palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MODEM Nyílt pályázat a Messiások logójára és arculati tervére

logoA MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság nyilvános pályázatot hirdet a Messiások című, 2009. augusztus 13 – december 31. között megrendezendő kiállítás logójának és arculatának megtervezésére. A kiállítás koncepciója: A Messiások – A nyugati ember és a megváltás gondolata című kiállítás nem egy külföldi sztárkiállítás magyarországi adaptációja, hanem hazai szervezésben – de nemzetközi összefogással – létrejövő tárlat. A művek tematikusan kapcsolódnak egymáshoz. A kiállítás témája a messianizmus és a megváltás vallásos, illetőleg profán szférája a nyugati kultúrában. A tárlat a témát nem kronologikus rendben kívánja bemutatni s nem akar semmilyen történeti, teológiai vagy pszichológiai nézőpont illusztrációja lenni. A modern és kortárs vizuális művészeti alkotásokban megjelenő árnyalt közelítéseket, katartikus elbeszéléseket olyan új összefüggésrendben mutatja be, amely képes arra, hogy aktualizálja és a látogatók számára egzisztenciálisan fontossá tegye a megváltás gondolatát.

A kiállítás négy fő részből áll.

1.      Mind a vallásos (elsősorban a keresztény), mind a profán bölcseleti (filozófiai, pszichológiai) megváltás-értelmezések a halál problémájától indulnak el. Ádám és Éva bűnbeesésének ez a következménye, a modern ember metafizikai szenvedésének ez az állandó viszonyítási pontja. Az alkotó ember legfőbb implicit motivációja szintén a halál. Ez a témája A halott embercímű résznek. Miért lehet megváltás a halál és miért vágyunk rá, hogy megváltsanak bennünket a haláltól? Mindez szorosan kapcsolódik az emberi test témájához. Ha a hús a halál után elenyészik, miféle alakban lehetséges – ha képesek vagyunk lehetségesnek elfogadni – a feltámadás?

2.      A megváltás lehet individuális vagy közösségi. Az első esetben még akkor is a test megváltásáról van mindig szó, ha az transzcendens vagy – egy kissé anakronisztikus kifejezéssel élve – lelki élményen, vágyon alapul. Miféle test adatott nekünk? Ez a címe annak a résznek, amelynek a személyes megváltás a témája, azon belül főként a testiség fegyelmezése, elnyomása a szellemi tartalmak megjelenése, a spirituális megtisztulás érdekében. A test gyötrése, megkínzása mögött nem egyszer felsejlik az imitatio Christi gondolata – a vallásos narratívától függetlenül.

3.      A közösségi megváltás meghatározó területét az eszkatológikus elemeket is magukban hordozó politikai ideológiák jelentik, amelyek a XX. században többször szinte feldolgozhatatlan traumákhoz, tragédiákhoz vezettek. A történelem ígérete című rész a társadalmi igazságtalanságokat, nemzeti sérelmeket vagy gazdasági kiszolgáltatottságot elszenvedő tömegeket megváltással kecsegtető eszmerendszereket s az azokat megjelenítő politikai vezetők (többségében diktátorok) világát mutatja be. A kiállított művek a modern nyugati történelem hamis messiásait, a társadalom politikai felügyeletének visszás, esetenként abszurd mechanizmusait jelenítik meg.

4.      A tárlat központi része A megváltás keresztjecímet viseli. A témája elsősorban a keresztény megváltás-toposz, a mellette való bizonyság vagy éppenséggel annak kétségbevonása. Sztereotípiáktól mentesen, a sematikus megoldásokat kerülve, felkavaró alkotásokkal kívánjuk bemutatni az áldozathozatal megrendítő témáját. Ugyanitt kapnak helyet a szekularizált megváltás esélyét tematizáló alkotások is.

Pályázati feltételek (nyílt pályázat)

Bárki pályázhat – nyomtatott formában, postai úton beadott print anyaggal, amihez elektronikus adathordozón (CD- vagy DVD-lemezen) kérjük a pályázati anyagot pdf-formátumban is. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a pályázó nevét, hagyományos postai és e-mail címét, valamint telefonszámát.

A pályázatot a következő címre kell elküldeni: MODEM 4001 Debrecen, Pf. 388.

Beérkezési határidő: 2009. május 1.

Kérésre a pályázóknak digitális formában rendelkezésre bocsátjuk két-két olyan műalkotás fotóját, amelyek a kiállítás egyes részében hangsúlyos alkotások lesznek. Ezek felhasználása azonban nem feltétele a sikeres pályázatnak.

Minden pályázó kizárólag egy pályamunkát nyújthat be. A pályázatnak tartalmaznia kell egy logótervet és egy olyan arculati tervet, ami a következő (on-line és print) felhasználási formákra alkalmazható: köztéri plakátok, molinók, információs táblák, médiában megjelenő hirdetések, meghívó, katalógus, irattartó mappa, CD-tok, szórólapok, leporellók. Ezek részletes megtervezése nem feltétele a pályázat sikerének.

Nevezési díj nincs, valamennyi pályázó részvétele ingyenes.

Kizárólag olyan pályázat adható be, amely a pályázó eredeti, egyéni szellemi alkotása s amelyet korábban semmilyen más célra nem használt, pályázatra nem nyújtott be.

A pályázatnak tartalmaznia kell egy legfeljebb 1500 karakter terjedelmű szöveges leírást arról, hogy milyen koncepcionális megfontolások érvényesültek a logó és az arculat tervezésekor.

A beadott pályaműveket három szakember – egy alkalmazott grafikus, egy formatervező iparművész és egy tipográfus – egymástól függetlenül rangsorolja. A zsűrizők kiléte a kiállítás megnyitásáig nem publikus. A MODEM vezetése az összesített sorrend alapján egyetlen győztest hirdet.

A nyilvános eredményhirdetés időpontja és helyszíne: 2009. május 8. 10:00, MODEM. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy abban az esetben, ha a beérkezett pályaművek egyikét sem tartja a kiállítás és a MODEM jelentőségéhez méltó színvonalúnak, a pályázatot eredménytelennek minősítse.

A pályázat eredményéről szóló közlemény 2009. május 8-tól elérhető lesz a www.modemart.hu weblapon is.

A győztes pályamunka készítője bruttó 300 000 Ft jutalomban részesül. Ezen túl a MODEM lehetőséget kínál számára a kiállításhoz kapcsolódó összes grafikai munka – megfelelő díjazás ellenében történő – elvégzésére.

A győztes munkát benyújtó pályázó tudomásul veszi, hogy a kiíró korlátlan felhasználási jogot szerez a díjazott pályamű minden további ellentételezés nélküli alkalmazására.

A benyújtott pályaműveket a döntést követően a kiíró nem küldi vissza a pályázóknak – de előzetes egyeztetés után az eredmény nyilvánosságra hozatalát követő hat héten belül a MODEM-ben átvehetők lesznek.

További információ kérhető: modem@modemart.hu

(Forrás: MODEM)