palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Elektromos gépjármű töltőállomások telepítése pályázat

Elektromos gépjármű töltőállomások telepítése pályázat

Az elektromos gépjármű töltőállomások telepítése 27,99 milliárd forint keretösszegű hitelprogram célja az energiaátmenet felgyorsítása, a kibocsátásmentes közlekedéshez szükséges infrastruktúra támogatása, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőpontok létesítésének elősegítése elsősorban, de nem kizárólag az ország azon térségeiben, ahol jelenleg alacsony az e-mobilitás elterjedtsége.

TERVEZET! Jelenleg Társadalmi egyeztetés alatt!

Letölthető dokumentum

Elektromos gépjármű töltőállomások telepítése

Azonosító jel: RRF-REP-10.14.1-24

A beruházás révén hatékony (gyors) elektromos gépjárműtöltést lehetővé tevő elektromos töltő infrastruktúra jöhet létre, amely hozzájárul az országos lefedettség kialakításának folyamatához. Az üvegházhatásgáz-kibocsátás csökkentés eléréséhez szükséges zéró kibocsátású mobilitás elterjedésének egyik alapfeltétele az elektromos töltőhálózat kiépítése.
Az elektromos gépjármű töltőállomások telepítése című pályázat részleges célja, hogy a töltőberendezések telepítése hozzájáruljon az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2023/1804 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, a továbbiakban: AFIR) 3-5. cikkében rögzített, közúti elektromos járművek töltőinfrastruktúrájára vonatkozó rendelkezések megvalósításához.

Mivel földrajzilag minél elosztottabb töltőinfrastruktúra kiépítése a cél, az 1. számú mellékletben megjelölt járások valamelyikében kötelező legalább 1 db töltőállomás telepítése/bővítése és ezen járások esetében egyazon járási közigazgatási határon belül kizárólag egyetlen projekt támogatható.

Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú kedvezményes kamatozású beruházási célú egyműveletes kombinált kölcsön és vissza nem térítendő támogatás egyműveletben való kombinációja.

Finanszírozási összeg
Kölcsönigénylő vállalkozásonként meghatározott finanszírozási összeg: minimum 100 millió forint – maximum 6 milliárd forint.

Vissza nem térítendő támogatás mértéke
A vissza nem térítendő támogatás finanszírozási összegen belüli arányát az alábbi szempontok befolyásolják:

 • Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet, a továbbiakban: ÁCSR) 36a. cikke szerinti támogatási intenzitás korlátok;
 • a kölcsönigénylő vállalkozás mérete (nagyvállalati vagy KKV besorolástól függ a lehetséges maximális támogatási intenzitás, azaz minél kisebb a vállalkozás, annál magasabb az elérhető Vissza Nem Térítendő Támogatás aránya);
 • területi szempont alapján az 1. számú mellékletben megjelölt járásokban telepített vagy bővített töltőállomások száma ;
 • kölcsönigénylő által telepíteni vállalt nehézgépjárművek (HDV) töltésére alkalmas elektromos töltőállomások vállalt száma4 továbbá
 • kölcsönigénylő által telepíteni vállalt ’HUB’ típusú elektromos töltőállomások száma.

Kizárólag akkor nyújtható be kérelem, ha a kérelmező az 1. számú melléklet szerinti járások valamelyikében legalább 1 db töltőállomás telepítését vállalja, mely alapjogosultsági feltétel teljesülése nélkül nem ítélhető meg sem kölcsön sem vissza nem térítendő támogatás a kölcsönigénylő részére. Az 1. számú melléklet szerinti járásonként maximum egy projekt támogatható.
A kölcsönkérelemben több megvalósítási helyszín is szerepelhet, azzal, hogy minden megvalósítási helyszín külön önálló projektnek számít. Minden megvalósítási helyszín tekintetében külön kerül vizsgálásra az alábbi szempontok szerinti vissza nem térítendő arány mértéke és a támogatásintenzitási korlátnak való megfelelés.

