palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fogyatékkal élő gyermekek oktatását végző intézmények és tehetséggondozó szervezetek közötti együttműködést segítő pályázat

oka pályázatAz Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának, NTP-OKA-XVI. kódszámú Fogyatékkal élő gyermekek oktatását végző intézmények és tehetséggondozó szervezetek közötti együttműködést segítő pályázata.


A pályázat előzménye
: Az 1120/2009. Kormányhatározat V.4. pontja, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a magyarországi fogyatékossággal élő fiatalok állami, önkormányzati és civil fenntartású intézményeivel, érdekvédelmi és az érintetteket tömörítő szervezeteivel együttműködésben kidolgozott programokra.

Pályázat célja: Jelen pályázat célja a tehetségsegítő szervezetek folyamatos együttműködésének rendszerének kialakítása a fogyatékossággal élő fiatalokkal kapcsolatot tartó állami és civil fenntartású intézményekkel és szervezetekkel. További cél az együttműködés keretében a fogyatékossággal élő (sajátos nevelési igényű) fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítása céljából a 2010/2011-es tanév második félévében újonnan induló, illetve már működő, fogyatékossággal élő fiatalok számára létrehozott tehetségműhelyek munkájának támogatása.

Rendelkezésre álló forrás: Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 26 millió Ft,

A pályázók köre
Hazai jogi személyiséggel rendelkező speciális pedagógiai, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények, ill. konduktív pedagógiai intézmények, illetve azon közoktatási intézmények, amelyeknek ilyen csoportja, tagozata, osztálya van (lásd 1993. évi LXXIX. Törvény 30.§ (2) bekezdés). A Pályázó a pályázat során valamely Tehetségponttal[1] kell együttműködnie.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat leírása

 1. Együttműködés rendszerének kidolgozása: Ki kell dolgozni a Pályázó intézmény és a Tehetségpont közötti szakmai együttműködés szabályait, rendszerét, amely többek között tartalmazza, hogy a Tehetségpont miben segíti a Pályázó intézményében folyó tehetséggondozó munkát. Amennyiben a Pályázó maga Tehetségpont, ebben az esetben a Tehetségműhely[2] és a gyógypedagógia osztály/tagozat/tagintézmény közötti együttműködést kell leírni.
 2. Módszertan és projekt kidolgozás: A pályázat céljának megfelelően a Pályázónak együttműködési megállapodást kell kötnie egy Tehetségponttal (amennyiben a Pályázó maga Tehetségpont, ez nem szükséges) a sajátos nevelési igényű (fogyatékkal élő) gyerekek/fiatalok részére készülő tehetséggondozó tematika, módszertan kidolgozása céljából. A Pályázó a Tehetségponttal közösen kell kidolgozza a módszertant. A módszertannak az alapvetéseken túl konkrét legalább 30 órás tehetségfejlesztő projektet kell tartalmaznia.
 3. Tehetséggondozó műhely kialakítása: A Pályázónak be kell mutatnia a részletes, sajátos nevelési igényű (fogyatékkal élő) gyerekek/fiatalok részére készült tehetséggondozó műhely, vagyis a legalább 30 órás tehetséggondozó projektet annak tárgyi és személyi feltételeivel együtt, amelyre vonatkozó kritériumokat a kiírás VI. pontja tartalmazza. A Pályázónak vállalnia kell az együttműködő szervezettel együtt, hogy támogatás esetén a 2010/2011-es tanév második félévében a tehetséggondozó műhelyt elindítja és a projektet megvalósítja.

A Tehetséggondozó műhely tartalmi követelményei

 1. A Pályázó szervezet rövid bemutatása. Az együttműködő szervezet rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi tehetséggondozó munkájára.
 2. A fogyatékkal élő gyerekek/fiatalok részére készült tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, a célzott tehetségígéretek körének, a beválogatás módszereinek, az egyéni fejlesztési tervek módszertanának bemutatása.
 3. A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefogó jellemzése (életkoruk, fogyatékosságuk, milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek).
 4. Tehetségműhely minimum 30 órás programjának, céljának, eszközeinek, módszereinek és időkeret felosztásának (óraterv), valamint a megvalósítás helyszínének, körülményeinek részletes bemutatása.
 5. Tehetségműhely Munkaterve (havi lebontású ütemterv)
 6. A tehetséggondozást végző, abba bevonni kívánt szakemberek bemutatása.
 7. Az elvárható eredmények, azok mérésének leírása.
 8. A fenntarthatóságra, a programban résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek.

