palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tehetségbarát Önkormányzat Díj

Pályázat a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére.


Célkitűzés
A Tehetségbarát Önkormányzat Díj (a továbbiakban: Díj) létrehozásának célja, hogy elismerésben részesüljenek azon helyi önkormányzatok, amelyek alapfeladatukon túl, kiemelkedő módon járulnak hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához, támogatásához, példamutató együttműködéseket folytatva tehetséggondozó szervezetekkel.
A Tehetségbarát Önkormányzat Díj a helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének megerősítésén túl, támogatni kívánja a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását és fenntartását.

Pályázók köre
A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:

 1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
 2. megvalósítják az alábbi általános követelményeket:
  1. szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogatják a tehetséges helyi fiatalok segítését célzó tevékenységeket;
  2. elősegítik a tehetségek felkutatását, a tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítását;
  3. példamutató együttműködést alakítanak ki a tehetséggondozás területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel, bevonva azokat a helyi közösségi életbe;
  4. díjakkal, ösztöndíjakkal, elismerésekkel támogatják és ösztönzik a tehetségek kibontakozását.

Pályázati kategóriák
A Díj elnyerésére az alábbi kategóriákban lehet pályázatot benyújtani:
A) kategória: községek, városok önkormányzatai
B) kategória:  megyei jogú városok önkormányzatai és a fővárosi kerületiönkormányzatok

A díjazottak maximális száma az A) kategóriában négy önkormányzat, a B) kategóriában két önkormányzat.
Díjazás és díjátadás
A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtói „Tehetségbarát Önkormányzat Díj”-ban részesülnek. A díj elnyerését igazoló oklevél ünnepélyes átadására az Országos Tehetséggálán kerül sor Budapesten, amelynek tervezett időpontja 2018 június.

A díjjal járó támogatás összege nyertesenként – A) és B) kategória esetében egyaránt – 1.500.000 Ft.

A díjjal együtt jár a „Tehetségbarát Önkormányzat” cím birtoklása. A díjazott önkormányzatok egyúttal kizárólagos jogosultságot szereznek a „Tehetségbarát Önkormányzat 2018” logó használatára.

A pénzjutalom felhasználása és annak igazolása
A díjazott önkormányzatok számára rendelkezésre bocsátott összeg olyan egyszeri pénzbeli elismerés, amelyet kötelezően a tehetséggondozást támogató tevékenységekre kell fordítani az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, valamint a pályázat által szabott, alábbi feltételek figyelembevételével:
A díjból támogatható tehetséges gyermekek/fiatalok művészeti/tudományos/sport tehetséggondozó táborban/továbbképzésen/szakkörön való részvétele és/vagy számukra az adott tehetségterületen felmerülő eszközök (pl. sporteszköz, hangszer, digitális eszköz stb.) beszerzése. Ezen kívül a díj teljes összegének maximum 50%-át az önkormányzat a helyi tehetséggondozás támogatására használhatja fel.
A pénzbeli elismerés a támogatásról szóló döntést követően egyösszegben kerül folyósításra a nyertes önkormányzatok részére. A díj teljes összegének a pályázatban előírtaknak megfelelő, célzott felhasználását a kiíró felé szakmai beszámolóval szükséges igazolni, melynek benyújtási határideje: 2018. december 31.

A pályázat tartalma

 1. A pályázó önkormányzat mutassa be röviden, hogy milyen elvek és koncepciók állnak a helyi tehetséggondozási tevékenységek hátterében, milyen célok határozzák meg a fiatal tehetségeket érintő önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást, valamint ezek az intézkedések hogyan járulnak hozzá a tehetségek felkutatásához, fejlesztéséhez,
  támogatásához. Fontos, hogy a pályázó koncepcionális elképzelései és tehetséggondozásra vonatkozó intézkedései alátámasztottan kerüljenek bemutatásra.
  Előnyt jelent, ha ezen intézkedések és törekvések már rögzítve vannak helyi keret- és stratégiai dokumentumokban (pl. települési fejlesztési koncepcióban), igazolva ezáltal a saját erőből megvalósuló tehetséggondozó tevékenységeinek rendszerbe illeszkedését.
 2. A pályázó önkormányzat mutassa be az alábbiakban meghatározott területeken (vagy azok valamelyikén) eddig végzett mintaértékű intézkedéseit, kezdeményezéseit és azok eredményeit:
  • A köznevelési intézmények, állami feladatellátási körbe tar tozó intézményektehetséggondozó működésének és tevékenységeinek támogatása.
  • Helyi és/vagy regionális tehetségpontok, Minősített Tehetséggondozó Műhelyek, illetve egyéb tehetséggondozó műhelyek tevékenységének ésprogramjainak támogatása.
  • Tehetséges fiatalok számára nyújtott ösztöndíj támogatás.
   Tehetségek felkutatása, megtalálása és/vagy tehetségek felkutatását célzó foglalkozások, programok, rendezvények, vagy egyéb kezdeményezések,valamint e célok elérése érdekében tevékeny intézmények, civil szervezetek támogatása.
  • Tehetséggondozás és/vagy tehetséggondozással foglalkozó intézmények, civil szervezetek, személyek, valamint e célokat szolgáló foglalkozások, programok, rendezvények, vagy egyéb kezdeményezések támogatása.
  • A tehetséggondozást segítő, olyan kiemelkedő pedagógiai modellek és jó gyakorlatok támogatása vagy saját kezdeményezésből történő megvalósítása, amelyek mintául szolgálhatnak a többi önkormányzat számára.
  • A tehetségsegítők munkájának  támogatása és számuk növekedésének helyi szinten történő előmozdítása.
  • A tehetséghasznosulást, a fiatal tehetségek kibontakozását, önmenedzselését segítő kezdeményezések támogatása.
 3. A pályázó önkormányzat rövid szakmai tervben részletesen mutassa be, hogy az elnyert összegből mely fiatalokat és milyen tevékenységekkel kívánja támogatni, illetve milyen tevékenységeket kíván a helyi tehetséggondozás területén megvalósítani (pl. hiányzó tevékenységek elindítása, meglévők megerősítése stb.)

A pályázatok elbírálásának menete

A beérkezett pályázatok elbírálása két lépésben történik:

 • Az Új Nemzedék Központ által felkért szakértők a pályázatban megfogalmazott szövegek tartalmi elemzése alapján előértékelést végeznek és javaslatot tesznek az Értékelő Bizottságnak.
 • Az előértékelők javaslata alapján az elismerésekről az Értékelő Bizottság dönt.
 • Az Értékelő Bizottság öt tagját az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága és az Új Nemzedék Központ kéri fel.
 • A Tehetségbarát Önkormányzat Díj nyertes pályázói előzetesen elektronikus értesítést kapnak pályázatuk pozitív elbírálásáról.
 • A díjazottakkal (a további adatbekérést követően) az Új Nemzedék Központ támogatási szerződést köt, a díjjal járó támogatás összege ezen szerződés keretében kerül kifizetésre.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani, a www.tehetsegunk.hu online pályázatkezelő felületén található elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7. hétfő 23:59

További információ
A pályázattal kapcsolatban további információkat a tehetseg@unp.hu e-mail címen kérhet, valamint a www.tehetsegunk.hu weboldalon olvashat.