palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat színházi, bábszínházi, táncszínházi vendégjátékok fogadásának támogatására

okm pályázatokA pályázat célja a vidéki közművelődési feladatellátók programjainak bővítése, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkózása, lehetőség a társadalmi leszakadás és a szegregáció csökkentésére. Az előadások széles rétegekhez történő eljuttatásával a magyarországi gyermek és ifjúsági korosztály színházi hozzáférésének javítása, a jövő színház-értő közönségének nevelésére, a hazai színházi, bábszínházi és táncszínházi mobilitás elősegítése.
A pályázat pénzügyi forrása: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása szakfeladat terhére: 163 M Ft.

Pályázni lehet: Színházi, bábszínházi, táncszínházi vendégjátékok fogadásának támogatására

Pályázók köre: azon kistérségi, mikrotérségi közművelődési feladatellátók, amelyek biztosítani tudják az előadások bemutatásához szükséges műszaki minimumfeltételeket.

Meghívásra javasolt előadások köre: A hazai és határon túli színházi, bábszínházi, táncszínházi előadások, színházi nevelési foglalkozások. (A felhívás mellékleteként szereplő felsorolás tájékoztató jellegű; pályázni más vendégjátékokra is lehet.)

Megvalósítási ideje: 2009. augusztus 1. – 2010. április 30.

Pályázaton elnyerhető támogatási összeg: 200 ezer forinttól 1,5 millió forintig.
Szükséges önrész: a vendégjáték/ok áfával növelt bekerülési költségének 20%-a.
Támogatás formája: egyszeri vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolással.

A pályázati támogatás felhasználható

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • utazási és szállítási költségekre,
 • nyomdai költségekre,
 • PR- és reklámköltségekre, szervezési költségekre
 • terembérletre és próbahely bérleti díjára, amennyiben az előadás nem a közművelődési feladatellátó székhelyén valósul meg,
 • közönség utaztatásával kapcsolatban felmerülő utazási költségre,
 • a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díjára a támogatás max. 20%-áig

A pályázat beadásának feltételei

A pályázatot a pályázati űrlapon kell benyújtani: tajolas_urlap_090709

A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. A szervezet 2008. évi szakmai tevékenységének ismertetője, különös tekintettel a pályázati témakörre (legfeljebb 2 oldal),
 2. Megvalósítási terv (bemutatni kívánt előadások, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, vendégjáték-sorozatra meghívott előadások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv)
 3. Részletes költségterv (nyomtatvány-minta csatolva)
 4. az előadást, előadásokat bemutató társulat/ok szándéknyilatkozata
 5. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata
 6. A nyilvántartásban szereplésről szóló eredeti (a bíróság által hitelesített) 30 napnál nem régebbi igazolás
 7. A szervezet bankszámláját vezetőpénzintézet által hitelesített aláírási címpéldány
 8. Nyilatkozat (nyomtatvány csatolva)
 9. Munkáltatói nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről
 10. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (nyomtatvány csatolva)
 11. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (nyomtatvány csatolva)
 12. Nyilatkozat a 2008. évi közművelődési statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (nyomtatványa csatolva)
 13. Befogadó nyilatkozat (ha a pályázó nem azonos a számlatulajdonossal)
 14. Együttműködési szándéknyilatkozat az érintett településekkel (intézmény/önkormányzat)

Egyéb feltétel: Egy pályázó csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, és maximum négy vendégjáték szervezésével kapcsolatban kérhet támogatást.

A kiírás egészére vonatkozó tudnivalók

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje
A pályázat Értékelő Bizottsága – tagjai a pályázat kiírója által kijelölt szakértők – támogatási javaslatát a hét Regionális Közkincs Kulturális Bizottság előterjesztését figyelembe véve teszi meg. Az Értékelő Bizottság tagjai: Bába Krisztina (főtitkár Színház és Filmművészeti Egyetem), Cs. Komáromi Katalin (Kulturális Központok Országos Szövetsége), Bak Lajos (Magyar Népművelők Egyesülete), Horváth Péter (író), Koltai Tamás (kritikus), továbbá az OKM képviselője.

Az elbírálás szempontjai

 • a pályázat megfelelése a kiírásnak és a formai követelményeknek,
 • a program minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a terv megvalósíthatósága,
 • a feladat, a program szakmai megalapozottsága
 • a gazdálkodás (források megléte, költségvetésének realitása).

A pályázat bírálatakor előnyt élveznek azon pályázók, amelyek

 • színházi ellátottság szempontjából különösen hátrányos térségek közönségét érik el a vendégjátékokkal, előadásokkal,
 • amelyek egy kistérség, mikrotérség gyermek és ifjúsági korosztály teljes spektrumának mutatnak be előadásokat, illetve a kistérség, mikrotérség területén kívüli közösséget is megszólítják a vendégjátékokkal.
 • akik a minimális technikai feltételek ellenére megkérdőjelezhetetlen színházi értékeket visznek a gyermek- és ifjúsági korosztály számára.

A pályázaton alapítványok nem vehetnek részt. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A támogatásról pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül a kulturális szakállamtitkár dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi. Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli.

A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus területileg illetékes Regionális Kulturális Koordinációs Irodái címére három nyomtatott (egy eredeti és két másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva) példányban és egy cd-n. A cd-nek tartalmaznia kell minimálisan a pályázati adatlapot, a szervezet bemutatását, a szakmai programot, részletes költségvetést.

A pályázatok postára adásának határideje 2009. augusztus 10.

A borítékra kérjük ráírni: “Vendégjáték-2009”

Régió

Név

Cím

Telefon

e-mail

Dél-Alföld Török József 6721 Szeged,

Kálvin tér 6.

30/303-4300 daregio@mmikl.hu
Dél-Dunántúl Hefner Erika 7623 Pécs, József A. u. 10. 30/303-9172 ddregio@mmikl.hu
Észak-Alföld Dózsa György 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8-9. 30/303-9176 earegio@mmikl.hu
Észak-Magyarország Sajó Attila 3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 4. 30/303-9184 emregio@mmikl.hu
Közép-Dunántúl Székely Gabriella 8000 Székesfehérvár,

III. Béla király tér 1.

30/698-2659 kdregio@mmikl.hu
Közép-Magyarország Pethő Ágota 2360 Gyál,

Kőrösi út 118-120.

30/303-9196 kmregio@mmikl.hu
Nyugat-Dunántúl Horváth György 9700 Szombathely, Ady tér 5. 30/303-9292 nydregio@mmikl.hu

Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
Információ kérhető a regionális kulturális irodavezetőktől, vagy az MMIKL Regionális Programok Főosztályától a (06-1) 225-6024-es, vagy a 30/349-0300, 30/349-0333-as telefonszámokon. A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az erikanetről. (www.erikanet.hu)

Szerződéskötés

A szerződést a pályázat bonyolítója, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus köti meg a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Kulturális Koordinációs Irodái részére megküldeni.

tajolas_javasolt_eloadasok_090709

Forrás: OKM