palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

SM06 Geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez pályázat

Az SM06-GEO program célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának növelése a meglévő (aktív vagy lezárt, termelő és/vagy visszasajtoló) termál kutak korszerűsítésével és emellett a jelentős kiaknázatlan geotermikus potenciállal bíró használaton kívüli, állami tulajdonban levő szénhidrogén kutak termálkúttá alakításával, a geotermikus energiatermelés és hasznosítás hatékonyságát és növekedését támogató egyéb felszíni gépészeti tevékenységek, geotermikus kutak fűtési rendszerekhez való csatlakozása és/vagy új fogyasztók geotermikus alapú távhőrendszerekhez való csatlakozása révén.

Magyarországon a távhő mellett a lakossági hőellátás fontos részei az ún. termálvizes település fűtési rendszerek, ahol a távfűtő infrastruktúra hiányában egy külön erre a célra kiépített termálvíz vezeték hálózat látja el a jellemzően közintézmények, mint legnagyobb fűtési igényű épületek fűtését. Emellett a jelenlegi távhő rendszerek körzetében (~15 km-en belül) számos helyen található az országban olyan már meglevő geotermikus hőtermelő létesítmény, vagy működő (eddig más célra használt) termálkút, amelynek a bekötésével növelhető a geotermikus energia részaránya a távhőben. Ezen környezetbarát fűtési rendszerekre való csatlakozási igény jelentős a dinamikusan fejlődő településeken.
Az SM06-GEO program célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának növelése a meglévő (aktív vagy lezárt, termelő és/vagy visszasajtoló) termál kutak korszerűsítésével és emellett a jelentős kiaknázatlan geotermikus potenciállal bíró használaton kívüli, állami tulajdonban levő szénhidrogén kutak termálkúttá alakításával, a geotermikus energiatermelés és hasznosítás hatékonyságát és növekedését támogató egyéb felszíni gépészeti tevékenységek, geotermikus kutak fűtési rendszerekhez való csatlakozása és/vagy új fogyasztók geotermikus alapú távhőrendszerekhez való csatlakozása révén.

Ezzel a lakosság megbízható és környezetbarát fűtési megoldásokhoz férhet hozzá.
A támogatási intézkedés összhangban van a magyar Nemzeti Energia- és Klímatervvel, a magyar Nemzeti Energiastratégiával és a Magyarország Zöld Távhő Program célkitűzéseivel.
Jelen pályázat alapján támogatott valamennyi programkomponenseknek hozzá kell járulnia az Együttműködési Programban kitűzött célok eléréséhez.
Programkomponens a Vhr. 2. § 29. pont szerint az Együttműködési Programban végzett tevékenységek sorozata, amelyek célja az adott programra vonatkozóan elfogadott célkitűzések és eredmények elérése.

Az SM06-GEO programban a tervezett programkomponensek

a) kötelező elemei:

 • a legalább egy támogatható geotermikus energiatermelésre, illetve hasznosításra irányuló tevékenység megvalósítását célzó beruházás tervezése, és kivitelezése kötelezően választandó az I-V. tevékenységekből (ld. 5. fejezet);
 • legalább egy, a tervezett beruházással érintett térségben aktív civil szervezettel való partnerségi együttműködés kialakítása, a civil szervezet által kötelezően választandó VI. tevékenység (ld. 5. fejezet);
 • a programkomponens nyilvánosságának biztosítása (részletes szabályokat az ÁPÚ 4.1.1. fejezete tartalmazza); Nyilvánosság tevékenységet kizárólag a támogatást igénylő végezhet.

b) választható elem:

 • projektmenedzsment kialakítása (részletes szabályokat az ÁPÚ 4.1.2. fejezete tartalmazza). Projektmenedzsment tevékenységet kizárólag a támogatást igénylő végezhet.
  Egy programkomponensen belül lehetőség van több, műszakilag szervesen kapcsolódó tevékenység elvégzésére is.
  Egy programkomponensen belül több támogatható tevékenység támogatásának feltétele, hogy a tevékenységek egy működő, műszakilag egyazon rendszer kialakítását, bővítését célozzák, ahol

  1. ) a hőforrás igazoltan rendelkezésre áll,
  2. ) és a tervezett tevékenység(ek) igazoltan létező/megnövekedett hőpiaci igények kielégítését célozzák.

A programkomponens alapelveknek való megfelelését és hozzájárulását az Együttműködési Program átfogó céljainak eléréséhez a CHRIS pályázati rendszeren keresztül, online benyújtandó pályázati adatlapon kell bemutatni. A pályázói felület a www.svajcialap.hu oldalon, a https://chris-system.hu linken érhető el.

