palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában pályázat

Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázat.

 

Kódszám: TÁMOP-3.2.3/A-11/1

A konstrukció átfogó célja a kreatív iparhoz kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek körének bővítése, a támogatások felhasználása során a személyes aktivitás által létrejövő hozzáadott érték maximalizálása, a TÁMOP-3.2.3 korábbi kiírásainak tapasztalatait is felhasználva, ám ezekhez képest új fejlesztési irányt kijelölve. Az Európai Unióhoz hasonlóan, Magyarország versenyképességi esélyeit többek között a magas hozzáadott értékű, lokális értéktartalmat hordozó márkák, emblémák felépítésével lehet tartósan növelni. Ehhez nélkülözhetetlen a kreatív ipar hatékony működtetése, társadalmi beágyazódásának, gazda­ságfejlesztő hatásának elősegítése.

Rendelkezésre álló forrás: A  TÁMOP-3.2.3/A pályázati konstrukció támogatására a 2011-13 évi akciótervi időszakban összesen 1 500 000 000 Ft áll rendelkezésre. A teljes összegből a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 pályázati kiírás jelenlegi meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 700 000 000 forint. Kizárólag Magyarország területén, de a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló projektek támogathatók.

A projekt keretében átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére a rendelkezésre álló forrás maximum 10%-a, azaz összesen maximum 70 000 000 forint fordítható.

A pályázatot benyújtani jogosult szervezetek

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 1. Közművelődési intézmények a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 74. §-a szerint, vagy fenntartóik.
 2. A helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  1997. évi CXL törvény 39. § (1) bekezdése szerinti muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak, irodalmi emlékházak.

Jogi Forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi (a B1.1 pontban foglaltaknak megfelelő) szervezet pályázhat (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

312. Központi költségvetési szerv 321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 342 Köztestületi költségvetési szerv

328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

351 Országos kisebbségi önkormányzat

352 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv

371 Helyi kisebbségi önkormányzat

 

372 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv

541 Kamara
549 Egyéb köztestület 551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény 553 Egyház önálló szervezete
559 Egyéb egyházi szervezet 569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 951 Gesztorönkormányzat, társulás

 

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében az alábbi – kreatív iparhoz kapcsolódó – hét kreatív területen megvalósuló kompetenciafejlesztés támogatható.

