palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

A Közösségi környezet Kollégium; a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium; Nemzeti összetartozás Kollégium; a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium valamint az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.

Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.

A támogatható tevékenysége: A projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mérték:  A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.

A Kollégiumok az arra érdemes pályázatok között összesen a 2013. évi támogatási forrás 60%-át (az előirányzat teljes összegének 54%-át; a továbbiakban: működési keret) oszthatják szét az alábbi bontásnak megfelelően:

A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei (a működési támogatási keret %-ában: lásd pályázati kiírás (pdf. dokumentum)

Pályázók köre

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek Civil tv. 59. § (2) bek.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  • szövetség vagy
  • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

A támogatási időszak és a támogatás formája: A támogatási időszak a pályázó által a pályázatban megjelölt tevékenységi kör alapján, a megfelelő Kollégium támogatásához kapcsolódó időszak.

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történhet. Áht. 52. § (1) A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az „Útmutató a NEA 2013. évi pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolásához” című segédlet tartalmazza.

Pénzügyi feltételek

A támogatás mértéke

A civil szervezet működéséhez a Kollégium nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek támogatásból finanszírozható teljes összege nem éri el a 250.000,- Ft-ot, azaz a kettőszázötvenezer forintot. NEAr. 12. § (4) bek. A támogatásról történő döntés során a támogatást igénylő által benyújtott támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatás esetében az igényt a kollégium által meghatározott költségcsökkentések végrehajtását követően a NEAr. 7. melléklet szerint elkészített költségvetési tervben költségsoronként arányosan kell csökkenteni. NEAr. 4. § (5) bek. A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legnagyobb összege 4.000.000,- Ft. A támogatás legkisebb összege 250.000,- Ft, NEAr. 12. § (4) bek.

Jelen pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka5 igazolásával – vagy készpénzben. NEAr. 11. § (4) bek. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből (pl. minisztériumoktól, elkülönített állami alapokból) kapott más költségvetési támogatás. Ávr. 76. § (2) bek. A saját forrással a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.

 A finanszírozás módja

Jelen pályázat keretében visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek. Előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén a támogatásból a támogatási időszak kezdő napjától felmerült költségek finanszírozható

A pályázatok benyújtásának módja és helye

Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá a költségtérítés megfizetésével érhető el. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!

Költségtérítés

A pályázat benyújtásának feltétele a költségtérítés (pályázati díj) átutalása. Ennek összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Tekintettel arra, hogy jelen pályázat a 2013. költségvetési év keretére vonatkozik, a költségtérítést akkor is meg kell fizetni, ha a szervezet 2012-ben valamely pályázatához (pl. NEA, NTP, NEMZ, stb.) kapcsolódóan már fizetett díjat (EPER regisztrációs díj, pályázati díj, stb.). A költségtérítést átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-01451461-00000000. A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, illetve a „NEA-2013” megjelölést a beazonosíthatóság érdekében!

Pályázat benyújtásának helye: A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

Letölthető dokumentumok

http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok?nea-2013-egyseges-mukodesi-palyazat

A pályázat benyújtási határideje: Az egyes kollégiumokhoz tartozó beadási határidőket. A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei c. táblázat (4. pont) tartalmazza.

  • Nemzeti összetartozás: 2012.12.10.
  • Társadalmi felelősségvállalás: 2012.12.10.
  • Mobilitás és alkalmazkodás: 2012.12.10.
  • Közösségi környezet: 2012.12.11.
  • Új nemzedékek jövőjéért: 2012.12.11.

További információ

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921, 06-1-795-2936, 06-1-795-2887 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak. A Civil Információs Centrumok elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza (http://civil.kormany.hu/admin/download/9/71/50000/20121003_CIC_elerhetosegek.pdf)