A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre

 1. Személyi kiadások (szabályrendszer kidolgozása, beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, esetmegbeszélések, a foglalkozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők, programvezetők, szabadidő-szervezők honorálására).
 2. Szolgáltatások költsége (pl. tanulók, szakemberek utazása, szakemberek/előadók díjazása, múzeumbelépők, strandbelépők, bérleti díjak, stb.)
 3. A Pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl. egyéni tanácsadás, tanulók pszichológiai vizsgálata/mérése a program befejezését követően, terembérleti díjhoz hozzájárulás, stb.)
  1. Dologi kiadások, amelyek a foglalkozások megtartását garantálják.
  2. A foglalkozásokhoz, szabadidős tevékenységekhez szükséges anyagok vásárlása
  3. A foglalkozások, szabadidős tevékenységekhez megtartásához szükséges kis tárgyi eszközök beszerzése. A Támogató csak indokolt esetben támogatja 100 ezer forintot meghaladó tárgyi eszköz vásárlását.
  4. Fejlesztő játékok, eszközök vásárlása.
  5. A tervezett program megvalósításához szükséges anyagköltségek.

A Pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

Pénzügyi feltételek

 • Az együttműködés szabályaira, rendszerére vonatkozó részletes megállapodás, illetve a módszertan, projekt kidolgozásra igényelhető maximális támogatás: 300.000,- Ft.
 • Legalább 30 órás projekt megvalósításának, a tehetséggondozó műhely kialakításának költségeire igényelhető maximális támogatás: 2.000.000,- Ft.

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelyet előfinanszírozással, tételes utólagos elszámolás mellett nyújt a közalapítvány.
A támogatás összege a pályázat elszámolható összes költségének 100%-a, önrész nem szükséges.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!
A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.

A pályázat formai követelményei

 • Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).
 • A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal (megadott formátum).
 • Pályázati Program a V. és VI. pontjaiban leírtak szerint az alábbi címekkel:
 • Együttműködési megállapodás
 • Együttműködés részletes szabályrendszere
 • Pályázó szervezet bemutatása
 • Együttműködő szervezet bemutatása
 • A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkája, módszertana
 • A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefogó jellemzése
 • A tehetséggondozó műhely 30 órás programja
 • A tehetséggondozást végző szakemberek bemutatása
 • A várható eredmények, azok mérésének leírása
 • A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek
 • A tehetségműhely Munkaterve
 • A tehetséggondozást végző szakemberek önéletrajza
 • A pályázó szervezet, és az együttműködő szervezet alapító okiratának fénymásolata, a vezetők aláírásával, bélyegzőjével hitelesítve.
 • A pályázó szervezet és az együttműködő szervezet aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezetők aláírásával, bélyegzőjével hitelesítve.
 • Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. december 17. (postai bélyegző végső dátuma)

A pályázatok bírálatának tervezett határideje:
2011. január 31.

A pályázatok megvalósításának ideje:
2011. január 1. – 2011. június 31.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. Mennyiben felel meg a pályázati program a tartalmi követelményeknek a program szakszerűsége, kidolgozottsága.
 2. A tehetséggondozással megcélzott fogyatékossággal élő személyek bevonására, integrációjára irányuló tevékenységek, a nyújtandó tehetségsegítő szolgáltatások megalapozottsága, szakmai tartalma.
 3. A költségvetés realitása, érthetősége, alátámasztottsága.
 4. A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
 5. A pályázati program kellően szolgálja-e a pályázat célját.

A pályázat elutasíthatásra kerülhet, amennyiben:

 1. Nem felel meg a pályázati kiírásnak.
 2. A pályázat során hamis adatot közölnek.
 3. Határidő után kerül benyújtásra.
 4. Az adatlap kitöltése hiányos.
 5. Mellékletek hiányoznak.
 6. A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 7. A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

Pályázati díj: A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft.

Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XVI).

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-OKA-XVI. „Fogyatékkal élő gyermekek oktatását végző intézmények és tehetséggondozó szervezetek közötti együttműködést segítő pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos további információ Orsós Szilviától a 061-235-8055-as számon, illetve a szilvia.orsos@oktatasert.hu címen kapható.

Web: http://www.oktatasert.hu/

Letölthető dokumentumok

NTP-OKA_XVI_palyazati_adatlap.doc
NTP-OKA-XVI_Palyazati_felhivas.doc
NTP-OKA-XVI_koltsegvetes.xls