palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkásszállások a versenyszférában – pályázat munkásszállások kialakítására

Munkásszállás kialakítása pályázat

A „Munkásszállások a versenyszférában” elnevezésű munkaerőpiaci program keretin belül 80–200 férőhelyes új munkásszállások építésére vagy már meglévő ingatlan munkásszállóvá alakítására pályázhatnak, azok a gazdasági társaságok, amelyek a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztattak és legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek.

Pályázók köre
A gazdasági társaság fogalmát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyv, Harmadik rész, X. cím 3:88. §-a határozza meg. A Ptk. 3:89. § (1) bekezdés alapján gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható.

Gazdasági társaság részére támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő gazdasági társaság legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik, és a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkoztatott.
Ha a vállalkozás vállalatcsoport részeként tevékenykedik, akkor a foglalkoztatotti létszám meghatározása során a kapcsolt- és partnervállalkozásokkal egybeszámított foglalkoztatotti létszámot szükséges figyelembe venni.

Nem pályázhatnak azok a gazdasági társaságok, amelyek az alábbi programokban részt vettek:

 • „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program I. pályázati kiírás
 • „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program II. pályázati kiírás
 • „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program III. pályázati kiírás
 • „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program IV. pályázati kiírás
 • „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program V. pályázati kiírás
 • „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program VI. pályázati kiírás

Támogatás annak a gazdasági társaságnak nyújtható, amely:

 1. ) a munkásszállás építéséhez, ingatlan felújításához nyújtott támogatás iránti igényét a beruházás megkezdése előtt benyújtja;
 2. ) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal;
 3. ) az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek;
 4. ) kötelezettséget vállal arra, hogy
  • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
  • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
  • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
  • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi,
  • a beruházással létrehozott létesítményt legalább 10 éven keresztül munkásszállásként üzemelteti,
  • a támogatással létrejött munkásszálláson a foglalt férőhelyek legalább 50%-án mindenkor magyar munkavállalókat szállásol el. Külföldi munkaerő elszállásolására csak akkor van lehetőség, ha nem mutatkozik magyar munkavállalók elhelyezésére irányuló igény. A magyar munkavállalók előnyben részesítését dokumentálhatóan – pl. a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a térségi foglalkoztatók bevonásával lefolytatott igényfelmérések, a térségi célcsoportot elérő hirdetések dokumentumaival, a magyar munkavállalók elszállásolása esetén a szerződő munkáltatók számára nyújtott kedvezményes konstrukciók biztosításával – bizonyítja,
  • ha a beruházással megvalósított munkásszálláson – az évenkénti jelentésből, illetve a támogató által végzett adatigénylés, eseti vagy rendszeres ellenőrzés alapján megállapítható módon – a foglalt férőhelyek több mint 50%-án nem magyar munkavállalókat szállásol el, és a magyar munkavállalók előnyben részesítését a dg) pontban foglaltak szerint nem tudja hitelt érdemlően, dokumentálhatóan bizonyítani, a támogatás támogatási szerződésben meghatározott hányadát visszafizeti a támogató részére. Amennyiben az elszállásolt magyar munkavállalók létszáma a szankcióval érintett időszakban átlagosan nem éri el a foglalt férőhelyek 50%-át, a visszafizetés alapja az egy férőhelyre megállapított támogatás összegének 10%-a, mértéke pedig az alapösszeg és az 50%-os férőhelyszámtól való eltérés mértékének a szorzata,
  • ha a beruházással megvalósított munkásszállás kihasználtsága az évenkénti jelentés alapján a harmadik évtől két egymást követő évben átlagosan nem éri el az 50%-ot, a támogatás támogatási szerződésben meghatározott hányadát visszafizeti a támogató részére. Amennyiben a férőhely-kihasználtság a szankcióval érintett időszakban átlagosan nem éri el az 50%-ot, a visszafizetés alapja az egy férőhelyre megállapított támogatás összegének 10%-a, mértéke pedig az alapösszeg és az 50%-os férőhelyszámtól való eltérés mértékének a szorzata, figyelembe véve, hogy a férőhelyek legfeljebb 20%-a – a támogató előzetes engedélyével – egyéb célokra (pl. diákok táboroztatására stb.) is hasznosítható;
 5. vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából a munkásszállás férőhelyszámához igazodó létszámú álláskeresőt alkalmaz;
 6. támogatással megvalósuló munkásszálláson
  • a térség munkaadóinak munkavállalói számára a munkaadókkal vagy közvetlenül a munkavállalókkal kötött bérleti szerződések alapján szállást nyújt, és a munkásszállás férőhelyeinek legalább 85%-át kitevő létszámú munkavállaló elszállásolására vonatkozóan a munkaadókkal a támogatási igény benyújtását megelőzően szerződést köt, vagy
  • a munkásszállás férőhelyeinek legalább 85%-át kitevő létszámú, vele munkaviszonyban álló munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan nyilatkozatban kötelezettséget vállal,
  • fc) az fa) és fb) pontok esetén az elszállásolt munkavállalók létszámának legalább 50%-a magyar munkavállaló;
 7. a munkásszállást az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott tervezési-statisztikai régiókban – azaz Budapest kivételével bármelyik régióban – létesíti;
 8. a beruházás költségeinek az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja;
 9. a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 főt foglalkoztatott;
 10. rendelkezik legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel, és a 3 lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nem negatív.
 11. vállalja, hogy a támogatás fogadását és kezelését elkülönített fizetési számlán bonyolítja, a támogatott beruházáshoz kapcsolódó kifizetései teljesítése során a támogatás (előleg) összegéből csak a támogatási intenzitás szerinti rész kerül kifizetésre, a fennmaradó részt saját forrásból fizeti, továbbá a támogatás (előleg) arányos összege, valamint az ennek megfelelő saját forrás összege folyamatosan, az alátámasztott felhasználásnak megfelelően, igazoltan rendelkezésére áll.

