palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kamattámogatási pályázat 2009 MMKA filmes produkciókhoz

mmkaA Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázatot hirdet a Pályázati kiírásban meghatározott, magyarországi hitelintézet által nyújtott hitel- és kölcsönügylet ügyleti kamatának és hitelfelvételi díjának támogatására (kamattámogatás).

I. A kamattámogatás nyújtásának feltételei

1. Kamattámogatás magyarországi hitelintézet által nyújtott hitel- és kölcsönügylet ügyleti kamatának, hitelfelvételi díjának, valamint egyéb, a hitelintézet indikatív ajánlatában megjelölt  költségek kifizetésére használható fel, (továbbiakban: támogatható banki költség), amennyiben az MMK és a támogatott meghatározott támogatási cél megvalósítására támogatási szerződést (a továbbiakban: alaptámogatási szerződés) kötöttek, és  az MMK a támogatási összeget utófinanszírozással folyósítja.

2. Kamattámogatás vehető igénybe az MMK által utófinanszírozott támogatási összeg hitelintézeti előfinanszírozása esetén, a  támogatott és a hitelintézet közötti hitel-illetve kölcsönszerződésben meghatározott támogatható banki költségek fedezetére.

3. Amennyiben a támogatási cél megvalósításához nyújtott támogatási összeg a támogatási szerződésben meghatározott futamidőre tartalmaz átalány-kamattámogatást, úgy a jelen pályázat keretében a futamidő lejáratát követően kérelmezhető támogatás, feltéve, hogy a támogatható banki költségek viselése az MMK érdekkörében felmerülő okból és nem a támogatott érdekkörében felmerülő okból szükséges.

4. A kamattámogatás megítélésének mindenkori előfeltétele, hogy az MMK az adott hitel-illetve kölcsönszerződést és a támogatható banki költségek összegét előzetesen jóváhagyja.

5. Kamattámogatás az MMK által nyújtott valamennyi típusú és fajtájú támogatás alapján igényelhető, amennyiben az MMK a támogatási összeget utófinanszírozással folyósítja (kivéve értelemszerűen a kamattámogatást).

Különös méltánylást érdemlő esetben az MMK Kuratóriuma – a Kontrolling szervezet  javaslata alapján – kamattámogatást ítélhet meg a támogatási céllal összefüggő egyéb utófinanszírozott támogatásokhoz kapcsolódó támogatható banki költségekre.

Kamattámogatás kizárólag a 2008. december 1-ét  követően-megkötött hitel-illetve kölcsönszerződések alapján folyósított hitelek illetve kölcsönök támogatható banki költségeinek fedezetére nyújtható.

7. Amennyiben ugyanazon támogatási cél megvalósításához a támogatott többfajta támogatásban részesül, úgy a kamattámogatás valamennyi, az adott támogatási cél megvalósításához megkötött támogatási szerződésben meghatározott támogatási összegek hitelintézeti előfinanszírozásához igényelhető.

8. Kamattámogatás – a jelen pályázat tárgyát képező – a támogatható banki költségek utófinanszírozásából eredő kamat és költségek finanszírozására, valamint ÁFA-finanszírozásra nem igényelhető.

9. Az MMK az adott támogatási céllal kapcsolatos kamatok és banki költségek azon részére nyújt támogatást, amelynek fedezetét a pályázó más forrásból, támogatásból fedezni nem képes.

10. A jelen pályázat keretében támogatás nyújtható a befejezési garancia támogató által elfogadott díjának 50%-a 80%-a erejéig. Amennyiben a támogatott igénybe veszi a befejezési garancia díjának támogatását, úgy kamattámogatás semmilyen jogcímen nem vehető igénybe az adott filmalkotáshoz.

11. Filmalkotás megvalósítására irányuló támogatás esetén a  kamattámogatási pályázaton elnyerhető összeg nem haladhatja meg a támogatható költségek 80 %-át. A támogatási intenzitásra vonatkozóan az Mktv. 13.§-ában foglaltak irányadók a kamattámogatás tekintetében is.

Amennyiben a pályázó a Media i2i Audiovisual keretében a támogatható banki költségek 50 %-ra, illetve a befejezési garancia díjára vonatkozóan támogatásban részesült, a jelen pályázaton a fennmaradó támogatható banki költségek illetve befejezési garancia díjának 50 %-ának 80%-ára vonatkozóan részesülhet támogatásban. A Media i2i Audiovisual keretében nyújtott kamat-és költségtámogatásra vonatkozóan a pályázó/támogatott pályázatában, illetve a támogatási időszak alatt nyilatkozik.

12. Az egyéb – nem filmalkotások megvalósításával kapcsolatos – terület esetén, amennyiben a pályázó nem filmelőállító és a 20 %-os közvetett állami támogatás igénybevételére nem jogosult, azonban az MMK által kiírt valamely pályázatán támogatásban részesült, a támogatható költségek 100 %-ára vonatkozó támogatási összegre tarthat igényt.

