palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakmai szabályozó dokumentumok modellezésére gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás témakörben

ncsszi pályázatA Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a TÁMOP 5.4.1 „Szociális szolgáltatások modernizációja” kiemelt projekt I. pillér  pályázatot hirdet  szakmai szabályozó dokumentumok modellezésére (TAMOP 5.4.1, I.5.2.1. Gantt-, valamint VI/529-es költségvetési sor terhére)  Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás  témakörben.

1. A pályázati kiírás célja

1.1 Jelen pályázatot a gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás számára hirdetjük meg, ami az elkészült, majd széleskörű szakmai vitát követően revideált szakmai szabályzó dokumentumok széleskörű modellezését szolgálja.

1.2 A modellezés célja a szabályozó anyagok gyakorlati kipróbálása, és a tapasztalatok beépítése a fejlesztési folyamatba. A kiválasztásra kerülő intézményekben a modellezés 5  hónapon keresztül, 2011. március 14-e és augusztus 14-e közötti időszakban, személyes-, illetve on-line tutori támogatás mellett a projekt biztosította webfelületen történő adminisztráció mentén valósul meg.

2. A pályázat tartalma

A pályázó szervezet a TÁMOP 5.4.1 program Szabályozási pillérében létrejött szakmai szabályzó anyagokat – azok gyakorlati megvalósíthatóságát – az intézmény működési keretei között, az adott területen szakértői szintű tudással rendelkező szakembereivel, a napi gyakorlati tevékenységet nem akadályozva modellezi. A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás területén összesen 100 modellező szakembert, s minimum 1000 igénybevevőt vonunk be a modellezés 5 hónapos folyamatába.

A pályázó a pályázati dokumentációban megnevezi a modellezés folyamatába bevonni tervezett munkatársait, s mellékeli szakmai önéletrajzukat. A modellezés folyamatába bevont intézményekben kiválasztásra kerülő szakemberek a modellezés teljes időtartama alatt on-line felületen a szabályozó dokumentumok munkakörükkel összefüggő adminisztrációját valósítják meg.

3. Pályázati feltétel

Pályázatot nyújthatnak be olyan gyermekjóléti alap- illetve gyermekvédelmi szakellátással foglalkozó intézmények, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

3.1 Azon intézmények pályázhatnak, amelyek rendelkeznek legalább 3 éves működéssel, hatályos működési engedéllyel, valamint alapdokumentációk meglétével: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program a gyermekjóléti alap- illetve gyermekvédelmi szakellátás területén, amelyeket másolatban csatolnak a pályázathoz.

3.2 Az intézmények az alábbi szolgáltatási területeken biztosítanak ellátást: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülő, gyermekotthon, Területi gyermekvédelmi szakszolgálat.

3.3 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a pályázót nem terheli köztartozás, illetőleg nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt.

3.4 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a modellezést megelőző, előreláthatólag 2011.03.07-11-e között megrendezésre kerülő kétszer egynapos budapesti felkészítő tréningre a kiválasztott munkatársak részvételét, s utaztatását biztosítja.

3.5 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy szélessávú Internet kapcsolattal rendelkezik, s a projektben szerepet vállaló munkatársak részére számítógépet, illetve Skype hozzáférést biztosít a modellezés teljes időtartamára vonatkozóan.

3.6 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy vállalja a modellezés folyamatához kapcsolódó hatásvizsgálatban történő részvételt.

3.7 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a pályázati dokumentációban szerepelteti azon munkatársainak szakmai önéletrajzát, akiket a modellezési folyamatba bevonni tervez.

3.8 Az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a pályázati dokumentációban feltűnteti annak a munkatársának nevét, s elérhetőségeit, aki az intézmény nevében a modellezéssel kapcsolatban a fejlesztési folyamat teljes időtartama alatt eljárhat.

