palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása

kormányzati portál pályázatÁprilis 15-ig pályázhatnak a zenekarok és énekkarok. Az I. kategóriába sorolt zenekarok működési kiadásaira az idei költségvetésben 1070,1 millió Ft, míg az ugyancsak ilyen besorolású énekkarok működési költségeire 105,8 millió Ft áll rendelkezésre, derül ki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium csütörtökön, március 31-én kiadott rendeletéből.

A rendelet részletesen szabályozza a támogatások elosztásának és folyósításának szabályait. A költségvetési forrásra a helyi önkormányzatok, mint fenntartók/támogatók pályázhatnak. A támogatási igényt legkésőbb április 15-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, a határidő jogvesztő.

Az elnyert összegek többek között személyi jellegű kifizetésekre, tiszteletdíjakra, hangversenyszervezéssel, turnéval kapcsolatos kiadásokra, közvetítésekkel, hang- és képfelvételek készítésével, kiadásával kapcsolatos költségekre, hangszerek beszerzésére, kölcsönzésére, kották digitalizálására fordíthatók.

A támogatásokkal legkésőbb a tárgyévet követő június 30-ig kell elszámolni. Az ezen időpontig fel nem használt összegek visszafizetendők a központi költségvetésbe

A nemzeti erõforrás miniszter 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelete az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjérõl

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (3) bekezdésében és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 7. mellékletének 2. pontja a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 7. melléklet 2. pont a) és b) alpontja szerinti központi költségvetési támogatásból az egyes helyi önkormányzatokat (a továbbiakban: igénylő) megillető összeget (a továbbiakban: támogatás) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a költségvetési törvény 7. melléklet 2. pont (2) és (3) bekezdésében meghatározott arányok alapján állapítja meg.

2. § (1) Az igénylő igénybejelentés alapján részesülhet támogatásban.

(2) A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:

a) személyi jellegű kifizetések, tiszteletdíjak (fellépő művészek, kisegítő zenészek díjazása, koncertszervezők tiszteletdíja, külföldi fellépések napidíja, járulékai, a dolgozók minõségi munkájának ösztönzõ díjazása);

b) hangversenyszervezéssel, turnéval kapcsolatos költségek;

c) közvetítésekkel, hang- és képfelvételek készítésével, kiadásával kapcsolatos költségek;

d) hangszerek beszerzésével, kölcsönzésével, állagmegóvásával kapcsolatos költségek;

e) új zeneművek íratása, kottatár bővítése, állagmegóvása, kották digitalizálása;

f) próbaterem, hangversenyterem fejlesztése, állagmegóvása;

g) foglalkozás-egészségügyi kiadások, a zenekari munka speciális terheléseivel kapcsolatos egészségkárosodások megelőzésének költségei;

h) a munkavállalók szakmai képzésének, továbbképzésének költségei.

3. § (1) Az igénylő a támogatási igényt a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben rögzített, onnan kinyomtatott adatlapon két eredeti példányban a szükséges mellékletekkel postai úton, nyújtja be a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) 2011. április 15-éig. A beadási határidő az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésőbb másnap történő postára adását jelenti. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(2) Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, KSH számát, az ügyintéző telefonos és elektronikus elérhetőségét, továbbá a fenntartott vagy támogatott előadó-művészeti szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett) nevét, címét, a kedvezményezett ügyintézőjének telefonos és elektronikus elérhetőségét.

(3) Az igényléshez csatolni kell:

a) az igénylő 2011. évi költségvetési rendeletének az önkormányzati hozzájárulás összegéről szóló kivonatát kedvezményezettenkénti bontásban,

b) a költségvetési intézmények kivételével az igénylő és a kedvezményezett között megkötött, a 2011. évre vonatkozó támogatás összegét tartalmazó támogatási szerzõdés (közszolgáltatási szerződés) másolatát,

c) a 2010-ben elnyert támogatás felhasználásáról szóló, a kedvezményezett helyi önkormányzathoz benyújtott szakmai beszámolójának hitelesített másolatát,

d) a kedvezményezett tudomásulvételi nyilatkozatát arról, hogy a neve, a költségvetésbõl nyújtott támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.

(4) Az igényléshez egy okiratba foglalva csatolni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdésében foglaltak mellett az igénylőnek az igénylés benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozatát

a) arról, hogy nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással,

b) annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül,

c) annak tudomásul vételéről, hogy adószámát a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,

d) arról, hogy a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését tudomásul veszi,

e) annak tudomásul vételéről, hogy a költségvetésbõl nyújtott támogatás igénylõjének és kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,

f) arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §-a szerinti felhatalmazó levelet ad a Magyar Államkincstár részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/D. § (11) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására,

g) arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,

h) annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben a kedvezményezett a támogatás felhasználása során a fizetendő általános forgalmi adóból rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított adó összegét a támogatásból nem számolhatja el,

i) az (5) bekezdés b) pontjában foglaltak vizsgálatához való hozzájárulásáról.

(5) Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére, amely

a) a támogatás iránti igénybejelentésében valótlan, hamis vagy megtévesztő adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz,

b) e rendelet kihirdetését megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérõ célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,

c) nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének,

d) adósságrendezési eljárás alatt áll,

e) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Halászati Operatív Program, az Európai Unió által nyújtott agrárpiaci támogatások, valamint az Európai Unió által nyújtott közvetlen termelõi támogatások kivételével,

f) az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

g) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy

h) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettségének.

(6) Az Igazgatóság az Áht. 64/B. § (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényt, és az eredeti példányt legkésőbb 2011. április 29-ig továbbítja a miniszternek.

(7) Az Igazgatóság az igénylő számára – ha annak az Áht.-ban meghatározott feltételei fennállnak – a hiányok pótlására legfeljebb 5 napos határidőt adhat. Az Igazgatóság nem továbbítja a támogatási igényt a miniszter részére, ha a támogatás igénylője a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, egyúttal erről értesíti az igénylőt és a minisztert.

4. § (1) A támogatásban részesülő igénylőknek és a támogatások összegének jegyzékét a miniszter 2011. május 4-ig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, és ezzel egyidejűleg azt közzéteszi a kormány honlapján (www.kormany.hu) is.

(2) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja két egyenlő részletben (2011. május 31-ig és 2011. július 31-ig) az igénylõ költségvetési elszámolási számlájára.

5. § (1) Az igénylő gondoskodik a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, a jogszabály alapján ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról, valamint az ellenõrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

(2) Az igénylő a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 2011. december 31-i fordulónappal, a zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő év június 30-ig kell elszámolni.A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványról az igénylőnek a helyi önkormányzatokért felelős miniszternél tárgyév november 30-áig a nettó finanszírozás rendje szerint az Igazgatóságon keresztül le kell mondania és ezzel egyidejűleg erről tájékoztatnia kell a minisztert is. Ezt követően a fel nem használt maradvány összegét a központi költségvetésbe vissza kell fizetnie.

(3) A kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.A támogatás elszámolása során figyelembe kell venni az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet szabályait.

(4) A támogatások felhasználását helyszíni ellenőrzés keretében a miniszter is ellenőrizheti.

(5) Ha az igénylő a költségvetési rendeletében e célra saját forrásból tervezett támogatását csökkenti, az eredeti előirányzat és a ténylegesen teljesített saját támogatás után számított zenekari, énekkari működtetési támogatás különbözetére nem jogosult, köteles azt a központi költségvetésnek visszautalni.

(6) A támogatásnak a kedvezményezett által levont vagy áthárított adóval érintett része visszafizetésére a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Letölthető rendelet

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11037.pdf

Forrás: Kormányzati portál