palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MTA ösztöndíj-pályázat

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.

Az ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.
Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémia külső tagjai, valamint a pályázat benyújtásakor az MTA köztestületének külső tagságával rendelkező külföldi kutatók.
Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2013. évben: 15 millió Ft, azaz tizenöt millió forint.

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

A megpályázható senior ösztöndíj havi összege 160 000 Ft, a junior ösztöndíj havi összege 120 000 Ft. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 3 hónapig terjedhet
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ha a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a Kuratórium elfogadja. Ellenkező esetben a Domus Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.

Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus Hungarica Vendégházban, vidéki kutatómunka esetén pedig havonta maximum 50 000 Ft – kizárólag számlával igazolt – szállásköltség-térítés adható.

A támogatási időszak

A jelen pályázat keretében a 2013. január 1. és 2013. június 30. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható. Az ösztöndíj elnyerését követően a kutatási tevékenység pontos ideje az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának bejelentendő, a budapesti szállásigény a Domus Hungarica Vendégház vezetőjével előzetesen egyeztetendő. Az elnyert ösztöndíj lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan, illetve maximum 2 részletben vehető igénybe.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot 2012. október 31-én 14 óráig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken: https://aat.mta.hu/aat
A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltétele, hogy a pályázó regisztráljon/frissítse adatait az Akadémiai Adattárban (AAT).
A pályázás során elektronikusan feltöltendő mellékletek a következők:
a) részletes magyar nyelvű kutatási terv az elektronikus pályázati rendszerből letölthető sablon alapján (legfeljebb 4000 leütés),
b) szakmai önéletrajz,
c) a legfontosabb tudományos publikációk (elegendő a 10 legfontosabb) jegyzéke.
A pályázót pályázati segédletek segítik, lásd az 1. mellékletet és 2. sz. mellékletet.
Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196 titkársági telefonszámon.

A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

A senior és junior ösztöndíjak odaítéléséről a Domus Kuratórium 2012. december 1-ig dönt. A döntés eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Kuratórium, illetve az egyes kurátorok elsősorban a megpályázott kutatási téma társadalmi hasznossága, a pályázó szakmai felkészültsége, valamint a kutatási terv eredetisége és kidolgozottsága alapján bírálják el a pályázatokat.
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) korábban az Akadémia által nyújtott ösztöndíjjal az előírt határidőre nem számolt el,
c) a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az Akadémia visszautasította,
d) Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása

A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj folyósítása átutalással, egy összegben történik.

Beszámolás az ösztöndíjas tevékenységről

Az ösztöndíjak felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amely az elektronikus rendszerbe töltendő fel, a letölthető sablon alapján. Ezt követően a témavezető az elektronikus rendszeren keresztül fogadja el a beszámolót.

A kutatási beszámolók leadási határideje: az ösztöndíjas idő letelte után egy hónap.
A kutatási beszámolókat a Domus Kuratórium értékeli. Ha az ösztöndíjas határidőre nem tesz eleget beszámoló-készítési kötelezettségének, a következő 3 évre kizárja magát a pályázási lehetőségből. Kérjük ösztöndíjasainkat, hogy a Domus ösztöndíj segítségével készült munkáikból – megjelenés esetén – 2 példányt a Domus Könyvtár részére szíveskedjenek eljuttatni.

Jogorvoslat

A támogatást igénylő pályázó vagy az ösztöndíjban részesülő személy kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.
A pályázattartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.