3.9 A modellezést végző intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a modellezés megkezdése előtti időtartamban a szabályozó dokumentumok meghatározta sztenderdek alapján értékeli saját intézményének működését. Azokon a területeken, ahol a gyakorlat során nem teljesülnek a sztenderdekben megfogalmazta elvárások, a modellezés időtartam alatt az intézmény szakmai fejlesztést hajt végre. A modellezés végeztével az intézmény, illetve annak vezetője szakmai beszámolót készít a szabályozó dokumentumok szerinti működés tapasztalatairól.

3.10 A modellezést végző intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy az intézmény fenntartója hozzájárul a modellezésben történő részvételhez.

3.11 A modellező szakember vállalja, hogy

3.11.1 részt vesz a modellezési programot megelőző egynapos vagy kétnapos budapesti felkészítő tréningen, amelyre előreláthatólag 2011. március 7-11 között kerül sor.

3.11.2 a modellezés teljes időtartama alatt a munkakörével összefüggő eseteket az online modellezési adatlapok felhasználásával, a tutorok iránymutatásának megfelelően dokumentálja a projekt által biztosított webfelületen.

3.11.3 meghatározott felülvizsgálati pontokon összegző értékelést készít a projekt előrehaladásáról a rendelkezésére bocsátott értékelő lapok segítségével.

3.12 Az intézmény keretében modellezést végző szakembereknek rendelkezniük kell felsőfokú szakirányú végzettséggel, (a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásainak megfelelően), valamint legalább öt éves szakmai tapasztalattal. Az Internet, illetve az MS Office felhasználói szintű ismerete alapkövetelmény a modellezésben közreműködni kívánó munkatársakkal szemben.

4. A finanszírozás pénzügyi keretei

4.1 Szerződéseket a TÁMOP 5.4.1 „Szociális szolgáltatások modernizációja” kiemelt projekt a kiválasztott intézményekkel köti.

4.2 A modellezési tevékenység ellátására szóló szerződésben meghatározott szakértői kapacitás jelen pályázati kiírás keretében a gyermekjóléti alap- illetve gyermekvédelmi szakellátás területeire vonatkozóan összesen bruttó 57, 8 millió Ft.

4.3 A TAMOP 5.4.1 „Szociális szolgáltatások modernizációja” kiemelt projekt a modellezés teljes időtartamára bevont szakemberek után egységesen bruttó 25 e Ft * 23 szakértői nap/szakértő fizet a modellezésbe bevont intézményeknek.

4.4 Az intézmény vezetője vállalja, hogy a modellezésben résztvevő munkatársak modellezéshez kapcsolódó feladatainak ellátását biztosítja, illetve munkájukért előre meghatározott mértékű kiegészítő juttatásban részesülnek.

4.5 A pályázó intézmény jogosult megnevezni a modellezésbe bevonni tervezett munkatársait, de a fejlesztési folyamatban résztvevő munkatársakat, a benyújtott szakmai önéletrajzok alapján a pillér vezetése jogosult kiválasztani.

4.6 Az intézmény felel minden modellezési folyamatba bevont munkatársának teljesítéséért.

5. Kizáró okok

5.1 A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátások szabályozó dokumentumok modellezésére nem kerülhet sor abban az intézményben, amelynek munkatársai a TAMOP 5.4.1 kiemelt projekt „Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása” pillér gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátások Területi Szakértői Csoportjának tagjaiként szerepet vállaltak a szabályozási dokumentumok létrehozásában.

5.2 Nem köthető szerződés azon pályázóval, aki a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

5.3 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb – megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll.

5.4 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

5.5 Nem köthető szerződés azon pályázóval, akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; amely jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

5.6 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek.

5.7 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 120. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

5.8 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a megbízási díj nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 292/2009.. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdése c) pontja szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerül.

5.9 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

5.10 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.

