palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szerzőket keres az Utóiskola kulturális-irodalmi webportál

Az Utóiskola egy irodalmi-kulturális webportál, melynek szerkesztői szegedi (volt) egyetemisták és doktoranduszok, és amely azért jött létre, hogy teret adjon fiatal humán értelmiségiek és művészek írásainak. A Szerkesztőség folyamatosan várja mindazok írásait és fordításait magyar és angol nyelven, akik egyetértenek a portál céljaival és működésének alapelveivel.

A weboldal elsősorban olyan esszéisztikus vagy zsurnalisztikai önálló munkák vagy fordítások közzétételét kívánja biztosítani, amelyek irodalom, művészet és társadalom összefüggéseit vizsgálják, többek között az alábbi témákra összpontosítva: társadalmi nyilvánosság, civil társadalom, politikai kultúrák és társadalmak, multikulturalizmus, ideológiakritika, diktatúra, totalitarizmus, utópia, államelméletek, cenzúra, éhínség, (csoportos) nemi erőszak, posztkolonializmus, térbeliség és kultúra, társadalom és politika a „magas” és a „populáris” kultúrában, médiumok és mediális változások a kultúrában és ezek megjelenése a társadalom különböző szegmenseiben és a politikában, szélsőjobboldal és irodalom/kultúra, a kultúra központosítására történő politikai törekvések, iskola és oktatás, állam és oktatás viszonya, az oktatás és az iskolarendszer kritikája, alternatív pedagógiák és iskolakoncepciók .

Az orgánum saját magához és az általa megjelenített, közvetített témákhoz, személyekhez, problémákhoz és a szerzői megszólalásmódokhoz és nyelvhez való viszonyában kiemelt szerepet kap az irónia, a humor és a kritikus gondolkodás, valamint szándékában áll az oldal szerkesztői által preferált politikai ideológiákat, filozófiai, esztétitkai, művészeti és irodalmi nézeteket megjeleníteni és képviselni.

A Szerkesztőség folyamatosan várja mindazok írásait és fordításait magyar és angol nyelven, akik egyetértenek a portál céljaival és működésének alapelveivel, és akik a fent felsorolt vagy azokhoz köthető témák kapcsán fejtik ki véleményüket, értekeznek és elemeznek írásaikban. A beküldhető írások lehetnek publicisztikai – tehát inkább az újságírás valamely műfajába sorolható – szövegek, esszék – vagyis az értekező próza és a szépirodalom határterületén mozgó írás -, valamint szépirodalmi alkotások – vers, próza, dráma egyaránt.

A szerkesztők a tematikus illeszkedésen, beilleszthetőségen túl egyéb tartalmi elvárást nem támasztanak a leendő szerzőkkel szemben; fő az érthető és az érdeklődést felkeltő problémafelvetés, a problémaérzékenység, valamint a világos, jól követhető gondolatszövés, amelyhez megfelelő íráskészség párosul.

Formai követelmények: formázott, szerkesztett, Word formátumú dokumentum, lábjegyzet helyett lehetőleg végjegyzet használata, szerzői jogi szabályok betartása, hivatkozások esetén ugyanazon hivatkozási mód használata a teljes szövegben (lehetőleg helyesen), alapvető helyesírási és nyelvhelyességi szabályok betartása. Terjedelmi megkötés nincs, de az átlagosnál (Id. az oldalon szereplő szövegek) hosszabb írások esetén szükséges előzetesen konzultálni a szerkesztőkkel. Ugyanezt kérjük azoktól is, akik egyszerre sok (2-3-nál több) szöveget szeretnének beküldeni. Amennyiben az írás témáját vagy tartalmát illetően a szerző előzetes egyeztetést érez szükségesnek, úgy a szerkesztők várják a beküldésre szánt írás rövid összefoglalóját.

A szövegeket az alábbi e-mail címre várjuk: utoiskola@utoiskola.org

A beküldött írások nem periodikusan, hanem a beérkezés utáni feldolgozást követően jelennek meg. Ennek ideje változó, a beküldés ténye pedig nem eredményezi az automatikus megjelenést. A beérkezett verseket, novellákat a nyaruto.wordpress.com oldalunkon folyamatosan tesszük közzé. Írásokat beküldeni folyamatosan, e felhívás visszavonásáig lehetséges.

Tovább a weboldalra: http://utoiskola.org