 1. 1. építészet: Az épített környezet, emblematikus adottságainak, jellegzetességeinek (beleértve a helyi védett értékeket is) kutatása, majd bemutatása. A helyi sajátosságokat tükröző építészeti stílusok, műrészletek, épület-típusok, anyaghasználat feltárása, számba vétele, jövőbeni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése.
 2. Javasolt tevékenységek: épített környezetre koncentráló helytörténeti, földrajzi, rajz- vagy művészeti foglalkozás, valamint ezekhez kapcsolódó településmarketing ismeretek átadása.
 3.  2. kézművesség: A kézművesség, játékkészítés helyi hagyományaival, jellemző jegyeivel, területeivel, funkciójával, fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos kompetenciafejlesztő programok létrehozása, az egyéni alkotó képességek társadalmi hasznosulásának módszertani kidolgozása. A kompetenciafejlesztésbe beépíthető a formatervezés hagyományaival, funkciójával, gazdasági szerepével, esztétikai követelményeivel kapcsolatos hozzáállások, kompetenciák kialakítása, fejlesztése. Javasolt tevékenységek: ismeretátadás kézműves tevékenységekhez: élelmiszer, fa, bőr, egyéb növényi és állati alapanyag feldolgozás, fém, agyag, kő, üveg megmunkálása, egyéb népi mesterségek.
 4. 3. Képzőművészet: A képzőművészet szerepének bemutatása a helyi társadalom életében, a jellemző műfajaival kapcsolatos esztétikai ismeretek elsajátítása. A képző- és iparművészet társadalmi funkciójának, fejlesztési lehetőségeinek alternatíváit bemutató, a művészeti területek termékeinek befogadását és létrehozását elősegítő kreatív, kompetenciafejlesztő programok módszertani kidolgozása, megvalósítása. Javasolt tevékenységek: a képzőművészettel kapcso­latos esztétikai alapismeretek elsajátítása, képzőművészeti alkotások (festmények, sokszorosított grafika, plasztika, szobor, dombormű, stb.) készítéséhez szükséges tudás elsajátítása.
 5. 4.  Fotográfia: A fényképek dokumentáló szerepének, jelentőségének tudatosítása, a bennük rejlő információk használata; a fotográfia elméleti és gyakorlati lehetőségei a civil közösségek, a település értékeinek, életének, történeti folyamatainak dokumentálásában, a helyi értékek megőrzésében és népsze­rűsítésében, az oktatásban, ismereterjesztésben, tudományban, a hétköznapi munkában, és a művészetekben. Javasolt tevékenységek: fotózási alapismeretek elsajátítása, és egy vagy több helyi téma feldolgozása, dokumentálása és bemutatása (pl. épített és természeti környezet értékei, kulturális értékek, helyi események, helyi mindennapok)
 6.  5. Film: A fotográfiához hasonlóan a film hatása, dokumentáló szerepének lehetőségei a helyi társadalom életében, lehetőségei a fejlesztési programok megvalósu­lásában. Javasolt tevékenységek: filmkészítési alapismeretek elsajátítását segítő kompetenciafejlesztés, egy helyi téma (pl. épített és természeti környezet értékei, kulturális értékek, helyi események, helyi mindennapok) film keretében történő feldolgozásával, és bemutatásával, közzétételével Jelen pályázatban filmklub szervezése és lebonyolítása nem tartozik a támogatható tevékenységek közé.
 7.  6. előadóművészetek (zene, tánc, drámajáték, vers- és prózamondás, színjátszás, bábjáték): A művészetek lehetőségeinek feltárása és használata a kreatív személyiségfejlesztésben, a nevelés folya­matában, a kidolgozott és megvalósított művészeti programok bemutatása. Javasolt tevékenységek: előadóművészeti tevékenység során, a komplex személyiségfejlesztés szolgáló tematikus egységek feldolgozása, létrehozása (művek, koreográfiák, darabok, bemutatók), és az ezek létrejöttét szolgáló alkalmak szervezése..
 8.  7. elektronikus sajtó: A rádiós és televíziós riporteri munka, valamint az internet által kínált online felületek szerkesztésére és gyakorlati fogásaira irányuló ismeretek: az egyes műsorok és online felületek műfaji sajátosságainak, a tervezés, az elkészítés és a rögzítés szakmai fogásainak elsajátítása mellett a helyi, regionális, országos, kisebbségi, illetve kereskedelmi műsorszolgáltatás sajátosságainak feldolgozása, a helyi értékek, érdekességek leíró jellegű bemutatása,  illetve a helyi események napi szintű feldolgozása és megismertetése. Javasolt tevékenységek: rádiós, televíziós és újságírói riporteri munka alapismereteinek elsajátítására irányuló kompetenciafejlesztés és ennek eredményének online megjelentetése.

Valamennyi terület esetében támogatható vagy kiegészítő jellegű tevékenységek

 • A helyi adottságok felmérése, felismerése, erőforrásként való felhasználása.
 • A projektben választott kreatív területen a partnerség és hálózatosodás szakmai kohéziót erősítő formáinak megismerése és ilyen típusú rendezvényeken való részvétel, hálózatok felkeresése, létrehozásuk és működési mechanizmusaik megismertetése, részvétel ezek működtetésében (maximum 4 db, 1-3 napos program).
 • A választott kreatív terület(ek)re kiterjedő helyi értéktár összeállítása papíralapú kiadvány formájában.

Projekt területi korlátozása: A projektek Magyarország területén, de kizárólag a Közép-magyarországi régión kívül valósíthatóak meg. (A pályázó intézmény székhelye lehet a Közép-magyarországi régióban, de a megvalósítás helyszíne nem.)

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A támogatási intenzitásnak soronként azonosnak kell lennie.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 30 millió Ft lehet.

Letölthető dokumenumok

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon (1. számú melléklet), elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által felajánlott xzip formátumban) nyújtható be.

A pályázatot (kitöltött Projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:

 Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám:
TÁMOP-3.2.3/A-11/1

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

A pályázatok benyújtása 2011. augusztus 22-től 2011. október 31-ig lehetséges, legkésőbb október 31-i postabélyegzővel.