palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A kiemelkedő tehetséget mutató PhD hallgatók nemzetközi versenyeken és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása pályázat

oka pályázatAz Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriumának „A kiemelkedő tehetséget mutató PhD hallgatók nemzetközi versenyeken és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása” című pályázata.  A pályázat kódja: NTP-OKA-VIII.-B


A pályázat előzménye a 1120/2009. Kormányhatározat III.6. pontja, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma pályázatot ír ki a felsőoktatási PhD hallgatók hazai és nemzetközi versenyeken, konferenciákon való részvételének támogatására.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területei:

 • A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása.
 • A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása.
 • Egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén.
 • A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése.
 • A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése.
 • A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása.

Alapvető cél
A felsőoktatásban kiemelkedő tehetséget mutató hallgatók számára a megmérettetés kiváló fórumai a nemzetközi tanulmányi versenyek.

A versenyek nevezési díjai, a konferenciákon történő részvétel, az utazás és szállás költségei jelentős anyagi megterhelést jelentenek. Sajnálatos módon a felsőoktatási intézményeknek nincsenek erre forrásai, a hallgatók többsége pedig ezt nem tudja önerőből finanszírozni.

A pályázat célja
Jelen pályázat célja a hazai felsőoktatásban tanulmányokat folytató kiemelkedő tehetségű fiatalok 2011. évi nemzetközi versenyeken és hazai illetve nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI KERET
Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret az NTP-OKA-VIII. A-B) kiírásokra összesen 30.000.000, -Ft, azaz harmincmillió forint.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázó: Pályázhatnak magyar állampolgárságú vagy magyar nemzetiségű, hazai felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató PhD hallgató.

A pályázat benyújtója a PhD hallgató, egy hallgató egy fordulóban egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtója a PhD hallgató kötelezettségvállalója pedig a felsőoktatási intézmény.

A pályázatot magyar állampolgárságú, vagy magyar nemzetiségű, hazai felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató PhD hallgató támogatására lehet benyújtani, amelyek valamely tehetségterületen kimagasló képességűek.

Támogatására az PhD hallgatónak lehet pályázni, aki nemzetközi versenyen versenyzőként vagy a hazai illetve nemzetközi tudományos konferencián előadóként vesz részt.

Kötelezettségvállaló
Jogi személyiséggel rendelkező a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény szerinti felsőoktatási intézmények.
Az Oktatásért Közalapítvány a támogatási szerződést a jogi személlyel köti meg, amely felel a támogatás célszerű, jogszerű felhasználásért és az elszámolásért.

A PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében a PhD hallgató nemzetközi versenyen, és hazai illetve nemzetközi konferencián való részvételének költségeire lehet pályázni.

 • részvételi/nevezési díj, regisztrációs költség,
 • Útiköltség (csak külföldre),
 • szállásköltség + ellátás (csak többnapos verseny, konferencia esetén, max. félpanziós ellátás)

Pályázat követelményei
A pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania

 • A pályázati adatlap és a mellékleteként szereplő nyilatkozatok hiánytalanul kitöltve.
 • Költségvetési táblázat kitöltése.
 • A konferencián vagy versenyen részt vevő PhD hallgató bemutatása:
  • A verseny, konferencia pontos ismertetése. Valamint az ehhez kapcsolódó regisztrációs, nevezési és egyéb dokumentáció csatolása;
  • Az adott tehetségterületen végzett munkának, tevékenységnek bemutatása PhD hallgatónként két A/4-es oldal terjedelemben; Illetve az eddig elért eredmények, díjak, helyezések részletes bemutatása. (Mikor milyen versenyen vett részt, milyen helyezést ért el, stb.);
 • A pályázó PhD hallgató önéletrajza;
 • A kötelezettségvállaló felsőoktatási intézmény aláírási címpéldányának hitelesített másolata.
 • Pályázó iskolalátogatási igazolása.

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • A pályázó PhD hallgató eddig elért eredményei.
 • A pályázó PhD hallgató munkája, tevékenysége.
 • Más bevont forrás mértéke.

Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül, amennyiben:

 • Nem felel a pályázati kiírásnak.
 • A pályázó a pályázat során valótlan adatot közöl.
 • Határidőn túl kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A kötelezettségvállalónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A kötelezettségvállaló a már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A pályázaton igényelhető támogatás formája, mértéke és összege
A támogatás formája
: Előfinanszírozó
A támogatás mértéke: A program elszámolható összes költségének 100%-a.
A támogatás összege: A pályázaton igényelhető maximális támogatás

 • Hazai tudományos konferencia igazolt (jelentkezési lapon feltüntetett) költségeire: 50.000 Ft/fő
 • Nemzetközi versenyek, nemzetközi konferenciák igazolt (jelentkezési lapon feltüntetett) költségeire: 500.000 Ft/fő.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázat magyar nyelven, kizárólag az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozó Alkuratóriuma által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, – azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva – és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.

A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, melynek száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 3000 Ft.

(Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatába tüntessék fel: NTP-OKA-VIII-B.)

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, zárt csomagolásban kell a következő címre beküldeni:

Oktatásért Közalapítvány
Tehetségsegítő Alkuratórium
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

Kérjük a borítékon tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (NTP-OKA-VIII.-B)

A pályázatok beadása folyamatos. Végső beadási határideje őszi fordulóban: 2010. november 30., tavaszi fordulóban 2011. január 31.

(A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük.) A tavaszi forduló határidején túli, illetve a hiányosan érkező pályázatokat nem áll módunkban fogadni.

A pályázati eredmények közzétételének tervezett ideje: negyedévenként.

A támogatás folyósítása
A pályázat folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. Az Oktatásért Közalapítvány Titkársága a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.

A pályázatokat két fordulóban értékeli az alkuratórium. Az őszi-téli rendezvényekre benyújtott pályázatokat 2010. november 30-a után, a tavaszi-nyári rendezvényekre benyújtott pályázatokat 2011. január 31. után.

Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. szeptember 01. és 2011. augusztus 31. közé eső időszak. Az elszámolás folyamatáról tájékoztató és adatlap kerül feltöltésre az oktatasert.hu honlapra.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívás és a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.oktatasert.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között hívható (1) 302-6522-es telefonszámon, valamint a info@oktatasert.hu e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.

Letölthető dokumentumok:

Koltsegvetes_tablazat_NTP-OKA-VIII-B.xls
NTP-OKA-VIII-B_Palyazati_Felhivas.doc
NTP-OKA-VIII-B_Adatlap.doc

Forrás: www.oktatasert.hu