palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Békéscsaba – Brüsszel jóváhagyta – Nyertes szennyvízprojekt

élővíz-csatorna_békéscsabaBékéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése” című projekt pályázatát, az Európai Bizottság 2009. április 2-án jóváhagyta és támogatja. Ezzel a bejelentéssel lehetővé válik a csatornázási és szennyvíztelep építési munkálatok megkezdése.

A békéscsabai nagyprojekt keretében az eddig csatornázatlan területeken kiépülnek a helyi gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzá tartozó átemelők. A csatornahálózat bővítésének köre a Békéscsaba belterületén lévő, a csatornahálózathoz még nem csatlakoztatott egyes területek bekötésére és a város közigazgatási határain belül található egyes városrészek (Mezőmegyer, Fényes, Gerla) elválasztott rendszerben történő csatornázására terjed ki. A technológiai fejlesztéssel a meglévő békéscsabai szennyvíztelep alkalmas lesz a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz – az Élővíz-csatorna – és közvetve a Kettős-Körös vízminőségi állapota javul. A beruházás összköltsége 17,7 milliárd forint, melyből közel 15 milliárd forint az uniós támogatás.

Jelenleg a kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolítása zajlik. Az elkészült dokumentációk a Közbeszerzési Törvény 2009. április 1-től hatályos módosítása szerinti átdolgozás alatt állnak.

A projekt rövid összefoglalása

Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” projekt átfogó, hosszú távú célja a Környezet és Energia Operatív Program fejlesztési stratégiáján belül, az egészséges, tiszta települések prioritási tengelyén a KEOP 1. célrendszer 1. céljának elérése a békéscsabai agglomerációban, miszerint:

 • A fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása,
 • A települési környezet állapotjellemzőinek javítása.
 • Az egészséges tiszta települések megteremtése,
 • A projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának megteremtése,
 • A környezeti fenntarthatóság megteremtése.

Közvetlen cél a projekt megvalósításával:

 • Békéscsaba meglévő csatornahálózatának bővítése, fejlesztése
 • A központi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése

A projekt által érintett teljes lakosszám: Békéscsaba 65 674 fő illetve a kizárólag szippantott szennyvíz tisztításával kiszolgált Telekgerendás (1.724 fő), Doboz (4.676 fő) és Murony (1 403 fő), összes lakosszáma 73 477 fő.

 • Csatornázás: A teljes gyűjtő gerinchálózat merev falú csőből, ezen belül kőagyag anyagból került megtervezésre. A meglévő átemelők és vezetékek kapacitásának és állagának felülvizsgálata után, egyes csatornaszakaszok átépítése egyes átemelők gépészeti, villamossági és irányítástechnikai felújításának megoldása és a csatornahálózat átemelőiben a szaghatás csökkentése szintén a megoldandó feladatok közé tartozik.
 • Szennyvíztisztító telep: A szennyvíztisztító telep korszerűsítése a mechanikai tisztítás műtárgyainak építésével, újjáépítésével a biológiai tisztításban új, tápanyag-eltávolításra alkalmas műtárgyak létesítésével valósulna meg. A meglévő csepegtetőtestek felszámolásra kerülnek és helyettük új eleveniszapos tisztítóvonal kerül kialakításra. Harmadlagos tisztításként egy fiziko-kémiai tisztító egység létesül a maradék foszfor eltávolítására, vas-só adagolással. A telepen egy új szippantott szennyvíz fogadó egységet kell építeni. A 4 meglévő utóülepítőt továbbra is használatban marad, ehhez igazodva 4 párhuzamos biológiai vonal kialakítása a legcélszerűbb. A telep technológiai ellenőrzésére új mérőrendszert kell kialakítani, folyamatos PO4, NO3, NH4, méréssel.
 • Szennyvízkezelés: A szennyvíztelep fejlesztése során új iszapkezelő rendszer épül ki, mely biztosítja a keletkező biogáz hasznosítását és ezzel az üzemeltetési költség csökkentését. Az iszapkezelés végterméke komposzt lesz.

Beruházási tevékenységek:

 • Hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, Könyvvizsgáló kiválasztása, Jogi szolgáltató kiválasztása, Szakértők kiválasztása, PR , FIDIC mérnök kiválasztása, Lőszermentesítés, Régészet, Tenderdokumentáció készítés, Tendereljárások lefolytatása, Eszközbeszerzés, Csatornahálózat kivitelezése, FIDIC piros könyv alapján, Szennyvíztisztító telep fejlesztése, FIDIC sárga könyv alapján.
 • A projekt output mutatói (célérték dátuma:2012): Házibekötés 9349 db, Gyűjtő új (gravitációs rendszerű) (DN 300 és alatt):131,7 km; Gyűjtő új (nyomott rendszerű) (DE 160 és alatt):12,4 km; Gyűjtő rekonstrukció (gravitációs rendszerű)(DN 300 és alatt):4,5 km; Gyűjtő rekonstrukció (nyomott rendszerű)(DE 160 és alatt):0,2 km; Főgyűjtő új (gravitációs rendszerű) (DN 300 felett):2,5 km; Főgyűjtő új (nyomott rendszerű (DE 160 felett):21,4 km; Körzeti átemelő (építés, gépészet, elektronika):65 db; Elsőfokú tisztítási fokozat építése: 19 937m3/d; Másodfokú tisztítási fokozat építése: 19 937m3/d; Harmadfokú tisztítási fokozat építése: 19 937m3/d; Települési folyékony hulladék fogadó műtárgy: 330 m3/d; Próbaüzem: 12 hónap.
 • A projekt eredménymutatói (célérték dátuma: 2038): Csatornázottsági arány 93%, Csatornázottsági mutató 92%, Rákötési arány 98%
 • Projekt célcsoportja: Érintett lakosság, Ellátandó intézmények, Idegenforgalmi szolgáltatásokat igénybevevők, Ingázók, Szennyvíziszap elhelyezésével érintettek, Befogadó környezetében élők, A termelt zöld energia által érintettek: Magyarország és az EU lakosai, Engedélyező hatóságok

(Forrás: NFU, bekescsaba.hu)

linkek: Podgorica utazás Ruszt utazás Zágráb utazás