5.11 Nem köthető szerződés azon pályázóval, amely a szerződés iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

6. A pályázatok elbírálása

Az ország településszerkezetének, illetve a szakmai rendelet létszámelőírásaiból fakadó sajátosságoknak megfelelően a modellezésre jelölendő intézményi típusok a szolgáltatások szerkezetében megjelenő tipikus struktúrák alapján a következők szerint kerülnek meghatározásra:

6.1 Település szerinti

a. Alapellátás

 • Nagyváros /50 000 fő feletti/
 • Kisváros /10 000-50 000 fő közötti/
 • 2000-10 000 fő közötti település
 • 2000 fő alatti település

b. Szakellátás

 • Főváros
 • Megyei jogú város
 • Nagyváros /50 000 fő feletti/
 • Kisváros /10 000-50 000 fő közötti/
 • 2000-10 000 fő közötti település
 • 2000 fő alatti település

6.2 Fenntartó szerinti

a. Alapellátás

 • Többcélú kistérségi társulás fenntartásában
 • Települési önkormányzati fenntartásban
 • Egyéb /civil, egyházi/ fenntartásban

b. Szakellátás

 • Megyei önkormányzati fenntartásban
 • Megyei jogú városi fenntartásban
 • Fővárosi fenntartásban
 • Egyéb /civil, egyházi/ fenntartásban

6.3 Intézmény típusa szerinti

Alapellátás

 • Egyszemélyes
 • Integrált
 • Tiszta profilú

b. Szakellátás

 • Tiszta profilú
 • Integrált

A felsorolt szempontsor alapján a modellező intézmények kiválasztásánál az alábbi helyszínekre vonatkozó struktúra kerül érvényesítésre

1. nagyvárosi intézmény (50 efő lakosságszám felett), többcélú kistérségi társulás fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), integrált

2. nagyvárosi intézmény (50 efő lakosságszám felett), települési önkormányzati fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), integrált

3. nagyvárosi intézmény (50 efő lakosságszám felett), egyéb (civil, egyházi) fenntartásban (alapellátás) vagy megyei fenntartásban (szakellátás), integrált

4. nagyvárosi intézmény (50 efő lakosságszám felett), többcélú kistérségi társulás fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), tiszta profilú

5. nagyvárosi intézmény (50 efő lakosságszám felett), települési önkormányzati fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), tiszta profilú

6. nagyvárosi intézmény (50 efő lakosságszám felett), egyéb (civil, egyházi) fenntartásban (alapellátás) vagy megyei fenntartásban (szakellátás), tiszta profilú

7. kisvárosi intézmény (10-50 efő lakosságszám), többcélú kistérségi társulás fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), integrált

8. kisvárosi intézmény (10-50 efő lakosságszám), települési önkormányzati fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), integrált

9. kisvárosi intézmény (10-50 efő lakosságszám felett) egyéb (civil, egyházi) fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), integrált

10. kisvárosi intézmény (10-50 efő lakosságszám), többcélú kistérségi társulás fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), tiszta profilú

11. kisvárosi intézmény (10-50 efő lakosságszám), települési önkormányzati fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), tiszta profilú

12. kisvárosi intézmény (10-50 efő lakosságszám felett) egyéb (civil, egyházi) fenntartásban (alapellátás) és megyei fenntartásban (szakellátás), tiszta profilú

13. fővárosi intézmény, fővárosi illetve kerületi fenntartásban, integrált

14. fővárosi intézmény, fővárosi illetve kerületi fenntartásban, tiszta profilú

15. megyei jogú város, megyei jogú város fenntartásban, integrált

16. megyei jogú város, megyei jogú város fenntartásban és/vagy megyei fenntartásban (szakellátás), tiszta profilú

17. megyei jogú város, kistérségi fenntartásban és/vagy megyei fenntartásban (szakellátás), integrált

18. megyei jogú város, kistérségi fenntartásban és/vagy megyei fenntartásban (szakellátás), tiszta profilú

