palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nyílászáró felújítási pályázat magánszemélyek részére – Budapest Erzsébetváros

ablakok

Magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatás az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban és többségben lakás rendeltetésű ingatlanokban meglévő lakások nyílászáróinak felújításához az Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek támogatására.

Rendelkezésre álló pénzügyi keret: 100 millió forint.

A pályázat célja, hogy Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek részére az épített környezet funkcióiból, használatából eredő káros környezeti hatásokat csillapítsa, különösen a zajártalmat a homlokzati ablakok utólagos hangszigetelésével, cseréjével, egyúttal az ablakok hőszigetelő képességét növelje, ami által a pályázó energia költséget takaríthat meg, továbbá az eredeti építészeti karakter védelme és megőrzése.

A pályázat keretén belül műanyag nyílászáró kizárólag a közterületről nem látható homlokzatokon megengedett az épület karakterének figyelembe vételével az eredeti nyílászárók osztásával és színezésével megegyező módon helyezhető el. A védelem alatt álló épület (műemléki védelem, fővárosi, vagy helyi védett épület) esetén műanyag nyílászáró a belső udvari homlokzatokon sem megengedett! Védett épület esetén amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében a nyílászáró felújítása/cseréje engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységnek minősül, úgy annak beszerzése a Pályázó kötelessége a kivitelezési munka megkezdése előtt.

Támogatás mértéke és módja

 1. A felújítási munkáknál a támogatás odaítélésénél figyelembe vehető fontossági sorrend, melytől a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján az értékelést végző Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda, mint szakiroda eltérhet:
  1. az ablakok hőszigetelő képességének növelése, ami által a Pályázó energia költséget takaríthat meg;

  2. az eredeti építészeti karakter védelme és megőrzése.

A Bizottsági döntés előkészítése során a nyílászárók kialakítása-, osztása-, színe Főépítészi vélemény alapján – az érintett homlokzati megjelenés figyelembe vételével – kerül megállapításra, mely az eredeti kialakítástól-, osztástól-, színtől eltérhet.

 1. Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal lehet pályázni. 1 naptári évben 1 magánszemély 1 ingatlannal nyújthat be pályázatot ebben a kategóriában.

 2. A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egyéb pályázaton való részvételt.

 3. A támogatás odaítélésének ill. kifizetésének feltétele, hogy a felújított ill. új nyílászáró, a felújítási munka eredményeként korszerűsödjön.

 4. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet a munka elvégzését követően a benyújtott elszámolás alapján utófinanszírozás keretén belül – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – folyósíthat az Önkormányzat a Pályázó részére.

 5. A ténylegesen kifizethető támogatás mértéke

  • fa nyílászáró esetén: nem lehet több a Bizottság által megítélt összegnél, sem az elszámolás során benyújtott számla összegének 60%-ánál;
  • műanyag nyílászáró esetén: nem lehet több a Bizottság által megítélt összegnél, sem az elszámolás során benyújtott számla összegének 40%-ánál;
 1. Az egy lakásra jutó támogatás mértéke 1 évben maximum 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint, de fa nyílászáró esetén; legfeljebb a számlával igazolt bekerülési költség 60%-a, illetve műanyag nyílászáró esetén legfeljebb a számlával igazolt bekerülési költség 40%-a lehet.

 2. Műanyag nyílászárók elhelyezése csak a közterületről nem látható homlokzatokon megengedett a II. fejezetben részletezettek szerint, azonban az eredeti (fa) nyílászárók visszaállítására kell törekedni. A nyílászárók felújítása, ill. cseréje során az épület eredeti (meglévő) nyílászáróival azonos formákat, osztásokat és színeket kell alkalmazni.

 3. Örökségvédelemmel érintett ingatlanok esetében – egyedi műemléken, értékleltárban nyilvántartott műemléki értéken, fővárosi, vagy helyi védett épület esetén a nyílászárók felújítását, cseréjét, a mindenkori jogszabályok szerinti, illetékes hatósággal előzetesen egyeztetni kell.

  Védelem alatt nem álló épületek esetén közterületről látható nyílászáró csak az eredetivel megegyező osztással és színezéssel megegyező módon újítható fel/cserélhető. Belső udvari nyílászáró eredetitől színezéstől/osztástól eltérő kialakítása esetén a belső udvarra néző már meglévő nyílászárók kialakításához igazodni szükséges. Az eltérés belső udvari fotódokumentációval igazolandó.

 4. A szerkezetileg elkülönülő nyílászárókra (azaz falnyílásonként) külön-külön jár az I., II. illetve a III. és IV. táblázatokban foglalt támogatás. Az egy falnyílásban egymás mellé illetve fölé épített nyílászáróelemek a támogatás szempontjából egy nyílászárónak tekintendők (az erkélyajtó és ablak(ok) egy falnyílásba épített elemeit kivéve) elemeire külön támogatás (pl. az ajtó fölötti felülvilágító ablakra) nem adható.

  Az I-IV. táblázatokban meghatározott méreteket nyílászárók esetén a falköztávolság (falnyílás) lemérésével kell meghatározni, melybe a tokszerkezet is beleszámít.

  Az egy falnyílásba épített erkélyajtó és ablak(ok) külön-külön szerkezetnek (nyílászárónak) minősülnek, a támogatás méretéke az I-IV. táblázatokban meghatározottak alapján számítandó.

 5. A modern, légzárást biztosító nyílászárók elhelyezése esetén a közművekkel való előzetes egyeztetés kötelező (különösen azon helyiségek nyílászáróinak tekintetében, amelyben nyílt égésterű gázfogyasztó készülék van, az ablakba önszabályozó szellőző elem beépítése ügyében).

 6. A jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban. Ptk.), valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 7. Pályázó a pályázat benyújtásával egyidőben tudomásul veszi a jelen fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és azt, hogy a fenti figyelmeztetéseknek nem megfelelő pályázat automatikusan érvénytelennek minősül.

A pályázatok benyújtásának módja: papír alapon egy példányban a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin-, postai úton egy példányban a Főépítészi és Vagyongazdálkodási Irodának (1076 Budapest, Garay u. 5.) címezve-, vagy elektronikus úton e-papíron keresztül az VI. fejezet 1) pontjában előírtak szerint.

Pályázati kiírás elérhetősége: Nyílászáró felújítási pályázat magánszemélyek részére – Budapest Erzsébetváros

A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak: 2024. március 01-től 2024. szeptember 15.-ig.