palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művészeti ágak területén működő civil szervezetek, valamint magánszemélyek művészeti programjának megvalósításának támogatására

A Magyar Művészeti Akadémia pályázatot hirdet civil szervezetek, valamint magánszemélyek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

(Pályázat kódja: MMA-17-P)
A pályázat célja: A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg a tagozatok közötti arányosság figyelembe vétele mellett kerül felosztásra.3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.4. A támogatottak köre4.1. Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető: az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet – kivéve a központi költségvetési intézményeket –, az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, továbbá természetes személy. Amennyiben a pályázó természetes személy, abban az esetben a támogatási összeg utalása kizárólag utófinanszírozással történhet

A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2017. január 1. – 2017. október 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
  1. A pályázó szervezet hivatalos képviselője vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem számolható el.
  2. A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 300.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft támogatás adható.
  3. A pályázatot benyújtó szervezet/személy költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal vagy adóazonosító jellel.
  4. Az igényelt támogatás 75%-át elérő vagy azt meghaladó mértékű megítélt támogatás esetén a programot megjelenítő bármely típusú kiadvány kereskedelmi forgalomban nem értékesíthető.
  5. Amennyiben a támogatásból filmalkotás valósul meg, abban az esetben a gyártó szervezetet és a filmalkotást a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás során a támogató részére másolatban rendelkezésre kell bocsátani.

Letölthető dokumentum:

Pályázati útmutató

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2017. március 8.-ig nyújtható be:
http://tamogatas.mma.hu/Login

Pályázat művészeti ágak területén működő civil szervezetek, valamint magánszemélyek művészeti programjának megvalósításának támogatására