A felületre regisztrációt követően lehet belépni. A pályázói adatlap kitöltését a CHRIS felületen megtalálható kitöltési útmutató segíti.
A Keretmegállapodásnak megfelelően, a programban allokálható források legalább 75%-át a három, Magyarországon leghátrányosabb helyzetű régióban – Észak- Magyarországon, Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon – kell felhasználni.

Az allokálható források legfeljebb 25 %-a felhasználható más magyarországi régióban is, ahol a geotermikus adottságok kedvezőek és a geotermikus energiahasznosítás elterjedt.

Jelen pályázati felhívás keretében megpályázott programkomponensek operátorainak kötelező legalább egy, a tervezett beruházással érintett, térségben aktív civil szervezettel partnerségi együttműködést kialakítani annak érdekében, hogy a civil szervezet programkomponensben végzett tevékenysége, hozzájáruljon:

 • a pályázat eredményeinek társadalmi befogadásához;
 • a beruházással érintett régiókban élő lakosság környezettudatosságának előmozdításához;
 • a beruházással érintett régiókban élő lakosság környezetvédelmi döntési folyamatokban történő részvételi képességének erősítéséhez;
 • a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A civil szerepvállalást átfogó megközelítéssel, kiegészítő tevékenységként kell integrálni a pályázatba, összpontosítva az egyes megvalósítási helyszínekre.

A pályázati felhívás háttere
A földhő az egyik legkevésbé kihasznált megújuló energiaforrásunk, pedig a Kormány által vállalt 2050-es klímasemlegességi célok eléréséhez elengedhetetlen a kihasználásának optimalizálása. Az ország geológiai adottságai kiválóak, de a meglévő potenciál nincs megfelelően kihasználva. Jelen pályázati felhívás lehetőséget teremt a már feltárt geotermikus erőforrások kihasználásnak optimalizálására, az erre épülő települési fűtési rendszerek kialakítására és bővítésére új felhasználók (középületek) bekötésével. A felhívás célja továbbá a már meglevő, vagy tervezett geotermikus energiahasznosítás fokozását célzó egyéb pályázatok által támogatott tevékenységek kiegészítése oly módon, hogy a pályázatok összességükben lehetőség szerint a teljes geotermikus értékláncot lefedjék.

Jelen pályázati felhívás alapján megpályázható keretösszeg: 5 279 058 065 HUF

A támogatásban részesülő programkomponensek várható száma: 5-10 db.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi, önálló jogi személyiséggel rendelkező, egy vagy több gazdasági társaság, költségvetési szerv és/vagy költségvetési szerv által fenntartott társulás vagy intézmény és legalább egy civil szervezet bevonásával kialakított partnerségi együttműködés keretében nyújthatnak be pályázatot:

 1. ) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 572, 573, 556 és 557 GFO kóddal rendelkezők;
 2. ) Költségvetési és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 321, 322, 341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők;
 3. ) civil szervezetek közül kötelező civil partnerként bevonhatók az 517, 529, 569, 591, 699-es GFO kóddal rendelkezők.

A jogosultság gazdasági feltételei

Megfelelési szempontok, amelyeket minden gazdasági társaság esetén külön kell vizsgálni, és amelyeknek meg kell felelniük:

 1. ) A szervezet utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
 2. ) A szervezet utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

Igényelhető támogatás összege, finanszírozás módja
Az igényelhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek összege egy programkomponens esetében minimum 100 000 000 (százmillió) Ft, maximum 1 000 000 000 (egymilliárd) Ft.

A Kedvezményezett legalább 25% támogatási előlegre jogosult. A tevékenységek megkezdéséhez a támogatásnak legalább 25 %-a, de legfeljebb 50 %-a előlegként igényelhető.
A 25%-nál nagyobb összegű előleg mértéke egyedileg kerül meghatározásra a Kedvezményezett támogatási szerződésében.
A felmerült költségek elszámolása utófinanszírozással, 6 havonta benyújtásra kerülő előrehaladási jelentés és az ezekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek szerint történik.

TÁMOGATHATÓ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK
Jelen pályázati felhívás fő célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának növelése, amelynek érdekében az alábbi geotermikus energiatermelési és hasznosítási célú tevékenységek támogatására van lehetőség.

