palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram 2012

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram „Út a szakmához” (ÚTR-ÚS-12) esélyegyenlőségi alprogramjában való részvételre.

Az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak „Út a szakmához” alprogramja

Háttér: A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

A 2011/2012. tanévben több mint 20.000 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, valamint több mint 10.000 mentor kapott támogatást (ösztöndíjat) az esélyegyenlőségi alprogramok keretében.

2011. szeptember 1-jétől a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében – az Útravaló Ösztöndíjprogram, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) által finanszírozott programok áttekintésével – az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjait is magába foglaló új program indult ÚTRAVALÓ – MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM néven (a továbbiakban Program), mely a 2012/2013. tanévben is folytatódik.

A Program négy komponensből áll, az Út a középiskolába az Út az érettségihez, az Út a szakmához és az Út a felsőoktatásba alprogramokból, összefoglaló néven ÚTRAVALÓ-MACIKA esélyegyenlőségi ösztöndíjak. A felsőoktatási alprogramról szóló kiírás szeptember 17-én, az Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramról szóló kiírás 2012. szeptember 21-én jelent meg. A jelen kiírás keretében az Út a szakmához alprogram finanszírozásához igényelhető támogatás.

A 2012/2013. tanévtől az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében – tekintettel a legrosszabb továbbtanulási esélyű gyermekek körében a roma, cigány származású gyermekek magas arányára, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött Keretmegállapodásra – a programba újonnan belépő tanulók számának növelése mellett, valamennyi esélyegyenlőségi alprogramba a támogatottak legalább 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni (az 50%-os korlát nem a pályázó intézményben tanulók, illetve pályázók számára vonatkozik, hanem a Támogató által támogatásban részesített tanulók számára).

A források lehetővé teszik, hogy a 2012/2013. tanévben legalább 5000 fő a programba újonnan belépő roma tanuló részesüljön olyan anyagi támogatásban, amely segíti az iskolarendszerben történő bennmaradásukat, valamint növeli továbbtanulási esélyeiket.

A pályázat célja: Az esélyegyenlőségi alprogramok célja a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése.

Az Út a szakmához alprogram célját, valamint a speciális szabályokat a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázat forrása: Az Út a szakmához alprogram vonatkozásában a pályázat forrását a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrás Minisztérium fejezet 20/59/7. Roma ösztöndíj programok című fejezeti kezelésű előirányzata.

 A pályázaton igényelhető támogatás

 Az Út a szakmához esélyegyenlőségi alprogram keretében

 • a tanuló ösztöndíjban
 • a mentor 7.000 Ft/tanuló/hó ösztöndíjban részesül.

Az Út a szakmához alprogram keretében elnyerhető tanulói ösztöndíj összegét, valamint a mentor utolsó kéthavi (2013. május-június) ösztöndíjra való jogosultságának feltételeit a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

Az ösztöndíjasok által elnyert ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései szerint adómentes bevételnek minősül.

4. A pályázati program tartalma

A tanuló – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el:

 • Közreműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, és aktívan részt vesz a háromhavonkénti értékeléseken, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén túl a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz.
 • Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt igazolatlanul nem mulaszt/ vagy a mulasztott kötelező óraszám nem haladja meg a 10 kötelező órát.

A mentor – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat látja el:

 • Az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan vele egyeztetve egyéni fejlesztési tervet készít, ez alapján az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok bevonásával legalább háromhavonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülőjét, a tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés eredményét – kitérve az értékelésen résztvevők észrevételeire is – az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti.
 • Az ösztöndíjas időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő – tanulónként eltérő tartalmú – egyéni előrehaladási naplót vezet. Az egyéni előrehaladási naplót a Támogatáskezelő által előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el.
 • A vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában – önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan – a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban.
 • Rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal.
 • Családlátogatáson vesz részt.
 • Részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek.
 • Amennyiben a pályázaton nyertes tanuló nem rendelkezik adóazonosító jellel, segítséget nyújt az érintett tanulónak, illetve szüleinek az adóazonosító jel igénylése során.

Amennyiben a mentor a köznevelési intézménnyel alkalmazásban áll, úgy a fenti feladatokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének Harmadik rész II. 6. és 9. pontjaiban meghatározott munkaköri feladatain felül köteles ellátni.

A támogatott időszak: Az Út a szakmához esélyegyenlőségi alprogram keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2012. szeptembertől 1-jétől a 2013. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A pályázásra jogosultak köre

Az Út a szakmához esélyegyenlőségi alprogram keretében tanulóként pályázhat Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2012/2013. tanévben:

 • halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
 • családba fogadott; vagy
 • átmeneti nevelésbe vett; vagy
 • védelembe vett; vagy
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett; vagy
 • utógondozásban; vagy
 • utógondozói ellátásban részesül; vagy
 • hátrányos helyzetű;

és nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul. A 2011/2012. tanévben ösztöndíjas és a 2012/2013. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új pályázatot nem nyújthat be.

