palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tanulmányi ösztöndíj pályázat főiskolai és egyetemi hallgatók részre

macika_palyazatA Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet valamennyi cigány hallgatók részére a 2009-es évre. Pályázhatnak azon magyar állampolgárságú cigány hallgatók, akik valamely főiskolán, vagy egyetemen az első diploma megszerzéséért nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a képzés végén főiskolai vagy egyetemi diplomát szereznek.

(Azok a tanulók, akik érettségi után olyan felsőfokú oktatási intézmény vagy egyéb oktatási szolgáltató által indított felsőfokú szakképzésben vesznek részt, mely nem az egyetemi vagy főiskolai végzés megszerzésére irányul, nem pályázhatnak)

Előnyt élveznek a pályázatok elbírálása során azok a fiatalok, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.

Továbbá előnyt élveznek azok a diákok is, akik a pályázat benyújtása során pályázati adatlapjukon jelzik, hogy a tanulmányi előmenetelük sikeresebbé tétele érdekében milyen egyéb szolgáltatást kívánnak igénybe venni a kapott támogatás terhére.

(A Közoktatási törvény rendelkezései alapján hátrányos helyzetű tanulónak tekintendő az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője illetve szülei legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a kitöltött adatlapot;
  • a 2008/2009-es tanév végi, tanulmányi átlaggal lezárt index hitelesített fénymásolatát, vagy az ETR/NEPTUN rendszerből kinyomtatott , a tanuló nevét tartalmazó, tanulmányi átlaggal lezárt hallgatói törzslapot, amelyet a tanintézet tintás aláírással és bélyegzővel hitelesít (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
  • akik a 2009/2010-es tanévben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatát;
  • a 2009/2010-es tanévről szóló eredeti hallgatói jogviszony igazolást;
  • a törvényes felügyeletet ellátó szülő/k nyilatkozatát a legmagasabb iskolai végzettségükről (A nyilatkozathoz szükséges tartalmi követelmények az adatlapon szerepelnek);
  • előnyt élvez az a pályázat, mely bírja a lakóhely szerinti település önkormányzat jegyzőjének igazolását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról, a tanuló védelembe vételéről illetve a gyámhivatal határozatának másolatát a tanuló tartós nevelésbe vételéről;
  • előnyt élvez az a pályázat, mely bírja a helyi vagy megyei cigány kisebbségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos cigány civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását. A pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.
  • amennyiben az ösztöndíjat bankszámlaszámra szeretné kapni, abban az esetben kérjük csatolni a hallgató nevére szóló bankszámlaszerződés másolatát.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadja el a Kuratórium.

FIGYELEM!
HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!
HIÁNYOS VAGY HATÁRIDŐN TÚL BEKÜLDÖTT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK.

Az ösztöndíj támogatás összege: 90.000 Ft.
Az ösztöndíjat elnyert hallgatók részére a támogatást egy összegben folyósítjuk.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudjuk támogatni a pályázatokat, ezért a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a jobb tanulmányi átlageredménnyel rendelkező diákok.

A PÁLYÁZATOK POSTÁRA ADÁSI HATÁRIDEJE:   2009. OKTÓBER 15.

A pályázatok elbírálási határideje: 2009. december 30.
A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb: 2010. február 28.

Faxon, email-en érkezett pályázatokat nem fogadunk el.

Kérjük, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé- soron kívül- írásban jelezni szíveskedjék.

A pályázatot 1 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni.

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként szíveskedjen továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodája részére. A problémák elkerülése (az esetleges vitás feladási határidők, a pályázati anyag megküldésének igazolása) végett az ajánlott szelvényt kérjük őrizze meg. A nem ajánlott küldeményként feladott pályázati anyagokért a Közalapítvány felelősséget nem tud vállalni.

Pályázati adatlap beszerezhető:
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen (1081 Budapest, Köztársaság tér 3. telefon: 455-9030, Fax: 455-9038), vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében azt az Iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthető a www.macika.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:

Főiskolai és egyetemi pályázat 2009 felhívás
Adatlap

Forrás: Macika