13. Az MMK Kontrolling szervezete vizsgálja a külső források/támogatások igénybevételét és indokolt esetben a megítélt kamattámogatás az igénybevett/megítélt külső forrás/támogatás összegével csökkenthető, illetve a folyósított kamattámogatás esetén az igénybevett/megítélt külső forrás/támogatás összege az MMK-nak visszafizetendő. A támogatási összeg csökkentéséről és a visszafizetésről az MMK Kuratóriuma dönt a Kontrolling szervezet javaslata alapján.

14. A Támogatott által megkötött kölcsön-és hitelszerződések futamideje – az alaptámogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósítási ütemtervéhez igazodva – legfeljebb 12 hónap időtartam lehet. Amennyiben az MMK finanszírozási ütemezése a hitel-illetve kölcsönszerződés meghosszabbítását indokolja, a kamattámogatás a meghosszabbított időszakra is igényelhető a Kontrolling szervezet javaslata alapján. Amennyiben a finanszírozási átütemezésre a gazdasági kiértékelést követően kerül sor – és a 20%-os közvetett támogatás a támogatási céllal kapcsolatban már nem vehető igénybe -, kamattámogatás a támogatható banki költségek 100%-a tekintetében igénybe vehető az Mktv. szerinti támogatási intenzitási szabályok figyelembe vételével.

Támogatott a futamidőn belül köteles a támogatási céllal kapcsolatos – és az erre vonatkozó (alap) támogatási szerződésben, valamint az MMK mindenkor hatályos Kontrolling Szabályzatában foglalt – céltámogatási összeggel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének hiánytalanul eleget tenni.  Amennyiben Támogatott az elszámolási kötelezettségének – ideértve az archiválási  kötelezettséget – nem tesz eleget, illetve elszámolását az MMK Kuratóriuma nem fogadja el, úgy az MMK, mint Támogató az engedményezési szerződésben meghatározott összeget nem folyósítja a hitelintézet felé. Amennyiben a Támogatott a hitelintézettel megkötött kölcsön-és hitelszerződés futamidejét meghosszabbítja, úgy az MMK, által nyújtott kamattámogatás a kölcsön-és hitelszerződés ezen meghosszabbított időtartamára, a hitel- és kölcsönügylet ügyleti kamatának és hitelfelvételi díjának kifizetésére nem vehető igénybe.

15. A kamattámogatás valamennyi esetben az ugyanazon támogatásra vonatkozó, MMK által jóváhagyott hitel/kölcsönszerződés hatályba lépését követően folyósítható.

16. A kamattámogatást a támogatott köteles visszafizetni, illetve a kamattámogatás a támogatottat nem illeti meg, amennyiben a támogatott

a) az alap támogatási szerződést súlyosan megszegi, ideértve különösen, ha

  • időközi elszámolási kötelezettségének nem, vagy hiányosan tesz eleget
  • végső pénzügyi és szakmai elszámolási kötelezettségének (ideértve az archiválási kötelezettséget is) nem tesz eleget az alap támogatási szerződésben kikötött határidőn belül.

b) a hitel/kölcsönszerződést súlyosan megszegi és a hitelintézet a hitel/kölcsön szerződést felmondja.

A pályázónak igazolnia kell, hogy a támogatással érintett hitel/kölcsönszerződésben lehetőség van a tőkeösszeg előtörlesztésére, tehát a teljes futamidőre kalkulált kamat összegének csökkentésére.

II. A pályázók köre
Kamattámogatást az MMK által megítélt, utófinanszírozott támogatási összegek jogosultjai, mint támogatottak vehetnek igénybe.

A pályázaton a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóság által nyilvántartásba vett mozgóképszakmai szervezetek vehetnek részt.

A pályázatból és támogatásból kizártak körére az MMK Támogatási Szabályzata irányadó.

III. A pályázat keretösszege, a nyújtható kamattámogatás összege

1. Keretösszeg: 300.000.000 Ft

2. A kamattámogatás összege nem haladhatja meg az MMK által jóváhagyott hitel/ kölcsönszerződésben – a jóváhagyott futamidőre – megállapított támogatható banki költségek összegét, illetve a jóváhagyott befejezési garancia díjának 50%-át.

3. Az MMK fenntartja a jogot, hogy a támogatás megítélésénél a támogatási kérelemtől eltérjen és a hitelügylet valamennyi körülményének mérlegelésével a pályázó által megjelöltnél alacsonyabb összegű támogatást ítéljen meg.

4. A hitel-illetve kölcsönügylethez kapcsolódó támogatható banki költség mértékét és a futamidőt az MMK Kontrolling szervezete vizsgálja. Nem nyújtható kamattámogatás olyan hitel-illetve kölcsönügylethez, amelyben kikötött kamatláb és költségmérték a szakmában szokásos, átlagos mértéket 10%-kal vagy magasabb aránnyal meghaladja. Az MMK Kontrolling szervezete a filmszakmai hitelek/kölcsönök átlagos kamatlábait és költségmértékét folyamatosan figyeli. Kiugróan magas kamatláb és költségmérték esetén az MMK jogosult a kamattámogatás nyújtásának megtagadására.