Az egyes esélyegyenlőségi alprogramok keretében nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában.

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak keretében mentorként pályázhat az a személy, aki

 • a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy
 • szakiskolában vagy szakközépiskolába oktató szakoktató.

A szülő saját gyermekének mentorálasát nem végezheti!

Az Út a szakmához esélyegyenlőségi alprogram keretében mentori pályázatot benyújthatók körét a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szabályozza.

 Egy személy egyazon tanévben, az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében nyújthat be mentori pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így azon mentor, aki a korábbi pályázati fordulóban nyertes – továbbfutó – ösztöndíjas vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanuló(ka)t beszámítva vállalhatja összesen 5 tanuló tekintetében a mentorálást.

 Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében mentorként pályázó személy abban az esetben vállalhat a fenti számot meghaladó, de legfeljebb 8 tanuló tekintetében mentorálást, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló köznevelési intézménye a településen az egyetlen köznevelési intézmény, és a köznevelési intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot (a két feltételnek együttesen kell fennállnia).

Az a személy, aki az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában mentorként pályázatot nyújt be, az esélyegyenlőségi ösztöndíjak vonatkozásában mentorként nem pályázhat.

A pályázat benyújtásának helyes módja

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett ellenőrzött adatrögzítési felületen.

 Az ellenőrzött adatrögzítési felület »

A köznevelési intézmény az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázatot – a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározott mellékletekkel egyidejűleg – egy példányban postai úton is köteles megküldeni a Támogatáskezelő jelen pályázati kiírásában meghatározott postacímére.

Az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázati anyag kötelező melléklete:

 • a tanuló szociális jogosultságát igazoló eredeti hatályos dokumentum(ok) vagy azoknak a köznevelési intézmény által hitelesített másolatai;

A tanuló szociális jogosultságát az alábbi hatályos (a pályázat benyújtásának időpontjától számított 1 éven belül kiállított) eredeti dokumentum(ok) vagy azok köznevelési intézmény által hitelesített másolatának benyújtásával kötelesek igazolni:

 • Védelembe vett tanuló: a jegyzői védelembe vételről hozott határozat.
 • Hátrányos helyzetű tanuló: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről hozott határozat.
 • Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:
 • határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről;
 • a halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazoló nyilatkozat (a kiírás 3. mellékletében szereplő minta szerint), melyen a jegyző aláírásával igazolja, hogy meggyőződött a szülő személyazonosságáról és a szülői felügyelet gyakorlásának módjáról [2]; (a határozatot és a nyilatkozatot két külön dokumentumban szükséges benyújtani!)
 • vagy tartós nevelésbe vett tanuló esetében a tartós nevelésbe vételről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a tartós nevelés fennállásáról.
 • Átmeneti nevelésbe vett tanuló: az átmeneti nevelésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az átmenti nevelés fennállásáról.
 • Családba fogadott tanuló: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról.
 • Ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló: az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes hatállyal történő elhelyezés fennállásáról.
 • Utógondozott tanuló: az utógondozásról hozott határozat.
 • Utógondozói ellátásban részesülő tanuló: az utógondozói ellátásról hozott határozat.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, ha a tanuló roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata esetében a helyi, annak hiányában a területi roma, cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példányát csatolja. Amennyiben a tanuló roma származásáról nyilatkozott, ajánlás hiányában a pályázat értékelésekor csak szociális jogosultsága kerül figyelembe vételre.

A pályázat kezelője

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Postacím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Internet: www.emet.gov.hu

A pályázat benyújtásának határideje

Az ellenőrzött adatrögzítési felületen a pályázat benyújtási határideje: 2012. november 12. 24:00 óra

A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2012. november 14. 24:00 óra

Határidőben benyújtott pályázatnak minősül az a pályázat, amelyet a köznevelési intézmény 2012. november 12. 24:00 óráig az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzít és lezár, valamint
2012. november 14. 24:00 óráig (postabélyegző dátuma) jelen pályázati kiírásban meghatározott postacímre benyújt. A két feltételnek együttesen kell teljesülnie.

A határidőn túl benyújtott pályázatot a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja.

Információ

Jelen pályázati kiírás és melléklete, a fogalomtár, továbbá az elektronikus űrlapok és nyilatkozatok együttesen képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázati kiírás és mellékletei letölthetőek az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 25.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Telefon: (1) 795-2904
E-mail: utravalo-szakma@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu

 Mellékletek:

 

Forrás: http://www.emet.gov.hu