 1. Meglévő aktív vagy lezárt, termelő vagy visszasajtoló termál kutak korszerűsítése, felújítása és geotermikus potenciállal bíró, de a jelen pályázat meghirdetéséig használaton kívüli, állami tulajdonban lévő, meddő szénhidrogén kutak termálkúttá alakításával a fenntartható, geotermikus energiatermelés növelése érdekében
  1. Új, kútba telepített, illetve felszíni szivattyú(k) telepítése a geotermikus energiatermelési céllal működő termálkút kapacitásnövelése érdekében;
  2. Egyéb korszerűsítési és kútgépészeti munkálatok elvégzésével a geotermikus energiatermelési céllal működő termelő és visszasajtoló kutak kapacitásnövelése;
  3. Lezárt termál- vagy meddő szénhidrogén kút felújítással, átalakítással geotermikus hőtermelésbe állítása.
 2. A környezetbarát és energiahatékony geotermikus energiatermelést és hasznosítást támogató tevékenységek
  1. Termálvíz kísérőgáz hasznosítását szolgáló berendezések kiépítése és  üzembe állítása.
  2. Kaszkád rendszerek kialakítása és bővítése meglévő rendszerre, beleértve hőszivattyú(k) telepítését és üzembe állítását.

III. Új geotermikus hőátadó állomások kialakítása, meglevő termelői hőközpontok bővítése, korszerűsítése

 1. Geotermikus hőátadó állomások kialakítása és bővítése (hőcserélők beépítése, keringető szivattyúk, szabályozó-, mérő eszközök elhelyezése)

IV. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 5. § (1) c) pontjában felsorolt szervezetek és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) a) – d) pontjainak megfelelő szervezetek tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épületek vagy épületrészek (pl. középületek, oktatási-, egészségügyi és szociális intézmények) mint újonnan csatlakozó felhasználók bekapcsolása geotermikus energiát is hasznosító hőszolgáltatói rendszerbe.

IV.1. Hőtávvezeték építése meglevő geotermikus hőszolgáltató rendszerre történő rácsatlakozás érdekében.

A támogathatóságának feltétele:

  • Az újonnan csatlakozó épület a geotermikus fűtésnek megfelelő, a rendszert üzemeltető által meghatározott épületenergetikai
   tulajdonságokkal rendelkezik (épületenergetikai korszerűsítés – szigetelés, nyílászárók cseréje – jelen pályázati konstrukcióban nem támogatott).
  • A csatlakozáshoz szükséges hőátadó állomás kiépítése, illetve az új fogyasztók ellátásához a hőközpont bővítése, korszerűsítése a III. tevékenység keretében támogatandó.
   Kötelező alapmutatók (indikátorok) valamennyi tervezett tevékenység esetében: A tevékenység következtében a fűtési rendszerre csatlakozott új felhasználók száma (db) és ezek geotermikus energiával kielégített hőigénye (GJ/év).

V. Meglévő, vagy újonnan létesítendő geotermikus alapú hőtermelő egység (pl. termálkút) csatlakoztatása a meglevő településfűtési/távhőrendszerhez (termelői hőközpontig).

 1. Geotermikus hőtávvezeték építése meglevő geotermikus hőszolgáltató rendszerre történő rácsatlakozás érdekében.

VI. Támogatható civil tevékenységek leírása
A geotermikus energiatermelési célú tevékenységek mellett a kötelezően választandó civil partner a tervezett intézkedéssel érintett régió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében az alábbi tevékenységeket láthatja el.

 • a pályázat eredményeinek társadalmi befogadását támogató szabadon választható tevékenységek (pl. népszerűsítő rendezvények, kiadványok készítése)
 • a beruházással érintett régiókban élő lakosság környezettudatosságának előmozdítását támogató szabadon választható tevékenységek (pl. ismeretterjesztő előadások, iskolai vetélkedők)
 • a beruházással érintett régiókban élő lakosság környezetvédelmi döntési folyamatokban történő részvételi képességének erősítését támogató szabadon választható tevékenységek (pl. lakossági fórumok).
  A támogatást igénylő által bevont civil szervezetre vonatkozóan a pályázatban legalább 1, maximum 5 civil tevékenység definiálása szükséges.
  Kötelező alapmutatók (indikátorok) valamennyi tervezett tevékenység esetében: A tevékenység által igazoltan elért/megszólított emberek száma (fő)

A támogatott programkomponens megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 36 hónap.

Abban az esetben ha pályázni szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Töltse ki az alábbi űrlapot!

 

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás

A pályázat benyújtásának határideje
A jelen pályázati felhívás elektronikus benyújtásának határideje: felhívás közzétételét (2024. március 11.) követő legkésőbb 90. nap azaz 2024. június 12. 12:00 óráig.