IV. A pályázat alaki és tartalmi követelményei

Amennyiben az adott támogatási célra vonatkozó támogatási szerződés illetve a hitel/kölcsönszerződés létrejöttét követően a támogatott adatai nem változtak, illetve a támogatást kizáró tartozásai nem keletkeztek, úgy a b)- c) pontok szerinti dokumentumok benyújtása mellőzhető.

a) Pályázati adatlap
b) 30 napnál nem régebbi cégkivonat , illetve az illetékes bíróság által a nyilvántartásba vételről szóló igazolás (hiteles elektronikus cégkivonat kinyomtatva elfogadható)
c) a pályázó nyilvántartásba vételére vonatkozó filmirodai jogerős határozat
d) A pályázó nyilatkozatai:
(1) Nincs 3 hónapnál régebben lejárt és elismert szerzői jogdíjtartozása a szerzők képviseletében eljáró, a kötelező és önkéntes közös jogkezelést ellátó szervezetek felé
(2) Nincs olyan fizetési kötelezettsége, állami pénzalappal, az MMK-val vagy más állami finanszírozóval szemben, amelyet nem elégített ki
(3) Nyilatkozat filmszakmai tartozásról
(4) Nincs a pályázónak az állammal szemben fennálló adó-, járulék vagy egyéb köztartozása,
(5) Nincs a pályázóval szemben folyamatban csőd-, vagy felszámolási eljárás és nem áll végelszámolás alatt
(6) Nincs a pályázónak az MMK-val szemben korábbi támogatásból eredően írásbeli felszólítás ellenére nem teljesített elszámolási, illetve lejárt visszafizetési kötelezettsége,
(7) Vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a pályázat benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált támogatással az MMK-vel szemben nem számolt el, vagy elszámolását az MMK nem fogadta el
(8) Tulajdonosai között nincs olyan szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző három évben felhasznált támogatással az MMK-val szemben nem számolt el, vagy elszámolását az MMK nem fogadta el
(9) Nincs a pályázónak lejárt archiválási kötelezettsége a 60/1998 (III.27.) Kormányrendelet alapján
(10) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 14.§-a szerinti nyilatkozat
(11) A pályázó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen pályázati kiírást
e) a hitel-, vagy kölcsönszerződés, illetve befejezési garancia szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázó kamattámogatást igényel
f) hitelintézeti igazolás a hitelszerződés megkötése és a pályázat benyújtása között eltelt futamidőre vonatkozó ügyleti kamat és hitelfelvételi díj összegéről,  valamint a teljes futamidőre várható kamat összegéről
g) a Media i2i Audiovisual programban történő részvételre vonatkozó dokumentumok

A jelen pályázati eljárásban pályázati díj-fizetési kötelezettséget nem ír elő.

V. A pályázatok beadása, elbírálása, döntés a pályázatokról

1. A pályázatokat 2009. április 20-tól 2009. november 27-ig hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között lehet személyesen benyújtani a Magyar Mozgókép Közalapítványnál (1068 Budapest, Városligeti fasor 38. III.5., finanszírozás).

2. A pályázati dokumentációt 1 (egy) eredeti példányban (nyomtatott formában, minden oldalon cégszerű aláírással ellátva) személyesen valamint digitális formában, elektronikus úton erre az e-mail címre kell benyújtani. Az e-mailben kérjük feltüntetni, hogy az az eredetivel mindenben megegyező másolat.

A beadási határidő mind az elektronikus és papíralapú iratbeadásra együttesen vonatkozik.

Az elektronikus iratbeadás keretében valamennyi iratot, amelynek eredeti példánya a pályázó és/vagy harmadik személy által kibocsátott, aláírt dokumentum (ideértve a hatósági igazolásokat is) szkennelve vagy e-szignóval ellátva kell beadni. Az elektronikusan beadott iratokat kérjük írásvédelemmel ellátni.

3. A pályázatok érvényességére és érvénytelenségére, elbírálására és a támogatásról való döntésre  vonatkozóan a Támogatási Szabályzatban foglaltak irányadók.

VI. A kamattámogatás folyósítása

Az MMK fenntartja a jogot, hogy a kamattámogatást utófinanszírozás útján teljesítse. Az utófinanszírozásról az MMK Kuratóriuma döntésében határoz.

Valamennyi egyéb kérdésben az MMK mindenkor hatályos Támogatási Szabályzata, az MMK Kontrolling Szabályzata és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Az MMK fenntartja a jelen Pályázati Kiírásban foglalt rendelkezések módosításának jogát.

Letölthető dokumentumok
adatlap
Eredetiségi és teljességi nyilatkozat

Forrás: MMKA