palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP plusz-3.2.1-21 Képzés- és bértámogatás pályázat cégeknek

A GINOP PLUSZ 3.2.1-21 pályázat a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatás. A pályázaton 50-70%-os támogatások vehetők igénybe vállalati képzésekre és a résztvevő munkavállalók bérére.

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket.
A harmadik Hirdetményszakasz a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozását segíti, különös tekintettel az energiaintenzív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalókra.

Támogatás mértéke, összege

Mikro-, kis- és középvállalkozás: max. 75 millió Ft
Nagyvállalat: max. 150 millió Ft

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: képzések

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 1. a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, valamint az energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként.
 2. A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, amely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében támogatható tevékenység. Erre a tevékenységre együttes támogatási kérelem esetében támogatás nem igényelhető.

A támogatási igény benyújtásának feltételei:

 • a) rendelkezik legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). A KKV minősítés alapja a bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet.
 • b) Egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben főtevékenységét az 1. sz. táblázatban felsorolásra került magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban végzi és az alábbi feltételek teljesülnek:
  • a magas energiaintenzitású ágazathoz tartozó főtevékenység legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került és
  • a munkáltató vállalja, hogy a vállalkozását fenntartja és az eredményesség mérési vizsgálat időpontjában a vállalkozás főtevékenysége továbbra is az 1.sz. táblázatban felsorolt, a magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatba tartozik.
 • c) Minden magas energiaintenzitású ágazatban fő tevékenységet végző vállalkozás esetében elvárás, hogy legalább egy zöld átálláshoz kapcsolódó képzést is valósítson meg.

Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak azon vállalatok minősülnek, amelyek esetén a legutolsó lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti év beszámolója szerinti fő tevékenysége (fő TEÁOR) az alábbi 1. sz. táblázatban felsorolt valamely ágazathoz tartozik, vagy az egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes üzleti évvel nem rendelkező vállalatok esetén az 1.sz. táblázatban felsorolt valamely ágazathoz tartozó fő tevékenysége legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került.

Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatok listája / energiaktg árbvételhez viszonyítva 2021.