Ha a támogatást igénylő gazdasági társaság vállalatcsoport részeként tevékenykedik, akkor a foglalkoztatotti létszám meghatározása során a kapcsolt- és partnervállalkozásokkal egybeszámított foglalkoztatotti létszámot szükséges figyelembe venni. A foglalkoztatotti létszám számítása során a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott módszertant kell alkalmazni. Vállalatcsoport részeként tevékenykedő gazdasági társaság számára a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.
Jelen pályázati felhívás keretében a támogatás regionális beruházási támogatás formájában biztosítható. Regionális beruházási támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében, valamint az Atr-ben foglaltakkal összhangban nyújtható

A program keretében megvalósítható tevékenység
Támogatási igény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. sz. melléklet 8.6. pont f) pontjában meghatározott munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához nyújtható be.

Támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes és indokolt esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, azonban a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.

Támogatás intenzitás mértéke
A támogatásintenzitás a beruházás helyszíne szerinti statisztikai régió vagy vármegye és a gazdasági társaság mérete függvényében 75%-30% között lehetséges.

Saját forrás
A saját forrás rendelkezésre állásáról a vezető tisztségviselőnek nyilatkoznia kell. A szükséges saját forrás rendelkezésre állását a támogatást igénylő nevére szóló bankszámlakivonattal igazolni szükséges. Amennyiben a saját forrás biztosításához pénzintézeti hitel igénybevételére kerül sor, a hitelszerződés bemutatása a támogatási szerződés megkötésének feltétele.
Saját forrásként a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök létesítése (beszerzése, előállítása) érdekében teljesített, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-ában meghatározott pénzkiadások, valamint a munkásszállás elszámolható építési és felújítási költségei tekintetében teljesített pénzkiadások vehetők figyelembe. A program keretében nem elszámolható költségek – például a felújítandó ingatlan megvásárlásának költségei vagy a munkásszállás megépítéséhez szükséges telekvásárlás költségei – nem tekinthetők saját forrásnak. Nem tekinthető továbbá saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.

A program megvalósításának helyszíne: Magyarország, kivéve: Budapest.

A területi lefedettség tekintetében pedig figyelembe kell venni a támogatás jogcíme (regionális beruházási támogatás) szerinti jogszabályi előírásokat.
Támogatás a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdett beruházási projekthez nem igényelhető.
A támogatott beruházási projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén a támogatást igénylő kártérítési igénnyel nem élhet.

A támogatás formája, mértéke, elszámolható költségek

A Program keretében rendelkezésre bocsátott, vissza nem térítendő támogatások forrását a 2024., 2025., 2026. és 2027. évi központi költségvetés foglalkoztatási támogatások szolgáló előirányzata biztosítja 19 009 500 000 forint értékben.

A program keretében vissza nem térítendő támogatás nyújtható

 • új ingatlan építéséhez vagy a munkásszállás kialakítására alkalmas meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez, valamint
 • a támogatott beruházási projekt célját szolgáló, beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzéséhez. Beépített bútornak minősül az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került tárgyi eszköz, amely az ingatlan részét képezi.
  Új tárgyi eszközök beszerzésére a támogatási összeg legfeljebb 5%-a használható fel.
  A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:

  • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege:
   • munkásszállás építése esetén 671 000 Ft
   • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft
  • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
   • munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft
   • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft

A támogatás terhére 75% előleg igényelhető két részletben: az előleg első részlete a támogatási összeg 50%-a. Kifizetésére a támogatási szerződés hatálybalépését követően kerül sor. Az előleg első részletével a részbeszámolóban kell elszámolni. Az előleg második részlete a támogatási összeg 25%-a. Kifizetésre akkor kerülhet, ha az előleg első 50%-os részletével történő elszámolás megtörtént, és a beruházás készültségi foka legalább az 50%-ot eléri. Az 50%-os készültségi fokot helyszíni ellenőrzéssel szükséges megállapítani. Az előleg második részletével történő elszámolásra a támogatott tevékenység befejezését (a működési engedély kiállításának napját) követően benyújtásra kerülő pénzügyi beszámolóban kerül sor.
A fennmaradó támogatási összeg a támogatott tevékenység befejezését (a működési engedély kiállításának napját) és az elszámolás elfogadását követően, utólag kerülhet folyósításra.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

A támogatott beruházási projekt megvalósításának végső határideje 2027. október 31.
A projektzáró beszámolók benyújtásának végső határideje 2027. december 31

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2024. szeptember 30.
A Támogatási szerződések megkötésének végső határideje: 2025. október 31.
A beruházási projekt megvalósításának végső határideje: 2027. október 31.

Pályázatírással kapcsolatban töltse ki az alábbi űrlapot!

 

Támogatási igény benyújtása
A támogatási igényt és mellékleteit a támogatást igénylő az OFA Nonprofit Kft-hez 2024. május 7. napjától 2024. szeptember 30. napjáig nyújthatja be kizárólag postai úton, papír alapon és pendrive-on.

Bővebb információ: mksz-vsz@ofa.hu