palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tempus IV-EACEA/28/09

tempus IVA Tempus – program negyedik szakasza a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozik. A program általános célja, hogy a felsőoktatás területén hozzájáruljon az együttműködés ösztönzéséhez az Európai Unió tagállamai és a környező térségben található partnerországok között. A program elsősorban a lisszaboni menetrendből és a bolognai folyamatból következő EU-s felsőoktatási fejlesztésekhez történő önkéntes konvergenciát segít előmozdítani. A pályázati felhívás célja az EU tagállamaiban, illetve a partnerországokban található felsőoktatási intézmények, hatóságok és szervezetek közötti többoldalú együttműködés elősegítése, középpontban a felsőoktatás reformjával és modernizációjával. A pályázati felhívás végrehajtásáért az Európai Bizottság („a Bizottság”) által felhatalmazott Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség („az Ügynökség”) felel. (archív)


Támogatásra jogosult pályázók
A támogatásra való jogosultsághoz a pályázóknak olyan, az EU-ban vagy a Tempus-partnerországokban működő jogi személyeknek kell lenniük, amelyek hivatalos megalapítása óta legalább 5 év telt el. A közös projektekre államilag elismert, állami vagy magántulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézményekből alakult, a felsőoktatás népszerűsítése, fejlesztése és reformja mellett elkötelezett szövetségek, szervezetek vagy hálózatok pályázhatnak.
A strukturális intézkedésekre pályázóknak a közös projekteknél a fentiekben előírt jogi személyeknek, illetve nemzeti vagy nemzetközi, rektori, oktatói vagy hallgatói szervezeteknek kell lenniük.
A Tempus – programban partnerként/társkedvezményezettként részvételre jogosult intézmények és szervezetek felsőoktatási intézményeket és szervezeteket, valamint olyan nem tudományos tevékenységgel foglalkozó intézményeket és szervezeteket foglalnak magukban, mint a nem kormányzati szervezetek, vállalatok, a különféle iparágak, illetve a hatóságok.
Ezeknek az intézményeknek és szervezeteknek a támogatásra jogosult következő négy országcsoport valamelyikében
kell székhellyel rendelkezniük.

  • az Európai Unió 27 tagállama,
  • a nyugat-balkáni régió 5 országa: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,Montenegró és Szerbia, valamint Koszovó
  • az Európai Unió déli és keleti szomszédos területén található 16 ország: Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, a palesztin megszállt területek, Szíria, Tunézia, Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, az Orosz Föderáció és Ukrajna,
  • 5 közép-ázsiai köztársaság: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán.

Támogatható tevékenységek és futamidő
A Tempus – program e pályázati felhívásának keretében történő együttműködés két fő eszköze a következő:

  • közös projektek: olyan alulról jövő kezdeményezésen alapuló projektek, amelyek célja az intézményi (egyetemi) szintű modernizáció és reform. A közös projektek célja az ismeretek átadása az EU és a partnerországok egyetemei, szervezetei és intézményei, valamint adott esetben a partnerországok jogalanyai között,
  • strukturális intézkedések: olyan projektek, amelyek célja, hogy hozzájáruljanak a partnerországok felsőoktatási rendszerének fejlesztéséhez és reformjához, javítsák azok minőségét és alkalmazhatóságát, valamint jobban lépést tartsanak az uniós fejleményekkel. A strukturális intézkedések a felsőoktatási rendszerek strukturális reformjának támogatását célzó beavatkozásokat és a nemzeti szintű stratégiai keret kidolgozását érintik.

E pályázati felhívás keretében nemzeti és több országot érintő projektek finanszírozhatók.
A nemzeti projekteknek igazodniuk kell azokhoz a nemzeti prioritásokhoz, amelyeket az Európai Bizottság küldöttségei és a partnerországok illetékes hatóságai szoros párbeszéd eredményeként határoznak meg.

A nemzeti projektek esetében a pályázatokat olyan intézménycsoportoknak kell benyújtaniuk, amelyekben szerepel:

  • egy partnerország legalább három felsőoktatási intézménye (Montenegró és Koszovó esetében a felsőoktatási szektor kis mérete miatt egy egyetem is elegendő),
  • az EU legalább három felsőoktatási intézménye, három különböző EU-tagállamból.

A több országot érintő projekteknek összhangban kell lenniük azokkal a regionális prioritásokkal, amelyek a partnerországok régióival való együttműködésre vonatkozó uniós politikán alapulnak, a szomszédos országokat ( 1 ), az uniós csatlakozás előtt álló országokat ( 2 ) és a közép-ázsiai országokat ( 3 ) érintő stratégiai dokumentumokban meghatározottak szerint, és egy adott régión belül minden partnerországra érvényesek, illetve olyan nemzeti prioritással foglalkoznak, amely mindegyik részt vevő partnerországra érvényes.

A több országot érintő projektek esetében a pályázatokat olyan intézménycsoportoknak kell benyújtaniuk, amelyekben szerepel:

  • legalább két felsőoktatási intézmény a pályázatban részt vevő partnerországok mindegyikéből (minimum két partnerország) (Koszovó és Montenegró kivételével, ahol országonként egy felsőoktatási intézmény a követelmény).
  • legalább három felsőoktatási intézmény, három különböző EU-tagállamból.

A strukturális intézkedések esetében egy kiegészítő feltétel is a követelmények közé tartozik: a partnerország(ok) (felső)oktatási minisztériumának/minisztériumainak partnerként részt kell vennie/venniük a strukturális intézkedésekre irányuló projektben.

A projektek maximális futamideje 24 hónap vagy 36 hónap. A költségek támogathatósági időszaka várhatóan 2010. október 15-én kezdődik.

Költségvetés és a támogatások összege
Az e felhívás keretében a projektek társfinanszírozására előirányzott indikatív költségvetés 53,8 millió euro. A Közösség pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a teljes támogatható költségek 90 %-át. A teljes támogatható költségek legalább 10 %-ának megfelelő társfinanszírozásra van szükség.
A támogatás minimális összege a közös projektek és a strukturális intézkedések esetében egyaránt 500 000 euro.
A támogatás maximális összege
1 500 000 euro.
Nemzeti projekteknél Koszovó és Montenegró esetében a támogatás minimális összege mindkét projekttípusnál 300 000 euro.

A pályázatok benyújtása és a határidő
A támogatási pályázatokat angol, francia vagy német nyelven kell összeállítani, a kifejezetten erre a célra kidolgozott e-űrlap felhasználásával, amely az Ügynökség weboldalán lesz elérhető: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

A közös projektekre és a strukturális intézkedésekre vonatkozó, megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapokat
legkésőbb 2010. március 9-ig, brüsszeli idő szerint 12.00 óráig kell beküldeni.

Ez az online beadott pályázat tekintendő mérvadónak. Biztosítékképpen mind a pályázók, mind az Ügynökség számára, valamint a további szükséges információk beadása céljából, a benyújtott e-űrlapból egy teljes nyomtatott példányt a kiegészítő dokumentumokkal együtt (lásd a Pályázati útmutatót) 2010. március 9-ig (a postabélyegző dátuma) postai úton is el kell küldeni az Ügynökséghez, a következő címre:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Tempus
Call for Proposal EACEA/28/09
Office: BOUR 2/17
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.

További információk
A pályázatokat az EACEA/28/09 sz. pályázati felhívás pályázati útmutatójában feltüntetett követelményeknek megfelelően, az erre a célra készült pályázati űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az említett dokumentumok az alábbi honlapon találhatók meg az interneten: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

Letölthető kiírás

Forrás: Tempus Közalapítvány