palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mészáros Lázár-ösztöndíj – honvédségi ösztöndíj

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be

 • a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében hallgatói jogviszonyban, vagy nappali munkarendű szakképzés keretében tanulói jogviszonyban álló;
 • továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzésben tanulmányokat folytatók.

Felsőoktatásban többnyire ( a részletes táblázatot lásd, a pályázati felhívásban) az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

 • Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki kar (BMEMK)
 • Debreceni Egyetem Mérnöki kar (DEMK)
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi kar (NKEVTK)
 • Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai kar (PTEMIK)
 • Széchenyi István Egyetem Építész, Építő és Közlekedésmérnöki Kar (SZEÉÉKK)
 • Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (OEYMÉK)
 • Budapesti Műszaki Egyetem  Gépészmérnöki kar (BME GPK)
 • Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (MATEGÉK)
 • Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OEKVK)
 • Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai kar (DETTK)
 • Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (MEGÉIK)
 • Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BMEKJK)

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • 18. életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytató, tanulói jogviszonyban álló vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,
 • folyamatos tanulmányok folytatását kivéve az engedélyezett halasztás esetét vállalja – vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és
 • nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a tanév vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a tanév vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.
Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, aki korábban részesült az ösztöndíjban, továbbá akivel szemben büntetőeljárás ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása
előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától a képző intézmény által kiállított, a képzés várható befejezéséről szóló igazolás alapján a szerződéses állományba vételének időpontjáig, de legfeljebb a tanulói vagy hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapig jogosult ösztöndíjra.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:
felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a minimálbér 100%a;

szakképző intézmény tanulója esetében a minimálbér 50%a.

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám stb.);
 • Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozatot
 • Önéletrajzot
 • Az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása a képző intézmény honlapjáról elérhető, elektronikusan kibocsátott dokumentummal is történhet.

Külön csatolni kell:
Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)

hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány másolata

személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

Letölthető dokumentumok

A pályázatok beérkezésének határideje legkésőbb: 2022. január 7.

A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni.
(Kérjük a borítékok feladásakor a postai kézbesítési idő figyelembevételét!):

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 3537.

Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hajdu Attiláné alezredes, Németh Annamária főhadnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/1/4741111/27071, 26027, 27138).
Email:
hajdu.attilane@hm.gov.hu, nemeth.annamaria@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu)