palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat pedagógusok számára egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkársága (a továbbiakban: NEFMI) felhívást intéz a magyarországi nevelési–oktatási intézmények pedagógusaihoz, egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi a Jad Vasem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete Intézetben.

A pályázat célja: Segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában és az oktatásához szükséges módszertani ismeretekben a Jad Vasem Intézet által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával, másrészt tanulságok, következtetések levonásához, egyben a témához kapcsolódó emléknapok, rendezvények szervezéséhez a továbbképzésen és tanulmányúton szerzett ismeretek hasznosításával.

Háttér: Magyarország tagja a Task Force Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési és Kutatási Szervezetnek és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Stockholmi Nemzetközi Fórum Holokausztról szóló Nyilatkozatát, melyben – többek között – ígéret tesz a Holokauszt oktatás és megemlékezés további elősegítésére, valamint a holokauszt-tanulmányok és a holokauszttal kapcsolatos megemlékezések terjesztésére iskolákban, egyetemeken, közösségekben és más intézményekben. Ennek szellemében együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet és a Magyarország Nemzeti Erőforrás Minisztériuma (a továbbiakban: NEFMI) között a 2012-2013-as évre. A holokauszt tanár-továbbképzés témában a magyar – izraeli kapcsolat 14 éves és mindkét fél részéről állami szinten támogatott. Magyarország első alkalommal 1997-ben kötött együttműködési megállapodást a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettel, melynek keretében évente pedagógusok számára lehetővé vált, hogy izraeli továbbképzésen vegyenek részt holokauszt témakörben.

A pályázat tárgya: A jeruzsálemi tanulmányút és továbbképzés különös jelentőségét az adja, hogy az erkölcsi nevelés fontosságát mindkét állam illetékes hatósága kiemelten fontosnak tartja. A képzés tartalma felöleli nemcsak a holokauszt témáját, hanem a toleranciára nevelés, a rasszizmus elleni, az erkölcsi és esztétikai nevelés módszertanát is alapvetően megújítja. A magyar Holokauszt kutatás és oktatás mintaértékű a Jad Vasem Intézet kapcsolatrendszerében, és ezt a tudást, metódust ülteti át az Intézet általában a Kárpát-medencei holokauszt oktatásában is.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b)-d), valamint f)-g) pontjában meghatározott nevelési–oktatási intézményekkel jogviszonyban álló pedagógusok.

Pályázni az alábbi módon lehet: A pályázat során elsősorban azokat a pedagógusokat támogatjuk, akik a helyi igényeknek megfelelően olyan célokat szolgáló kezdeményezéseket valósítottak már meg, amelyek a nevelési–oktatási intézményekben folyó oktató, nevelő munkájában szignifikánsan megjelentek.

Szakmai mellékletek:

 • Rövid motivációs levél (maximum 1 oldal)
 • Beszámoló a holokauszt témakörben eddig végzett munkáról – maximum 2 oldal terjedelmű – (mint pl. a tanulók bevonásával történeti, helytörténeti kutatások; publikációk, tankönyvírás, taneszköz-készítés, kiállítás rendezése, projekt szervezése, szakkör, vitakör, klub vezetése, képzőművészeti, irodalmi, filmes feldolgozásban való közreműködés);
 • Tervezet arról, hogy a pályázó a továbbképzés tapasztalatait miként kívánja felhasználni, szélesebb körben továbbadni (szakkör, továbbképzés, tanfolyam, tanóra keretében, taneszköz, projekt, kiállítás, forgatókönyv és más, hasonló formában) – maximum 2 oldal terjedelemben.

A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint.

A pályázat forrása: a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. NEFMI fejezet 7501330 számú, a Gazdálkodási Főosztályon kezelt Igazgatási kerete.

A pályázat jellege: nyílt pályázat

A pályázat finanszírozása és az elnyerhető támogatás: A rendelkezésre álló keretösszegből a Támogató a pályázaton nyertes pedagógusok számára biztosítja az egyszeri oda-vissza történő utazás és biztosítás költségeit.

A Jad Vasem Intézet a szakértőkkel, szakmai műhelyekkel, helyi közlekedéssel és a kétágyas hotelszobákkal felmerülő költségeket biztosítja. A szemináriumi résztvevőket esetenként megkérhetik a tanfolyamhoz kapcsolódó olyan járulékos költségek kifizetésére, mint például a turista helyszínekhez kötődő belépődíjak, jegyek ára, melynek összköltsége a 25 USD-t nem haladja meg.

Egy intézményből maximum két pedagógus pályázhat. Egy pedagógus önállóan egy pályázatot nyújthat be. Összevont igazgatású nevelési–oktatási intézmény esetén is maximum két pedagógus pályázhat.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére

 • aki a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • aki már korábban részt vett a Jad Vasem Intézet által szervezett és az oktatási ágazat által támogatott továbbképzésen és tanulmányúton;
 • az a személy, akit nem pedagógus munkakörben foglalkoztatnak és semmilyen jogviszony nem áll fenn a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b)-d), valamint g)-f) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézmények egyikével sem;
 • aki a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatokat vagy a jelen felhívásban meghatározott dokumentumokat a meghirdetett határidőre nem nyújtja be, vagy visszavonja;
 • akinek lejárt esedékességű és meg nem fizetett köztartozása van.

A pályázatot lebonyolító szervezet: A NEFMI Oktatási Nemzetközi Főosztálya és a Közoktatás Fejlesztési Főosztálya közösen

A pályázat benyújtásának feltételei:

Pályázati dokumentáció tartalma

Hiánytalanul kitöltött és összeállított:

 • Pályázati adatlap eredeti példánya (1. számú melléklet)
 • Nyilatkozatok eredeti példányai (2. és 3. számú melléklet)
 • Pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Szakmai mellékletek

Letölthető dokumentumok

Pályázat benyújtása: A teljes pályázati dokumentáció beküldendő, amelyből a szakmai mellékletek elektronikusan (Word dokumentum) az oktatas.nemzetkozi@nefmi.gov.hu e-mail címre, továbbá papír alapon 1–1 eredeti példányban az adatlap és a nyilatkozatok, illetve a pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata a 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. szám alá az Oktatási Nemzetközi Főosztály részére.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok e pályázat mellékleteiként letölthető formátumban elérhetőek a http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek és a Holokauszt Emlékközpont (www.hdke.hu ) honlapokon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31. éjfél (postai bélyegző, illetve az e–mail küldésének keltezése).

A pályázatot a megadott módon a NEFMI Oktatási Nemzetközi Főosztály címére kell postai úton (1. 2, 3. számú mellékletek, továbbá a pedagógus végzettséget igazoló dokumentum másolata), valamint elektronikusan (szakmai mellékletek Word formátumban) az oktatas.nemzetkozi@nefmi.gov.hu e-mail címre eljuttatni.

Postacím:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Oktatási Nemzetközi Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Jad Vasem tanulmányút és továbbképzés”