  • 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása / 49,46
  • 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása / 26,42
  • 2311 Síküveggyártás / 23,16
  • 1711 Papíripari rostanyag gyártása / 19,50
  • 2352 Mész-, gipszgyártás / 17,92
  • 2011 Ipari gáz gyártása /15,43
  • 2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása / 13,82
  • 2540 Fegyver-, lőszergyártás / 13,53
  • 2313 Öblösüveggyártás / 12,79
  • 1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása / 12,40
  • 2332 Égetett agyag építőanyag gyártása /12,31
  • 2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása / 12,22
  • 2451 Vasöntés / 11,86
  • 2351 Cementgyártás / 11,12
  • 1712 Papírgyártás / 10,96
  • 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása / 10,07
 • c) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság,  szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.
 • d) A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint az 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • e) A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.
 • f) Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
 • g) A támogatást igénylőnek a kérelem benyújtásakor, a hatósági szerződés megkötésekor, valamint a támogatási összeg folyósításakor nem áll fenn az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50.§ (6) bekezdésében foglalt köztartozás
  • A munkáltató köztartozás-mentességének kormányhivatal felé történő igazolása két módon lehetséges:
   – a munkáltatónak a NAV „Köztartozásmentes adózói adatbázisából” való lekérdezésével – a lekérdezés a kormányhivatalok feladata2021 ágazat teáor 2 melléklet energiaktg árbevételhez viszonyítva
   https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes, illetve
   https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/csoportos_adoszam_lekerdezes;
   – abban az esetben, ha a munkáltató nem szerepel a számára nem kötelező köztartozásmentes adózói adatbázisban, a köztartozás-mentességét 30 napnál nem régebbi, NAV által kiállított nemleges („nullás”) adóigazolással kell igazolnia.
 • h) A támogatást igénylő jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt nem áll.
 • i) A támogatást igénylő megfelel az államháztartásról szóló Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelménynek:
  • i. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • ii. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,
  • iii. átlátható szervezetnek minősül.
 • j) A támogatást igénylő munkáltató a kérelem benyújtását megelőző egy évben maradéktalanul megtartotta a munkaügyi, illetve munkavédelmi jogszabályok rendelkezéseit és ezt a támogatás folyósítása alatt is vállalja.
 • k) Egy meghirdetési szakaszban egy vállalkozás egy kérelmet nyújthat be önálló vagy együttes kérelem formájában. Ugyanazon vállalkozás abban az esetben nyújthat be többször támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben (korábbi hirdetményi szakaszban) támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta, a visszafizetési kötelezettségnek (szükség szerint) eleget tett.
 • l) Az ismételt kérelemben csak olyan személyek vehetnek részt, akik még nem részesültek ezen program keretében támogatásban, vagy az utolsó támogatott képzésük befejezését követően a 180. napi hatásvizsgálat lezárult. A munkavállalónak ismételt bevonás esetében a kérelem benyújtásának időpontjában kell megfelelnie a 180. napi hatásvizsgálatra vonatkozó feltételnek, amely a képzési névsor benyújtásakor ellenőrzésre kerül.
 • m) Ha az adott projektre vonatkozó támogatási kérelme korábban elutasításra vagy kizárásra került, vagy a döntés előtt azt a támogatást igénylő visszavonta, akkor ugyanazon projekt vonatkozásában ismét igényelhető támogatás. Kivétel ez alól, ha a projekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indoka alapján egyértelmű, hogy a projekt nem támogatható. Amennyiben a projekt szakmai tartalma miatt került elutasításra, úgy a támogatási kérelem benyújtására a szakmai tartalom átdolgozása után ismét van lehetőség.
 • n) Együttes kérelem (6. pont szerint) esetén
  • i. a támogatást benyújtó (beszállítói integrátor) rendelkezik a szükséges beszállítói meghatalmazásokkal. A meghatalmazás tartalmazza, hogy a meghatalmazott beszállító integrátori szerepében a kérelmet benyújthatja.
   Ugyanakkor az esetleg hiánypótlási kötelezettséget az egyes beszállítók önállóan teljesítik, pozitív elbírálás esetén a hatósági szerződés külön-külön kerül megkötésre. (lásd 3. melléklet).
  • ii. a támogatást igénylők (beszállítói integrátor és beszállító(k)) rendelkeznek a beszállítói és integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal. Támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell minden, az együttes kérelemben szereplő beszállítóról külön-külön, hogy a beszállítói tevékenységre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban állnak. Nyilatkozni szükséges továbbá arról is, hogy a beszállító az integrátor beszállítójával szerződéses jogviszonyban áll vagy sem. (lásd 4. melléklet)
  • iii. ha a támogatást igénylő beszállítói integrátor vállalkozás és beszállítói ugyanazon képzés megvalósítására nyújtanak be kérelmet, a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük.
  • iv. a hiánypótlás nem teljesítése az érintett támogatást igénylők részéről az együttes kérelem teljes egészének elutasítását vonja maga után.
  • v. a záró elszámolást a vállalkozásoknak külön-külön kell teljesíteniük.
 • o) A támogatott vállalkozás jogi forma szerint (GFO):
  113 Korlátolt felelősségű társaság
  114 Részvénytársaság
  117 Betéti társaság
  121 Szociális szövetkezet
  122 Takarék- és hitelszövetkezet
  123 Iskolaszövetkezet
  124 Agrárgazdasági szövetkezet
  126 Biztosító szövetkezet
  129 Egyéb szövetkezet
  141 Európai részvénytársaság (SE)
  142 Európai szövetkezet (SCE)
  143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
  144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
  226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
  572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
  573 Nonprofit részvénytársaság
  574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
  228 Egyéni cég
  231 Egyéni vállalkozó
  A támogatási intenzitás meghatározásánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) alapján nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
  közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön- külön vagy együttesen eléri, vagy meghaladja a 25%-ot.

Élek a lehetőséggel, pályázni szeretnék!

 

 

Letölthető dokumentum

Hirdetmeny_

A támogatási kérelmek 2024. március 05. napjától nyújthatók be, a jelen hirdetményszakaszban meghirdetett forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig.