palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj

Pannonia ösztöndíj

A Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíjösztöndíj a nemzetközi hallgatói mobilitások megvalósítására a világ legrangosabb felsőoktatási intézményeibe a legkiválóbb tehetségeink képességeinek és tudásának kiaknázására nyújt lehetőséget.  Célja a legkiemelkedőbb tehetségek kimagasló anyagi és szakmai támogatása, különösen a STEM+ területeken [természettudomány, műszaki, informatikai, agrár-, orvos- és egészségtudomány területen (együttesen: STEM+)].

Pályázat benyújtására jogosultak

 1. a beadás évében legalább a 17. és legfeljebb a 24. életévét betöltő, kiemelkedően tehetséges fiatalok, akik elsősorban
 2. Magyarországon, illetve a szomszédos országokban középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő, aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik ezenfelül megvalósítják az alábbi általános követelményeket:
  1. képességeik és tudásuk alapján alap- vagy mesterképzésre felvételt nyertek, vagy felvételi eljárásban vesznek részt a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények egyikébe;
  2. tanulmányi eredményeik miatt példaképként szolgálhatnak;
  3. vállalják, hogy a Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj kommunikációjával kapcsolatos tevékenységben, valamint rendezvényein részt vesznek;
  4. vállalják, hogy a célintézményben egy szemeszterben legalább húsz (20), egy trimeszterben legalább tizenöt (15) sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet megszereznek, vagy ezekkel azonos óraszámot teljesítenek;
  5. vállalják, hogy – amennyiben működik ilyen – részt vesznek a célintézmény magyar hallgatói szervezetének munkájában, és Magyarország külképviseletével kapcsolatot tartanak;
  6. tudásuk, tapasztalataik Magyarország számára történő hasznosulása jegyében – nem teljesítés esetén visszafizetési kötelezettség terhe mellett – a Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj támogatás elnyerésekor a jelen pályázatban érintett külföldi tanulmányaikat követő öt éven – ennél hosszabb időtartamú támogatás esetén tíz éven – belül az általuk Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt tartanak fenn, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatnak.

Pályázati kategóriák

Az Ösztöndíj elnyerésére az alábbi kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
– az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók a tanulás és a tanulással együtt járó lakhatási, megélhetési költségek fedezése.

Benyújtható pályázatok száma: egy pályázatban egy egyetemen, egy szakon való részvétel pályázható, illetve egy Pályázó legfeljebb egy (1) pályázatot nyújthat be.

Támogatási időszak: 2024/2025-es tanév

Díjazás
A díjazás az ösztöndíjas fiatal további szakmai fejlődéséhez ösztöndíj formájában történő anyagi hozzájárulás.
A legjobbnak ítélt pályázatok benyújtói „Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj”-ban részesülnek.

A díjazottak száma és a rendelkezésre álló keretösszeg
A díjazottak száma tervezetten legalább 12 és legfeljebb 20 fő. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló összesített pályázati keretösszeg 400.000.000,- Ft.

A támogatás formája és mértéke

A pályázaton az alábbi támogatási keretösszegekre lehet pályázni:

 • Európai Unió tagállamának felsőoktatási intézménye: legfeljebb 14 M Ft/tanév;
 • Nem európai uniós európai állam felsőoktatási intézménye: legfeljebb 23 M Ft/tanév;
 • Észak-amerikai felsőoktatási intézmény: legfeljebb 28 M Ft/tanév;
 • Ázsiai és a csendes-óceáni térségbeli felsőoktatási intézmény: legfeljebb 17 M Ft/tanév.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában, ösztöndíjként kerül biztosításra.
A pályázathoz saját forrás bemutatása és biztosítása nem szükséges, ám a Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen pályázaton elnyert támogatáson túl – szükség esetén – megteremti a külföldi felsőoktatási intézményben való tanulás és tanulással együtt járó lakhatási, megélhetési költségek fedezetét.

A támogatási keretösszeg felhasználása és annak igazolása
A nyertesek számára rendelkezésre bocsátott összeg olyan pénzbeli támogatás, amelyet kötelezően a tanulási és a tanulással együtt járó lakhatási, megélhetési költségek fedezésére kell fordítani a pályázat által szabott, alábbi feltételek figyelembevételével.

A pályázatban az alábbi költségek tervezhetők:

 • tandíj;
 • szállás;
 • megélhetési költségek;
 • diákvízum;
 • utazási költség;
 • tankönyvek / kották;
 • nemzetközi nyelvvizsga költsége;
 • egészségügyi biztosítás;
 • tudományos konferencia / terepgyakorlat / nemzetközi művészeti verseny részvételi díja;
 • tudományos konferencia / terepgyakorlat / nemzetközi művészeti verseny utazási díja.

Letölthető dokumentum

Pannónia Tehetségprogram Ösztöndíj

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 21. 23:59

A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani a palyazat.tpf.hu online pályázatkezelő felületen, valamint további információ is ezen a helyen érhető el.