19. megyei jogú város, egyéb (civil, egyházi) fenntartásban, integrált

20. megyei jogú város, egyéb (civil, egyházi) fenntartásban, tiszta profilú

21. község, többcélú kistérségi társulás fenntartásban, integrált

22. község, települési önkormányzati fenntartásban, integrált

23. község, egyéb (civil, egyházi) fenntartásban, integrált

24. község, többcélú kistérségi társulás fenntartásban, tiszta profilú

25. község, települési önkormányzati fenntartásban, tiszta profilú

26. község, egyéb (civil, egyházi) fenntartásban, tiszta profilú

27. község, települési önkormányzati fenntartásban, egyszemélyes

28. község, egyéb (civil, egyházi) fenntartásban, egyszemélyes

A felhívásban meghatározott pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül a fentebb részletezett szempontsor alapján a pillérvezető és a Területi Szakértői Csoport tagjai közösen választják ki a modellezésben résztvevő intézményeket. A kiválasztási folyamatban a pillérvezető és a Területi Szakértői Csoport tagjai személyesen is megkereshetik pályázókat a pályázat szükség szerinti kiegészítésének, pontosabb meghatározásának céljával. Az elbírálást követően a nyertes jelentkezőkkel a TAMOP 5.4.1 kiemelt projekt szerződést köt a modellezésben történő részvételre.

6.4 A kiválasztásnál előnyben részesítjük

 • a hátrányos helyzetű kistérségben működő szolgáltatókat
 • azokat a különböző típusú pályázó szolgáltatókat, amelyek egymáshoz közel eső területekről jelentkeznek (konzorciumi megállapodás nem szükséges, de méltányoljuk, ha az egy földrajzi területről jelentkező intézmények munkájuk során korábban is együttműködtek, és ezt például egy ad hoc munkacsoport megalakulásáról szóló jegyzőkönyvvel jelzik)
 • a módszertani feladatot ellátó intézményeket

7. Szerzői jogi kérdések

A modellezési tevékenység eredményeképpen létrejövő szellemi termék a megrendelőként szerződő kiíró tulajdonában megy át, aki azt szellemi köztulajdonná kívánja tenni. A felkért intézménynek / modellezőnek tudomásul kell venniük, hogy az elkészült szellemi termékek köztulajdonná válnak, amelyek további szabad felhasználásához, átdolgozásához, továbbfejlesztéséhez, más szakértői feladatok elvégzéséhez, vagy azok gyakorlati alkalmazásához nem szükséges az intézménynek / modellezőnek hozzájárulása, illetőleg bármilyen felhasználás esetén az intézménynek / modellezőnek – saját szerződése szerinti vállalkozási díjon felül – további díjazásra nem tarthat igényt.

8. A pályázat benyújtási határideje: 2011. február 25. 16 óra 30 perc

A határidő az elektronikusan megküldött pályázat beérkezésének idejére vonatkozik. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

9. A pályázat eredményhirdetési határideje: 2011. március 2. 16 óra 30 perc

A kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a pályázaton nyertes jelentkezők nevét és címét honlapján közzéteszi a modellezői szerződés megkötésének tényére történő utalással. A meg nem felelt pályázók azon az e-mail címen kapnak értesítést, amelyről pályázati jelentkezésüket benyújtották.

10. A pályázat benyújtásának módja

10.1 A pályázati dokumentációnak tartalmaznia szükséges a pályázati feltételek elfogadásáról és tudomásul vételéről szóló nyilatkozatokat mind a pályázó vállalkozás, mind pedig a személyes közreműködő szakértő részéről. (Lásd 1 számú és 2 számú mellékletek.)

10.2 A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában lehet eljuttatni a modellezesgyv.tamop541@ncsszi.hu e-mail címre.

10.3 Amennyiben a pályázati jelentkezés teljes fájlmérete meghaladja az 5 MB-t és emiatt az elektronikus levél nem kerül fogadásra, vagy annak bármely melléklete nem kerülhet megnyitásra, úgy a kiíró a pályázati jelentkezést nem tudja elfogadni.

10.4 Kérünk minden pályázót, hogy telefonos elérhetőségüket külön emeljék ki a pályázati anyagban, mert a beérkezett pályázatról egy munkanapon belül ezen a telefonszámon értesítjük a jelentkezőt. Amennyiben a pályázó egy munkanapon belül nem kap visszaigazolást kérjük, jelezze az alábbi telefonszámon: +36/20/544-7423

10.5 Az elektronikus levél tárgysorába a pályázók a következőt írják be: „szabályozási dokumentumok modellezése gyermekvédelem”.

Letölthető dokumentum