palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Értékgazdag Település cím pályázat

Értékgazdag település pályázatA Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító konzorcium tagjai, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi szakállamtitkársága, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat pályázatot hirdet önkormányzatok számára az Értékgazdag Település cím elnyerésére! A címet az értékeire, azok megőrzésére, bemutatására, népszerűsítésére, fenntartható hasznosítására gondot fordító települések nyerhetik el, lélekszám szerint több kategóriában.


A pályázat háttere: Magyarország tájai, természeti és kulturális kincsei mindannyiunk közös öröksége. Mégis nagyon kevesen ismerik és érzik magukénak őket. A természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi törvény hatálya alá eső kulturális és természeti kincsek mellett még számos olyan tájérték található az országban, amely fontos eleme a tájnak, helyi környezetnek, a kőkeresztektől kezdve a helyi emlékműveken, facsoportokon át a gémeskutakig. Ezek száma jóval meghaladja a jogszabály alapján védett értékekét – országosan mintegy 100 ezerre becsülhető –, ám a változó gazdasági környezet és a védelem hiánya miatt ez a szám rohamosan csökken.
A Norvég Alap által támogatott Tájérték Kataszter (TÉKA) egyedülálló módon több kormányzati szerv együttműködésében végzi a táji értékek felmérését, nyilvántartásba vételét és ezen keresztül megőrzését, illetve a táji értékekkel kapcsolatos információkat szakembereknek és érdeklődőknek tervezi szolgáltatni. A TÉKA lehetőséget kínál egyének és Internethez kötődő közösségek számára a saját táji felfedezések, adatok feltöltésére is.
Az elkészítendő adatbázis tartalmazza a táj természeti és kulturális örökségeit, integrálva a konzorciumi partnerek meglévő adatait és az új terepi felmérések eredményeit, a civil társadalom helyi ismeretének és erőforrásainak bevonásával.
A létrejövő adatbázisból megtudhatjuk például, hogy utazásaink során hol, mit érdemes megnézni és magunk is feltölthetjük az általunk felfedezett értékeket. A szakemberek, önkormányzatok a tervezett szolgáltatások keretében elengedhetetlen információkhoz juthatnak például a települések fejlesztési, rendezési terveinek elkészítéséhez.
A projekt hosszú távú célja, hogy megteremtse egy olyan szélesebb együttműködés kereteit a szakmák érintett képviselői és a civilek, helyi lakosok között, amelynek révén folyamatosan biztosíthatóvá válik a tájértékek adatainak
gyűjtése, rendszerezése, szolgáltatása, publikálása. Cél továbbá a tájvédelmi az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt kulturális örökségvédelmi tevékenység jelentőségének megértetése a köztudatban.
Összességében a projekt legfontosabb eredménye, hogy létrejön a tájképi, természeti és kulturális táji értékeket közvetítő TÉKA adatbázis és a hozzákapcsolódó együttműködési rendszer, amelynek működése révén a döntéshozók, szakértők és a civilek számára különböző szinten hozzáférhetővé, megismerhetővé válnak a tájjal kapcsolatos kulturális és természeti értékek, növelve ezzel a helyi identitástudatot, a helyi környezet és kultúra iránti felelősséget és elősegítve a helyi és regionális értékekre alapozott fejlesztéseket. Mindezen célok és várt eredmények elérése érdekében hirdeti meg a TÉKAkonzorcium az „Értékgazdag Település” díjért folyó pályázatát.

A pályázat célja
A pályázat meghirdetésével a TÉKA-konzorcium célja az önkormányzatok ösztönzése a településükön található épített, természeti és kulturális értékek számba vételére, bemutatására, népszerűsítésére, valamint hogy gondot fordítsanak ezen értékek megőrzésére, fenntartható hasznosítására. Mindezen tevékenységek megvalósítása során pedig építsenek a települési közösségben rejlő erőforrásokra, a helyi lakosságra, társadalmi és civil kapcsolatokra, együttműködésekre. A pályázat célja továbbá a helyi identitástudat, a helyi környezet és kultúra iránti felelősségvállalás erősítése, valamint annak elősegítése, hogy a tervezett fejlesztések minél inkább a helyi és regionális értékekre alapozottan valósuljanak meg.

Mi a tájérték?
Tájértéknek nevezünk minden, az adott tájra jellemző természeti értéket, képződményt vagy ember által létrehozott tájalkotó elemet – beleértve a régészeti, építészeti értékeket, műemlékeket, védett természeti értékeket. (Sőt tágabb értelemben az olyan gazdálkodási módot, gondolati képződményeket is, mint a néphagyományok vagy legendák –, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.)

Az Értékgazdag Település pályázatban figyelembe veendő tájértékek:

Kultúrtörténeti értékek:

 • Településsel kapcsolatos egyedi tájérték: épület, építmény, park (pl.: kúria, lakóház, harangláb, határkő, erőd, kastélykert, emlékliget)
 • Közlekedéssel kapcsolatos egyedi tájérték (pl.:út, mélyút, útmenti fasor)
 • Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték (pl.: majorság, pince, halastó, táró, malom)
 • Történelmi eseménnyel vagy személlyel kapcsolatos egyedi tájérték (pl.: emlékmű, emléktábla, sírmező)

Természeti képződmények

 • Biológiai egyedi tájértékek (pl.: fák, facsoport, gyepsáv)
 • Földrajztudományi (földtudományi) egyedi tájérték (pl.: földtani képződmény, sziklaalakzat, morotvák, dolinató)
 • Esztétikai tájértékek (pl.: kilátópontok, egyedi látványképek, utcakép

Minden olyan épített vagy természetes objektum, amit a fenti felsorolás nem tartalmaz, de a helyi köztudat értékként tart számon.

