palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázata

nka_pályázatAz Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2010. március 2.–2011. február 28-a között megvalósítandó programok vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

Könyvkiadás témában a kollégium várhatóan 2010 őszén hirdet meg pályázatot!

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma:  2402

A finanszírozás módja: előfinanszírozás. (a támogatás utalása a szerződéskötés után havonta történik)

A rendelkezésre álló keret: 5 millió Ft

Kézirat megírására:

 • a magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának kutatására
 • neves magyar építészek életrajzának megírására
 • új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti írások létrehozására
 • építészeti kritikai tanulmányok megírására
 • a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló, hiánypótló szakirodalom elkészítésére
 • építészeti környezetkultúra alap-, és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítésére
 • a magyar építőművészet meghatározó értékeinek feltárására, bemutatására.

A pályázónak csatolnia kell:

 • megírandó munkájának részletes szinopszisát,
 • részletes költségvetést.

A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60 000 Ft-os alkotói támogatást biztosít.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a téma újszerűsége,
 • a megírandó kézirat hiánypótló jellege,
 • valamint a feldolgozandó téma aktualitása

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és az értékelés is külön-külön történik.
A kollégium a kiírásban megjelölt témaköröknek megfelelő szakmai szempontok alapján dönt.
A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat (munkarész) egy példányát be kell nyújtania.

2. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések támogatására, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2407

A rendelkezésre álló keret: 30 millió Ft

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás (Előfinanszírozás keretében a támogatás összegének legfeljebb 60%-át utaljuk, figyelembe véve a támogatás terhére elszámolható kiadási jogcímeket is. A fennmaradó összeget egészben, vagy részben a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után, továbbá a tervezett és tényleges összköltség figyelembe vételével utaljuk. Lásd: Tájékoztató!)

Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.
Hazai és külföldi helyszínű rendezvényeken szakmai szervezet által delegált személyek és magánszemélyek csak az adott rendezvény aktív előadójaként, kiállítóként, ill. rendezőként támogathatók!

A pályázathoz csatolni kell:

 • témaleírást,
 • részletes költségvetést.

Pályázni lehet (kivéve a filmszakmai tárgyú rendezvények):

 • részvételi díjra
 • szállás- és utazási költségre
 • biztosításra
 • bérleti díj (terem, eszköz)
 • szállításra
 • szakmai anyagköltségre
 • installációra
 • előadói tiszteletdíjra
 • szinkrontolmácsolásra

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-én vagy DVD-én történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltség a (CD, DVD), borító-előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Filmszakmai tárgyú rendezvények   esetében  az  oktatási  és  kulturális  miniszter  25/2008 (VIII. 8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:

 • a)  utazási költség,
 • b) szállásköltség,
 • c) a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja,
 • d) (terem)bérleti díjak,
 • e) reklám- és PR-költségek
 • f) kiadványok nyomdaköltségei

Filmszakmai tárgyú rendezvények esetén az összes támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a lehet, az erről szóló nyilatkozatot csatolni kell a pályázathoz.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása,
 2. minél szélesebb közönség megszólítása
 3. a pályázat szakmai igényessége

A támogatott pályázók szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a rendezvény részletes programját, a megnyitó beszédek, esetleges előadások szövegét, fotódokumentációt, a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokat, az esemény sajtóvisszhangjának dokumentálását, továbbá a pályázat eredményességének, megvalósításának mutatóit: a kapcsolódó kiadványok példányszáma, résztvevők száma, alrendezvények száma, időtartam, látogatók száma.

3. A magyar építőművészek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma:  2432

A rendelkezésre álló keret: 2 millió Ft

A finanszírozás módja: előfinanszírozás (a támogatás utalása szerződéskötés után a megvalósítási időt figyelembe véve történik).
Pályázatot a nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2010. évi tagdíjbefizetés támogatására.
A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2009. évi tagdíjbefizetés igazolását.

4. Az építőművészet napi kultúrában való jelenlétének növelésére, széles körű megismertetésére, kortárs magyar építőművészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában történő bemutatásával.
Altéma kódszáma: 2433

A rendelkezésre álló keret: 15 millió Ft
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. (Előfinanszírozás keretében a támogatás összegének legfeljebb 60%-át utaljuk, figyelembe véve a támogatás terhére elszámolható kiadási jogcímeket is. A fennmaradó összeget egészben, vagy részben a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után, továbbá a tervezett és tényleges összköltség figyelembevételével utaljuk. Lásd Tájékoztató!)

A kollégium a napi- és hetilapok, rádió- és tv-adások azon kulturális produktumait kívánja támogatni, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.

A pályázathoz csatolni kell:

 • témaleírást,
 • részletes költségvetést.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői honorárium

Rádió- és tv-adások megvalósítása esetén:

 • honoráriumok (szerző, forgatókönyvíró, rendező és építészeti szakértő)
 • útiköltség,
 • szállásköltség.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. a szakmai és közéleti aktualitás, rendszeresség, gyakoriság,
 2. az építészetkritikai tartalom,
 3. az önrész vállalásának mértéke.

A támogatott pályázók szakmai beszámolójának tartalmazni kell a megjelenés adatait (a megjelenés és sugárzás időpontjait és számát), mellékletként pedig csatolni kell a megjelent szöveg, illetve elhangzott műsor másolatát megfelelő adathordozón (CD, videó vagy DVD), továbbá az esetleges sajtóvisszhangot (kritikát és recenziót).

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázatok 1 példányban
2010. április 12-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Igazgatóságának Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a ( 36 1) 327-4445 számon kaphatnak.

Forrás: NKA