A teljes projektre az állami támogatási szabályok szerinti maximális támogatási intenzitás érvényesíthető, amely a támogatott régiókban nagyvállalatok esetén 35%, középvállalatok esetén 55%, kis- és mikrovállalkozások esetén pedig 65% lehet az ÁCSR 36a. cikke szerint (a támogatási intenzitásba a kedvezményes kamatozású kölcsön támogatástartalma is beleszámítandó).
A hitelprogram keretösszegén belül a vissza nem térítendő rész nem haladhatja meg a kedvezményes kamatozású kölcsön részét.
A vissza nem térítendő támogatás jogosultságának ellenőrzésére, azaz az eredményességmérésre a projektmegvalósítást követően, de legkésőbb a türelmi idő lejáratát megelőző 60. napig benyújtott dokumentumok alapján a türelmi idő lejáratát megelőző 30. napig kerül sor az eredményességi kritérium5 vizsgálatával.

Kölcsön devizaneme: magyar forint (HUF)

Kölcsönkérelmek benyújtása
Ugyanazon kölcsönigénylő ezen hitelprogram keretében egy kölcsönkérelmet nyújthat be. A kölcsönkérelemben több megvalósítási helyszín is szerepelhet, azzal, hogy minden megvalósítási helyszín külön önálló projektnek számít és az 1. számú mellékletben kijelölt járásonként csak egy töltőállomás létesítése támogatható.
A kölcsönt kizárólag a kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a kölcsönkérelem nem fogadható be.
A kölcsönkérelem közvetlenül az MFB Zrt. Ügyfélszolgálatán személyesen nyújtható be a 1051 Budapest, Nádor utca 31. cím alatt.
A hitelprogram keretében 2024. augusztus 1. és 2025. március 31. között lehet kölcsönkérelmet benyújtani.

Saját forrás
A saját forrás elvárt mértéke projektenként egyedileg kerül meghatározásra az alkalmazandó állami támogatási szabályokra tekintettel, de minimum a projekt elszámolható költségének 10%-a. A kölcsön folyósításhoz a saját forrás összegének felhasználását vagy megelőlegezését
(elköltését) is igazolni szükséges.

Kamat a türelmi idő alatt és a türelmi időt követően:  0% / év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
Szerződésmódosítási díj: Nem kerül felszámításra.

Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 év, amely a Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legalább 6 hónap, de legfeljebb 24 hónap. Indokolt esetben legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítható.
Türelmi idő A rendelkezésre tartás végétől számított legalább 6 hónap, legfeljebb 12 hónap.
Projekt megvalósítási határideje: A projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg történő befejezését) a kölcsönszerződés megkötést követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben egy alkalommal további legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.

Kölcsönigénylők köre
A hitelprogram keretében támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó vállalkozások, illetve önkormányzati, vagy állami tulajdonú vállalkozások (közszektorbeli intézmények), melyek

 • rendelkeznek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott érvényes elektromos gépjármű töltőállomás üzemeltetői engedéllyel és
 • vállalást tesznek az 1. számú mellékletben kijelölt járásokban történő legalább 1 db elektromos töltőállomás létesítésére (ezen kijelölt járásokban egyetlen projekt támogatható járásonként)

Támogatásban az a vállalkozás részesülhet, amely, vagy amelynek legalább 51%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, vagy amely legalább 51%-os állami, vagy önkormányzati tulajdonban van.

Az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele
Jogi forma: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok.
A hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek kölcsönt.

Projekt megvalósítási helye
Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a kölcsön felhasználására Magyarország területén, Budapesten kívül kerül sor. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye. A kölcsönkérelemben több megvalósítási helyszín is szerepelhet azzal, hogy az 1. számú mellékletben megjelölt járások valamelyikében legalább 1 db töltőállomás létesítése szükséges.
A projekt megvalósításának helyszíne a kölcsönigénylő vállalkozás bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet, ahol a kölcsön futamideje alatt a végső kedvezményezettnek gazdasági tevékenységet kell folytatnia. A megvalósítási helyszínnek a kölcsönkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban. Kivételt képezhet azon telephely, illetve fióktelep, amely a hitelprogram földrajzi fókuszában elhelyezkedő MEKH villamos-ipari engedélyben megjelölt elektromos gépjármű töltőállomás megvalósítási helyszínek, melyek állami/önkormányzati tulajdonban, vagy állami/önkormányzati tulajdonú/fenntartású intézményben vannak, és/vagy az ingatlan tulajdonosa igazoltan nem járult hozzá a bejegyzéshez a megvalósítási helyszínen.
Az 1. számú mellékletben kijelölt járások esetén egyazon járási közigazgatási határon belül kizárólag egyetlen projekt támogatható! A projektek kiválasztása ebből a szempontból a hiteligény beérkezésének sorrendjében történik.

