatot benyújthatja a lakóközösség megbízottja vagy képviselője.

§         A pályázat benyújtásához pénzügyi önrész nem feltétel, a terv teljes egészében finanszírozható a pályázati díjból.

Csatolandó dokumentumok:

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

§         a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (az adatok és a nyilatkozatok aláírásával),

§         a pályázat keretében megvalósítandó munka leírását maximum 2 gépelt oldalon,

§         méretarányos tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de méretarányosan és egyértelműen tükrözze a terv lényegét.

§         Továbbá Játszó program esetében meg kell adni a terület méreteit, a játékeszközök típusát, méreteit, valamint az ütéscsillapító felület méreteit és anyagát is.

§         Közös program esetében a ki- vagy átalakítandó helyiség méreteit, a helyiség jellegétől függően a szellőztetési és fűtési megoldásokat.)

§         minimum 3 db színes fotót a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja, és annak a lakóépület(ek)hez viszonyított elhelyezkedéséről is képet ad, a megvalósítás időbeli ütemtervét (heti bontásban, maximum 1 oldalon),

§         a részletes költségvetést (maximum 1 oldal) az időzítés és a pályázat benyújtásáról és tartalmáról szóló, 2009-re vonatkozó érvényes egyetértő közgyűlési határozatot,

§         a pályázó kötelezettségvállalását, hogy nyertesként az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel, a különdíj odaítélése esetén az Allianz Bank Zrt-vel legkésőbb 2009. július 1-jéig szerződést köt, amelyben vállalja, hogy a pályázatában foglalt tervet megvalósítja, az általa meghatározott ütemezésben, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró az eredeti állapotot és a munkafolyamatokat ellenőrizze.

Pályázat benyújtása: A pályázatot egy példányban, kizárólag postai úton a megadott határidőig folyamatosan lehet benyújtani.

A pályázatok postára adási határideje: 2009. április 30.

Cím: „Társ a házban 2009″ pályázat, Allianz Hungária Zrt., 1373 Budapest, Pf. 610.

A késve vagy hiányosan leadott pályázat, valamint nem a pályázati célnak megfelelő pályázat kizárja magát.

Értékelés:

Az értékelést szakmai zsűri végzi.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

§         a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;

§         a pályázat mennyire szolgálja a lakóközösség szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket;

§         technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;

§         a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

Az értékelés határideje: 2009. június 12.

A pályázat eredményéről a résztvevőket 2009. június 16-ig írásban értesítjük.

Az eredmény megtekinthető lesz a www.allianz.hu weboldalon, valamint érdeklődni lehet

fiókjainkban, illetve telefonon a 06-40-421-421-es számon.

Egyéb

§         A pályázat nyílt, egyfordulós.

§         Több lakóközösség együtt is pályázhat.

§         Egy lakóközösség több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg.

§         Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a  csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).

§         Amennyiben a pályázó az Allianz Bank különdíjért is indulni kíván, úgy a pályázati adatlapon egyértelműen jelölnie kell erre irányuló részvételi szándékát. Ez esetben meg kell adnia Allianz Társasházi Számlája számát, és rendelkeznie kell a számlára vonatkozóan két darab csoportos beszedési megbízással.

§         A játszótérre, játszóeszközök telepítésére, felújítására vonatkozó pályázati terveknek meg kell felelniük a játszóterek biztonságosságára vonatkozó jogszabályoknak.

§         A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.

§         A kiíró pályázatot nem őriz meg és nem küld vissza.

§         A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.

§         A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa, valamint arra is, hogy kategóriánként több nyertest hirdessen a kategóriadíj megosztásával.

§         A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt az eredeti helyszínt megtekintse.

§         A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró – az általa megbízott kommunikációs ügynökség közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa.

§         A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja, a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.

§         A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.

§         Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2009. július elsejéig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.

§         A kiíró a nyertes pályázók számára a szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának ütemében, az egyes ütemek befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz beérkezett számlák alapján utalja át a pályázati díj részleteit.

§         A különdíj odaítélése esetén

o       a pályázó az Allianz Bankkal köt szerződést, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket,

o       a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a bank vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze,

o       a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy nevét, címét, pályázatának tartalmát a bank

o       az általa megbízott kommunikációs ügynökség közreműködésével nyilvánosságra hozza, valamint hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa,

o       ha a bank a különdíj nyertesével a szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és a szerződés nem jön létre, úgy a bank jogosult új nyertest hirdetni a külön díjra vonatkozóan, és vele szerződést kötni,

o       a bank a szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának ütemében, az egyes ütemek befejezését követően, a beérkezett számlák alapján utalja át a pályázati díj részleteit.

§         A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására.

Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a kiíró, illetve a különdíj esetében a bank részéről  kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az Allianz fiókjaiban és a 06-40-421-421-es számon hívható telefonos ügyfélszolgálatán érhető el. A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letölthetők a www.allianz.hu honlapról is.