palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kistelepülési pályázati keret-Baranya megye

kistelepülési pályázati keretA Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kistelepülések fejlesztési elképzelései segítésére “Kistelepülési pályázati keret”-et hozott létre. A pályázati keret rendeltetése a megye területén működő kistelepülési önkormányzatok pályázati önerejének kiegészítése.


A pályázat célja a Baranya megyei települések fejlesztésének elősegítése, kiemelten a hátrányos helyzetű kistelepülésekre.

Pályázatot nyújthatnak be:

  1. Baranya megye területén működő települési önkormányzatok ahol – a mellékelt adatbázis alapján – a település lakónépessége az 1 500 főt nem éri el.
  2. Baranya megye területén működő települési önkormányzatok, ahol – a mellékelt adatbázis alapján – a település lakónépessége az 1 500 főt eléri, illetve meghaladja, de a települési önkormányzat mikrotérséget szolgáló fejlesztés megvalósításához igényli a támogatást, feltéve, hogy a térségi fejlesztésről az érintett települések fejlesztési megállapodást kötöttek.


A támogatás formája, feltétele, mértéke:

Település – térségfejlesztéshez kapcsolódó hazai és közösségi (európai uniós) pályázatokhoz (az adott pályázati kiírás feltételeinek figyelembe vételével) saját erő kiegészítésére nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatot a települési önkormányzatok által 2006-2009. évben benyújtott illetve 2009. évben benyújtandó pályázatok (eredeti pályázat) saját erejének kiegészítésére lehet benyújtani. A 2006-2008. évben benyújtott pályázatok esetén is csak a 2009. évre, illetve azt követő évekre esedékes önerő (igazoltan, még ki nem fizetett) kiegészítésére lehet a támogatást igényelni. Ez esetben további feltétel, hogy a projekt megvalósítása 2009. szeptember 30-ig még nem zárul le.

A települési önkormányzatok az általuk benyújtott pályázatban (eredeti pályázat) megjelölt önerő legfeljebb 50 %-ig vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. A vissza nem térítendő támogatás összege – jelen pályázati felhívás “Pályázatot nyújthatnak be” a) pont szerinti települési önkormányzatok esetén – legfeljebb 1 000 000 Ft .

Egyéb tudnivalók:

1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottsága javaslata alapján a nyertes pályázatokról és a támogatás összegéről a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt. A közgyűlés e döntése ellen jogorvoslattal nem lehet élni.
2. Az elnyert támogatást a támogatási szerződés aláírását követően, az önkormányzat által benyújtott pályázatban (eredeti pályázat) megjelölt “projekt befejezésének napja”-ig kell felhasználni. A támogatás felhasználási határidejének meghosszabbításáról a támogatott kérelmére a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dönt.
3. A kedvezményezettnek az elnyert támogatásról, projektjének megvalósulásáról a támogatási szerződés aláírását követően, az önkormányzat által benyújtott pályázatban (eredeti pályázat) megjelölt “projekt befejezésének napja”-tól számított 60 napon belül, illetve a meghosszabbított felhasználási határidőt követő 30 napon belül kell elszámolni. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást részben vagy egészben nem a támogatott célra fordította, illetve csak részben használta fel, a kapott, illetve fel nem használt támogatást, vagy annak egy részét a megállapodásban rögzített feltételekkel köteles visszafizetni.
4. Nyertes pályázat esetén a kedvezményezett a saját erő kiegészítésére nyújtott támogatásról a Baranya Megyei Önkormányzat által adott nyilatkozatot kap. A támogatás tényleges átutalása az adott pályázat nyertessége esetén, a támogatási szerződés megkötése, illetve annak igazolása után, az alapátadásról szóló megállapodás aláírását követő 8 napon belül történik meg.
5. A pályázat benyújtásához mellékelni kell azon pályázati kiírást, illetve az arra vonatkozó pályázatot (jegyző által hitelesített pályázati adatlapot), amelyhez a Baranya Megyei Önkormányzat saját erő kiegészítésére nyújtott támogatását kívánja igénybe venni.
6. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • A települési önkormányzat fejlesztési célú pályázatával (eredeti pályázat) munkahelyteremtő beruházást      valósít meg.
  • A települési önkormányzat fejlesztési célú pályázatával (eredeti pályázat) az önkormányzati szolgáltatás színvonalának emelését segíti elő.
  • A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet szerinti települések, illetve a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet szerinti hátrányos helyzetű térségek önkormányzatai nyújtottak be pályázatot.

7. Több település közös pályázata esetén, csak az az önkormányzat pályázhat saját erejének kiegészítésére, amelyik megfelel a jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
8. A pályázat benyújtása, illetve annak befogadása nem jelenti az igényelt támogatás megítélését. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is nyújthat.
9. Egy települési önkormányzat egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot a “Kistelepülési pályázati keret” pályázati adatlapján, két fűzött példányban (1 eredeti és 1 hiteles másolati példányban) lehet benyújtani a Baranya Megyei Önkormányzathoz dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke címére (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.). A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: “Kistelepülési pályázati keret”.

Pályázat összeállításához szükséges felvilágosítás és pályázati adatlap igényelhető a Baranya Megyei Önkormányzat Fejlesztési és Közgazdasági Főosztályán ( Heidecker Pálné vezető-főtanácsosnál, tel.: 72/500-450, cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., III. e. 320-as szoba), valamint letölthető a www.baranya.hu honlapról.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az önkormányzat által benyújtott pályázat (eredeti pályázat) pályázati kiírását, pályázati adatlapját (kitöltött, jegyző által hitelesített), a pályázó alapító okiratának másolatát. A megállapodás megkötéséhez a pályázónak igazolnia kell, hogy köztartozásai (APEH, VPOP igazolás) nincsenek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 31., 14 óra

A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokról a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. szeptemberi ülésén dönt. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

Pályázati dokumentáció: kisteleppaly_adatbazis, kisteleppaly_adatlap

Forrás: Baranya megyei önkormányzat