palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Homlokzatfelújítás 2010-Pécs

logo_pecsA pályázat célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi támogatást biztosítson a mellékelt helyszínrajzon jelölt területen álló ingatlanok homlokzatfelújítási munkálatainak elvégzéséhez.

A pénzügyi támogatásra az ingatlantulajdonosok (vagy annak hozzájárulásával az ingatlant jogszerűen használók) nyújthatnak be pályázatot.

Támogatás kizárólag a közterületről feltáruló homlokzat javítására, színezésére, csatornafelújításra és -cserére, a nyílászáró- és portálcserére, valamint külső mázolásra és az építési engedélykérelem benyújtásához szükséges tervezési munka díjazására adható. Nyílászáró- és portálcsere esetén a támogatás mértékének alapja a külső felület felújításának költsége, (a 7. pont figyelembevételével), a korszerűsítés költsége nem vehető figyelembe.

A pályázatokat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Főosztályhoz címezve (7601 Pécs, Széchenyi tér 1. II. emelet 214. szoba) a támogatás tárgyának pontos megjelölésével folyamatosan lehet benyújtani, legkésőbb 2009. október 31-ig.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • kitöltött jelentkezési adatlap,
 • társasház esetében a közgyűlésének határozata a felújítási munkákról és a közös képviselő (vagy tulajdonostárs) meghatalmazása, hogy a társasház képviseletében a pályázat tárgyában eljárjon,
 • a felújítási munka elvégzéséhez szükséges önrész meglétéről banki igazolás,
 • igazolás arról, hogy a társasház tulajdonosainak a Támogató felé helyi adótartozása nincs,
 • építési engedélyhez kötött építési munka esetén az érvényes és jogerős építési engedély, az építésügyi hatóság által záradékolt tervdokumentáció (szükség szerinti részletrajzokkal, és műszaki leírással), vagy igazolást arról, hogy a kérelmet az Építésügyi Hatósághoz benyújtották.
 • az épületről készített fotók, kiemelve elsősorban azokat a részleteket, amelyre a támogatást kérvényezik,
 • a kivitelezésért felelős személy által készített tételes költségvetés,
 • a tulajdonjog igazolása 30 napnál nem régebbi keletű tulajdoni lappal vagy annak másolatával,

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya, a Városfejlesztési Főosztály, a Városfejlesztési Bizottság, a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt., a Menedzsment Központ, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által delegált szakértőkből és a városi főépítészből álló (7 fős) bizottság értékeli. A pályázatokról az értékelő Bizottság javaslata alapján, a Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását követően, a Közgyűlés dönt legkésőbb 2009. november 15-ig. Az eredményről a pályázók a beérkezett pályázatok számának függvényében időszakonként és folyamatosan, de legkésőbb 2009. november 30-ig értesítést kapnak.

A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg maximum 50 %-a, de esetenként legfeljebb 1.500.000.- forint, amely mint bruttó összeg tartalmazza az áfát, az egyéb adót és egyéb közterheket.
A tervezési munkára adott támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatás összegének 20 %-át.

A támogatási szerződés aláírására az Önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult. A támogatás odaítélése esetén a pályázó a Támogatóval szerződést köt, amelyben kötelezettséget vállal, hogy a benyújtott pályázatában foglaltak szerinti munkát a tárgyévben, de legkésőbb a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül elvégzi, a felhasznált összeget számlákkal igazoltan elszámolja.

A Támogató a támogatás összegét a munkák befejezését követően, a műszaki átadás-átvétel és elszámolás elfogadását követő 30 napon belül fizeti ki a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

A támogatottnak a szerződésben foglaltak teljesítéséről nyilatkoznia kell. A támogatott tudomásul veszi, hogy a felhasználást és az elszámolást Támogató jogosult ellenőrizni.

A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott munka a médiában megjelentethető.

Támogatás érték- és állékonysági vizsgálatra, továbbá megkezdett munkára, nem nyújtható.

Előnyben részesül az a pályázó,

 • aki a halaszthatatlanul felújítandó épületállományi körből a pályázik
 • aki a Ferencesek utcájából, az Irgalmasok utcájából, a Király, az Apáca, Janus Pannonius, Káptalan, Jókai utcában található épületállományi körből pályázik,
 • aki a Rákóczi út, a Kórház tér, a Klimó György utca, az Aradi vértanúk útja, a Kálvária utca, az Ágoston tér, az Alsó Havi utca, a Búza tér, a Szabadság utca mentén található épületállományi körből pályázik,
 • aki a homlokzatfelújítással egy időben, az épület teljes körű felújítását elvégzi,
 • aki a nyílászárókat az eredeti formájában és anyagában megőrizve, az energiatakarékosság elvének figyelembevételével újítja fel.

A Támogató tájékoztatja a pályázót, hogy Az Önkormányzat és az OTP Nyrt. közötti megállapodás alapján az Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert Pécs Városában lévő ingatlanhoz kapcsolódó homlokzat felújításra az OTP kedvezményes hitellehetőségeket biztosít, melynek feltétele, a Polgármesteri Hivatal olyan igazolása, mely szerint a beruházás tartalmazza az épület külső felújítását, festését. Lakossági ügyfelek számára többek közt a teljes értékbecslési díjat, és a kölcsönszerződés közjegyzői díját, és a fedezetkezelési díjat a bank átvállalja, amely átlag 100 ezer forintot jelentő költségmegtakarítást eredményez. A társasházi hitelprogram esetében kiemelt kedvezmény, az alacsony kamatozás kezelési költség nélkül és a bank hitelbírálati díjat és a folyósítási jutalékot nem számol fel.


Letölthető dokumentumok:
homlokzat-adatlapnyilatkozatpályázati felhívás

Forrás: Pécs