Ki pályázhat? A pályázaton helyi (települési) önkormányzatok vehetnek részt.

Mit tartalmazzon a pályázat?
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a település tájértékeit bemutató videó (legfeljebb 5 perc) vagy diavetítés (slide show) – Ajánlott olyan,legfeljebb 5 perces rövidfilm benyújtása, amely akár a televízióban, akár az internetes videomegosztókon terjesztve mindenki számára egyértelművé teszi a település vonzerőit, értékeit, a település ezzel kapcsolatos aktivitását. Esetleg javasolt helyi kötődésű, széles körben ismert, közkedvelt, tekintélynek örvendő személyiségek közreműködésének igénybe vétele.
 • a település egyedi tájérték kataszterének vagy, ha ezzel nem rendelkezik a település közigazgatási területén található tájértékeknek a bemutatása az önkormányzati (ha nincs önálló honlapja, egyéb partneri) honlapon (Amennyiben szüksége van a pályázónak táji értékekkel kapcsolatos információkra a TÉKA-konzorcium segítséget tud nyújtani az önkormányzatok számára a rendelkezésre álló adatokkal kapcsolatosan.);
 • helyi szereplők együttműködésére épülő – köztük lehetőleg az Országos Értékvadászat versenyben (lásd a www.tajertektar.hu oldalon) részt vett csapatok  munkáira is támaszkodó – valamint lehetőleg a település értékeinek népszerűsítését vállaló ismert személyeket és az értékek megőrzésében résztvevő személyeket, közösségeket is bevonó, tájfejlesztési, értékvédelmi, értékteremtő program összefoglalója max. 5 oldalon a II. mellékletben megadott szempontokat érintve.
 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap

Milyen formában kell beadni a pályázatot?
A kitöltött pályázati űrlapot, valamint a tájfejlesztési, értékvédelmi, értékteremtő program összefoglalóját, a diavetítést vagy a videó-bemutatót elektronikusan – a www.tajertektar.hu honlapra feltöltve – kell benyújtani.

A benyújtás módja
A pályázatok beadásának (feltöltésnek) határideje: 2010. szeptember 13. déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása
A bírálóbizottság csak a meghatározott feltételek szerint, határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

A „Értékgazdag Település” díj három kategóriában adományozható:

 • 1. kategória (0-10.000 fős lélekszámú települések)
 • 2. kategória (10.000-40.000 fő közötti lélekszámú települések)
 • 3. kategóriában (40.000 főnél nagyobb lélekszámú települések)

A TÉKA Díj nyerteseiről a TÉKA-konzorcium tagjainak delegáltjaiból álló szakmai bizottság dönt. A bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik. Általános szabályként a legmagasabb pontszámot elért pályázat kerül elismerésre. Közönségdíjra interneten keresztül lehet szavazni, szintén a fenti három településkategóriában. A szavazás a www.tajertektar.hu címre feltöltött videók, illetve diavetítések alapján történik. TÉKA-konzorcium fenntartja a lehetőséget különdíj odaítélésére.

Mivel jár az elismerés?
A díj nyertesei (kategóriánként 1 település) országos médianyilvánosság mellett plakettet és oklevelet kapnak. Emellett jogosulttá válnak a település határán az „Értékgazdag település” tábla elhelyezésére, amely táblának az országosan egyeztetett és elfogadott tervét a TÉKA-konzorcium biztosítja, kihelyezésben együttműködik a nyertesekkel. A nem nyertes résztvevő, minden feltételt teljesítő önkormányzatok oklevelet kapnak.
Az elismerések a nyilvános ünnepség keretében kapják meg a győztesek. Ennek időpontjáról az elismerésben részesülő pályázók külön értesítést kapnak. Az akcióban résztvevők hozzájárulnak hazánk természeti és kulturális értékeinek számbavételéhez és megőrzésükhöz. A benyújtott adatok és információk – ellenőrzést követően – bekerülhetnek a TÉKA országos adatbázisába, ezzel is növelve a térség vonzerejét.

A beadott pályázati anyagokat a kiíró szervezet(ek) külön engedély nélkül, a szerzőkre (pályázókra) történő hivatkozással felhasználhatja a TÉKA és a tájértékek népszerűsítését célzó kommunikációs anyagokban vagy egyéb, a TÉKAhoz, illetve a projekthez kapcsolódó publikációkban, tevékenységekben.

További információ
A pályázati felhívás olvasható a TÉKA weboldalán (www.tajertektar.hu) a Értékgazdag Település díj menüpont alatt. A díjjal kapcsolatban érdeklődni dr. Szilvácsku Zsolt, TÉKA projekt szakértőjénél (Budapesti Corvinus Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, TÉKA Projektiroda), az alábbi elérhetőségen: zsolt.szilvacsku@uni-corvinus.hu vagy a teka@uni-corvinus.hu címeken lehet.

Letölthető dokumentum

A teljes pályázati dokumentáció

Forrás: http://www.tajertektar.hu