Támogatható tevékenységek bemutatása
Minden kölcsönigénylőnek kötelező legalább 1 db töltőállomás létesítése az 1. számú mellékletben szereplő megjelölt járások valamelyikében.
A támogatható elektromos töltőállomások műszaki elvárásait azok földrajzi elhelyezkedése határozza meg (végső kedvezményezettenként több projekthelyszín is támogatható):

Támogatható tevékenységek bemutatása
Minden kölcsönigénylőnek kötelező legalább 1 db töltőállomás létesítése az 1. számú mellékletben szereplő megjelölt járások valamelyikében.
A támogatható elektromos töltőállomások műszaki elvárásait azok földrajzi elhelyezkedése határozza meg (végső kedvezményezettenként több projekthelyszín is támogatható):

 1. Amennyiben a tervezett elektromos töltőállomás a TEN-T törzshálózaton vagy a TEN-T törzshálózathoz tartozó közút legközelebbi kijáratától számított 3 km-es közúti távolságon belül helyezkedik el:
  1. könnyűgépjárművek töltésére alkalmas elektromos töltőállomások, melyeken a töltőpontok összesített kimenő teljesítménye legalább 600 kW és tartalmaz két olyan elektromos töltőpontot, melyek egyedi kimenő teljesítménye eléri, vagy meghaladja a 150 kW-ot és minden további újonnan telepített elektromos töltőpont egyedi kimenő teljesítménye eléri vagy meghaladja az 50 kW-ot
  2. nehézgépjárművek töltésére (is) alkalmas elektromos töltőállomások, melyek összesített kimenő teljesítménye legalább 2800 kW és tartalmaz két olyan nehézgépjárművek töltésére alkalmas elektromos töltőpontot, melyek egyedi kimenő teljesítménye eléri, vagy meghaladja a 350 kW-ot és minden további újonnan telepített elektromos töltőpont egyedi kimenő teljesítménye eléri vagy meghaladja az 50 kW-ot.
 2. Amennyiben a tervezett elektromos töltőállomás a TEN-T átfogó hálózaton vagy a TEN-T átfogó hálózathoz tartozó közút legközelebbi kijáratától számított 3 km-es közúti távolságon belül helyezkedik el:
  1. könnyűgépjárművek töltésére alkalmas elektromos töltőállomások, melyeken a töltőpontok összesített kimenő teljesítménye legalább 300 kW és tartalmaz egy olyan elektromos töltőpontot, aminek egyedi kimenő teljesítménye eléri vagy meghaladja a 150 kW-ot és minden további újonnan telepített elektromos töltőpont egyedi kimenő teljesítménye eléri vagy meghaladja az 50 kW-ot
  2. nehézgépjárművek töltésére (is) alkalmas elektromos töltőállomások, melyek összesített kimenő teljesítménye legalább 1400 kW és tartalmaz egy olyan nehézgépjárművek töltésére alkalmas elektromos töltőpontot, aminek egyedi kimenő teljesítménye eléri, vagy meghaladja a 350 kW-ot és minden további újonnan telepített elektromos töltőpont egyedi kimenő teljesítménye eléri vagy meghaladja az 50 kW-ot
 3. Amennyiben a tervezett elektromos töltőállomás az 1315/2013/EU rendelet 3. cikkének p) pontjában meghatározott városi csomópontban helyezkedik el: nehézgépjárművek töltésére (is) alkalmas elektromos töltőállomások, melyek összteljesítménye legalább 900 kW és minden töltőpont egyedi kimenő teljesítménye eléri vagy meghaladja a 150 kW-ot
 4. Minden egyéb esetben (fenti földrajzi esetek kizárhatósága esetén): könnyűgépjárművek töltésére alkalmas elektromos töltőállomások, melyen minden újonnan telepített töltőpont egyedi kimenő teljesítménye eléri vagy meghaladja az 50 kW-ot.

Az elszámolható költségek köre a következő:

 • elektromos töltőberendezés beszerzése (kötelező tevékenység);
 • közvetlen villamosenergia-hálózati csatlakozási díj;
 • töltőhely kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek (tervezés, parkoló kialakítása/felfestése, táblák legyártása, elhelyezése, betonozási munkák stb.)
 • megújuló villamosenergia-termelő kapacitás telepítése és visszwatt védelem kialakítása
 • villamosenergia-tároló telepítése.