palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat mezőgazdasági vállalkozóknak, őstermelőknek szálláshely- és turisztikai szolgáltatások fejlesztésére

Vidéki turizmus fejlesztése pályázat

A VP6-6.4.1–21 – Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése című pályázat célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás eerősítése. Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2022. január 27. napján 00 órától felfüggeszti.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 1000 db.

A támogatás formája: kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően

 • A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén: 50%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen: 60%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: 70%

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható, azonban minimum 1 db megvalósítása kötelező a projekt keretében:

 1. Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
 2. Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a  támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshelyüzemeltetési  engedéllyel.
 3. Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 4. Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
  • új épület építése;
  • olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése.
 2. Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.
  Az 1) és 2) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.
 3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 4. A 3.1.1.1. fejezet a) d) pontjaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.
 5. A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek:  projektelőkészítés, területelőkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 6. Ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
 7. Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
 8. A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása.
 9. Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.
 10. Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés.
 11. Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, amely településlistákat a felhívás 3. számú melléklet – Településlista tartalmazza.

Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;

Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A Vidékfejlesztési Program alapján nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CXXXIX. törvény) 1/1. számú melléklete tartalmazza.
A projekt megvalósítási helye kizárólag a projektben szereplő, építéssel, felújítással érintett tevékenységek végrehajtásának megkezdése előtt változtatható meg, és az az eredetileg tervezett településen belül áthelyezhető10, a 4.1 pontban foglalt feltételek betartása mellett.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet alapján falusi szálláshely létesítésére a 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő településeken, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken van lehetőség.

Támogatást igénylők köre

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem  rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak, amennyiben megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozásnak.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

Letölthető dokumentum

3. számú melléklet – Településlista

VP6-6.4.1-21_Felhívás

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 8. naptól 2022. április 21. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. december 8. 2021. december 22.
Második szakasz: 2022. január 12. 2022. január 26.

Harmadik szakasz: 2022. január 27. 2022. február 10.

Negyedik szakasz: 2022. március 23. 2022. április 6.

Ötödik szakasz: 2022. április 7. 2022. április 21.

Pályázni szeretnék – Pályázati előminősítést kérek

Tanyafejlesztési pályázat 2023

Őstermelői pályázat 2023