palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása

oka pályázatAz Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTP-OKA-XII kódszámú a felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása” című pályázat. A pályázat előzménye az 1120/2009. Kormányhatározat III.4. és III.5. pontja, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek programjának kidolgozására.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként jelöli meg:

 1. A tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
 2. A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,
 3. Egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
 4. A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,
 5. A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
 6. A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását.

Jelen pályázati kiírás hozzá kíván járulni a 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek sikeres megszervezéséhez és megvalósításához, valamint a középiskolák és felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítéséhez.

A pályázat szakmai indoklása

A tehetséggondozásnak komplexnek és személyesnek kell lennie, tehát az iskola pusztán önmagában, megfelelő szakmai alapokon álló, folyamatos és személyre szabott tehetséggondozó gyakorlat nélkül nem tekinthető tehetséggondozási formának. Ideális esetben a mindennapi oktatásba beépülve jelennek meg azok az elemek, amelyek a legkülönfélébb tehetségeknek is megfelelnek, de nagyon sokszor ilyen jellegű gazdagító programokra csak elkülönített, vagy speciális formában van lehetőség.
A tehetséggondozó programok meghatározó eleme a mentorálás, ami lényegét tekintve egy olyan személyes jellegű segítségnyújtási forma, amelyre sok esetben „elkülönítetten” lehet sort keríteni. További fontos eleme még a tehetség ígéretek pályaorientációja, életpálya támogatása, életpálya kísérése.
A középiskolákban felkutatott tehetséges fiatalok mentorálásának, pályaorientációban való segítésének kiváló kerete lehet egy-egy, a régióban (megyében) található felsőoktatási intézmény által – kifejezetten erre a célra – szervezett tehetségműhely, amelyben a továbbtanulás előtt álló tehetséges gyerekekkel fel tudják venni a kapcsolatot, komplex módon fejleszteni tudják ezen fiatalok szakirányú kompetenciáit, és egyben egyfajta mentori kapcsolatba lépnek velük. Ezért az Oktatásért Közalapítvány pályázati kiírást jelentet meg a felsőoktatási intézmények által középiskolás fiatalok számára szervezett tehetségműhelyek számára.

A pályázat célja

Támogatni a 11-12. évfolyamos középiskolai tehetségígéretek felkutatását, az egyetemekkel, főiskolákkal, professzionális kutatóhelyekkel való kapcsolatfelvételt.
Pénzügyi segítséget nyújtani a 2010/2011-es tanévben létrejövő, vagy már meglévő olyan regionális (megyénként legalább egy) tehetségműhelyek szervezéséhez és működéséhez, melyek keretében a résztvevők megismerkedhetnek az aktuális tudományos problémákkal, és megkezdhetik az önálló alkotó munkát.
Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek bevonásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.
A tehetség műhely kereteiben megvalósítandó komplex fejlesztési program biztosítása a tehetség számára.

A pályázók köre
Az 1993. évi LXXX törvényben leírt felsőoktatási intézmények, vagy annak keretén belül működő kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezek alapítványai pályázhatnak. A pályázó kizárólag jogi személy lehet.

A programba a pályázónak a régiójában fellelhető középiskolákban tanuló, az adott területen kimagasló tehetséget mutató 11-12. évfolyamos diákokat kell bevonnia. A beválogatáshoz az ún. Tehetségpontok segítséget nyújtanak (lásd www.tehetsegpont.hu).

A pályázat kritériumai
A pályázatot kizárólag (11-12. évfolyamos) középiskolai korosztály számára kidolgozott programmal lehet benyújtani.
A pályázatot a tehetségműhely programjára és ehhez kapcsolódó kiadásokra lehet benyújtani.
2010/2011-es tanévre a tehetségműhelynek legalább 60 órás programmal kell rendelkeznie.
A tehetségműhelybe bevonni kívánt tanulók száma 15-20 fő lehet.
A tehetséggondozást végző szakemberek a felsőoktatási intézmény, vagy az ahhoz kapcsolódó szervezet oktatói, (esetleg hallgatói) lehetnek.
Egy pályázat során egy tehetségműhely programjára lehet a pályázatot benyújtani.
A támogatott tehetségműhelyeket a felsőoktatási intézményeknek a megyében található gimnáziumokkal, szakközépiskolákkal, illetve a tehetségpontokkal ismertetnie kell. A középfokú intézmények és a tehetségpontok feladata a tehetséges fiatalok felkeresése, programba való ajánlása.
A tehetségműhelyekbe történő bekerülést bizonyos – a pályázatban ismertetett – beválogatási eljáráshoz kell kötni, amelynek elsősorban nem a tárgyi ismeretet, hanem a tehetség felismerését kell szolgálnia.
A tehetségműhelyekben való részvétel a felvételt nyert diákok számára ingyenes.
A régióból beutazó diákok utazási költségének támogatása.
Azok a szervezetek, amelyek az NTP-OKA I., II., III., II-1 pályázatokban kaptak támogatást, ugyanazzal a projekttel (tanulók körével) nem pályázhatnak.

Pályázat tartalmi követelményei

 • A Pályázó szervezet rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi tehetséggondozó tevékenységre, középiskolákkal való együttműködésére.
 • A tehetségműhely tevékenységének bemutatása.
 • A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, a célzott tehetségígéretek körének, a beválogatás módszereinek, az egyéni fejlesztési tervek, módszertanának bemutatása.
 • A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefoglaló jellemzése (életkoruk, milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek).
 • Tehetségműhely minimum 60 órás programjának és időkeret felosztásának (óraterv, havi lebontású ütemterv), valamint a megvalósítás helyszínének, körülményeinek részletes bemutatása, az alábbiakat is figyelembe véve:

A programok célja legyen a tehetséges gyerekek egész személyiségének  komplex fejlesztése (tehát nem kizárólag az ismeretek növelése, vagy a versenyeztetés, a versenyekre való felkészítés), a képességek, a kreativitás, a motiváció, a szociális –együttműködési képességek fejlesztése.

A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése.
A tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.).
Megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal).
Tehetségműhely működési rendje(egyfajta SZMSZ)
A tehetséggondozást végző, abba bevonni kívánt szakemberek bemutatása.
Az várható eredmények, azok mérésének leírása.
A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek.

Rendelkezésre álló forrás: összesen 25.000.000 Ft.

A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:

 • Személyi kiadások (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, esetmegbeszélések, a foglalkozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők honorálására).
 • Szolgáltatások költsége (pl. tanulók, szakemberek utazása, szakemberek/előadók díjazása, múzeumbelépők, bérleti díjak, stb.)
 • A Pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl. egyéni tanácsadás, tanulók pszichológiai vizsgálata/mérése a program befejezését követően, terembérleti díjhoz hozzájárulás, stb.)
 • Dologi kiadások, amelyek a foglalkozások megtartását garantálják:
 • A foglalkozásokhoz szükséges anyagok vásárlása
 • A foglalkozások megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100 ezer forintot.
 • Fejlesztő, kísérleti eszközök vásárlása.
 • A tervezett program megvalósításához szükséges anyagköltségek.

A Pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

Pénzügyi feltételek

Pályázható maximum: 1.000.000 Ft

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelyet előfinanszírozással, tételes utólagos elszámolás mellett nyújt a közalapítvány.
A támogatás összege a pályázat elszámolható összes költségének 100%-a, önrész nem szükséges.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!
A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.

Pályázat formai követelményei

Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).
A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal (megadott formátum).
Pályázati Program a VI. pontban leírtak szerint az alábbi címekkel:

 1. Pályázó szervezet tehetséggondozó munkájának rövid bemutatása
 2. A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, módszertanának bemutatása
 3. A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefogó jellemzése
 4. A tehetséggondozó műhely 60 órás programjának részletes bemutatása
 5. A tehetséggondozást végző szakemberek bemutatása
 6. A várható eredmények, azok mérésének leírása
 7. A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek

Tehetségműhely Munkaterve

 • A tehetséggondozást végző szakemberek önéletrajza
 • A pályázó alapító okiratának fénymásolata, a vezetők aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
 • A pályázó aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezetők aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
 • Nem költségvetési szerv esetén a pályázó bírósági bejegyzésének fénymásolata, a vezetők aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
 • Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 15. (postabélyegző dátuma)

A pályázatok bírálatának tervezett ideje: 2010. november 30.

A pályázatok megvalósításának ideje:
2010. november 30. – 2011. május 31

A pályázat elszámolásának határideje:
2011. június 30.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • A pályázati program a tartalmi követelményeknek mennyiben felel meg (VI. pont szempontjai), annak szakszerűsége, kidolgozottsága.
 • Költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott.
 • A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.
 • Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül:
 • Nem felel meg a pályázati kiírásnak.
 • A pályázat során valótlan adatot közölnek.
 • Határidő után kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

Pályázati díj
A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft.

Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XII).

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

Pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:
Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, a borítékon tüntessék fel:
NTP-OKA-XII „a felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása” című pályázat

A pályázattal kapcsolatos további információ Nagy-Brozsek Andreánál a 061-235-8055-ös számon, illetve az andrea.brozsek@oktatasert.hu címen kapható.
sz. melléklet

Fogalomtár
Tehetségműhely
Olyan szervezett keretekben működő, a tehetséggondozás témában felkészült szakember-szakemberek irányításával szerveződő csoport, amely képes legalább egy területen az általa kialakított, vagy átvett eljárás alapján, a választott célcsoport sajátosságait figyelembe vevő tehetségsegítő programot kidolgozni és azt eredményesen megvalósítani.
A műhelynek rendelkeznie kell a program eredményeit mérő eljárással.
A műhelyek szervezeti hovatartozás szerint lehetnek a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál regisztrált, akkreditált Tehetségpontok keretében vagy más szervezeti keretben működők.

Tehetségműhely kritériumai
Szervezett keretekben működik (van programja, foglalkozásait rendszeresen megtartja), (személyi, tárgyi dologi) feltételi adottak a működéshez, vagy jelen pályázat folytán kívánja a tárgyi feltételek megteremteni. Dokumentálja a foglalkozásait, van tematikája.
Rendelkezik a tehetséggondozó programban való beválogatás (tehetség felismerés) módszerével.
Adott területen foglalkozik fejlesztéssel, melynek része a személyiségfejlesztés is.
Képes a program kidolgozására/adaptálására és megvalósítására.
Rendelkezik a program eredményességét mérő módszerekkel és ezeket alkalmazza.

Tehetség fogalma, fajtái
A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli féle az elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:
Átlag feletti általános képességek,
Átlagot meghaladó speciális képességek,
Kreativitás,

Feladat iránti elkötelezettség
Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információ feldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken. A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. Eszerint hétféle képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi, mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.

Letölthető dokumentumok
NTP-OKA-XII_koltsegvetes.xls
NTP-OKA_XII_adatlap.doc
NTP-OKA-XII_palyazati_kiiras.doc

Forrás: http://www.oktatasert.hu